Identycznościowe Przekształcenie, Identycznościowa Funkcja, Izometryczne Przekształcenie, Iloczyn.
identycznościowe co to jest

Definicje matematyka na I

 • Definicja ideał pierwszy Co znaczy ideał J pierścienia P, spełniający warunek a, b ∈ P, ab ∈ J ⇒ a ∈ J albo b ∈ J
 • Definicja idem per idem Co znaczy z łaciny nazwa błędu definiowania, polegającego na określeniu jakiegoś definicje dzięki niego samego. Błąd ten może dotyczyć pojedynczej
 • Definicja indukowana orientacja brzegu Co znaczy zobacz orientacja indukowana brzegu
 • Definicja ignotum per ignotum Co znaczy z łaciny nazwa błędu definiowania, polegającego na określeniu jednego nieznanego definicje poprzez inne nieznane definicja, na przykład
 • Definicja iloczyn szeregów Co znaczy dla szeregów liczbowych taki szereg, iż pośrodku jego wyrazów cn występują wszystkie iloczyny postaci aibj dla i,j = 0, 1,... i dla każdej
 • Definicja ideał główny Co znaczy podzbiór J pierścienia P, dla którego istnieje taki obiekt a ∈ P, iż J jest zbiorem wszystkich iloczynów postaci ax dla x ∈ P. Z tego
 • Definicja idempotentność Co znaczy idempotencja) - zdarzenie opierające na tym, iż wykorzystanie jakiejś operacji do jakiegoś obiektu nie wymienia go, na przykład podwajanie
 • Definicja ideał Co znaczy podzbiór J pierścienia P, spełniający następujące warunki: 1) a, b ∈ J ⇒ a - b ∈ J, 2) a ∈ J, x ∈ P ⇒ ax ∈ J. Z tych warunków łatwo wynika
 • Definicja iloczyn kartezjański Co znaczy wytwór) - n zbiorów X1, X2,..., Xn, jest zbiorem X1×...×Xn, złożonym z wszystkich takich ciągów (x1, x2,..., xn), iż xi ∈ Xi dla i = 1, 2
 • Definicja iloczyn kartezjański miar Co znaczy jeśli dla i = 1, 2, Xi jest przestrzenią, Mi - σ - ciałem jej podzbiorów a μi - miarą ustaloną na Mi, to istnieje precyzyjnie jedna miara μ
 • Definicja iloczyn metryczny Co znaczy jeśli dla i = = 1, 2, Xi jest przestrzenią metryczną a ρi - jej metryką, to w przestrzeni X = X1×X2 funkcja ρ ustalona wzorem jest metryką
 • Definicja iloczyn nieskończony Co znaczy a więc iloczyn wszystkich wyrazów nieskończonego ciągu a1, a2,... liczb rzeczywistych albo zespolonych jest oznaczany symbolem postaci, a
 • Definicja imaginalis (im) Co znaczy z łaciny nazwa (i skrót od niej pochodzący) części urojonej liczby zespolonej
 • Definicja iloczyn skalarny Co znaczy zadany w przestrzeni liniowej V nad ciałem R liczb rzeczywistych funkcjonał dwuliniowy V×V ∋ (u,v) u·v ∈ R, symetryczny i spełniający
 • Definicja iloczyn skalarny euklidesowy Co znaczy w przestrzeni V wektorów swobodnych przestrzeni euklidesowej (aksjomatyka geometrii euklidesowej) ustala się taki iloczyn skalarny, zwany
 • Definicja iloczyn tensorowy Co znaczy jeśli U i V są przestrzeniami liniowymi nad wspólnym ciałem K, o bazach adekwatnie {ei}i = 1,...,n i {εj}j = 1,...,m, W jest mn-wymiarową
 • Definicja indeksowana rodzina Co znaczy termin odnoszący się najczęściej do rodziny zbiorów albo funkcji i oznaczający, iż rozważana rodzina ℜ jest traktowana jako zestaw wartości
 • Definicja iloczyn wektorowy Co znaczy dwóch wektorów swobodnych u i v w trójwymiarowej, zorientowanej przestrzeni euklidesowej - wektor swobodny u×v tej przestrzeni, którego
 • Definicja iloczyn zmiennej losowej przez liczbę Co znaczy dla zmiennej losowej X, określonej w przestrzeni zdarzeń elementarnych Ω, i liczby rzeczywistej α, to jest zmienna losowa Y, ustalona w tej
 • Definicja iloraz różnicowy Co znaczy dla rzeczywistej, wektorowej albo zespolonej funkcji f zmiennej rzeczywistej albo zespolonej i dla punktu wewnętrznego a dziedziny tej
 • Definicja iloraz różniczek Co znaczy gdyż różniczka funkcji w określonym punkcie jest odwzorowaniem liniowym, więc dzielenie różniczek nie jest określone, a ich iloraz jest w
 • Definicja ilorazowe kryterium porównawcze Co znaczy orzeka, iż jeżeli dla szeregów liczbowych ∑an i ∑bn i dla n naturalnych zachodzą nierówności an ≥ 0, bn > 0 i istnieje granica to: gdy q
 • Definicja implikacja Co znaczy dwuargumentowy spójnik logiczny, odnoszący się do zdań i do funkcji (warunków) zdaniowych, nazywany wynikaniem i oznaczany symbolem ⇒
 • Definicja indeks pola wektorowego Co znaczy jeśli F jest polem wektorowym w obszarze D na płaszczyźnie, zerującym się w punkcie A i nie zerującym się nigdzie więcej w otoczeniu U ⊆ D
 • Definicja indykatrysa Dupina Co znaczy krzywa położona na płaszczyźnie stycznej do powierzchni gładkiej w określonym jej punkcie, powstała poprzez odłożenie w każdym kierunku na
 • Definicja indykatrysa metryczna Co znaczy jeżeli w przestrzeni (albo na płaszczyźnie) rozważa się taki sposób mierzenia, iż jednostka długości zależy od kierunku odcinka, którego
 • Definicja integralny Co znaczy z z łaciny całościowy , a w matematyce również całkowy
 • Definicja interior Co znaczy int) - z łaciny wyraz i jego skrót, w matematyce oznaczające wnętrze zbioru
 • Definicja interpolacja liniowa Co znaczy taka interpolacja funkcji f, iż funkcja interpolacyjna φ jest wielomianem I stopnia (zwanym także funkcją liniową) w całym przedziale
 • Definicja interpretacja geometryczna Co znaczy zobacz interpretacja o treści geometrycznej
 • Definicja interpretacja geometryczna pochodnej Co znaczy gdyż dla funkcji rzeczywistej f zmiennej rzeczywistej jej iloraz różnicowy w punkcie x0 wyraża tangens kąta skierowanego α pomiędzy
 • Definicja inwersja Co znaczy względem ustalonego okręgu C o środku S i promieniu r jest przekształceniem płaszczyzny Π tego okręgu bez punktu S na ten sam zestaw
 • Definicja inwolucja Co znaczy przekształcenie albo inna operacja mająca tę własność, iż jej złożenie z sobą samą jest identycznością (powrotem do stanu wyjściowego
 • Definicja istnienie Co znaczy w matematyce istnienie jakiegoś obiektu może być rozumiane dwojako: bądź skutecznie - jako sposobność konstrukcji tego obiektu w oparciu o
 • Definicja izogonalna trajektoria Co znaczy dla danej rodziny krzywych to jest krzywa przecinająca wszystkie krzywe tej rodziny pod tym samym kątem, na przykład dla rodziny okręgów o
 • Definicja izolowany punkt Co znaczy zobacz pkt. izolowany
 • Definicja izometria parzysta Co znaczy każdą izometrię przestrzeni euklidesowej można złożyć ze skończonej ilości symetrii względem jej hiperpłaszczyzn, nie mniej jednak to, czy
 • Definicja izometria przestrzeni dwuliniowych Co znaczy odwzorowanie liniowe h: U V, gdzie (U,p) i (V,q) są przestrzeniami dwuliniowymi nad tym samym ciałem a p i q - określającymi je
 • Definicja izomorfizm Co znaczy dla dwóch struktur X i Y tego samego rodzaju to jest takie różnowartościowe odwzorowanie f:, iż obrazy przez f dowolnych przedmiotów
 • Definicja izotropii grupa Co znaczy zobacz ekipa izotropii
 • Definicja infinitum Co znaczy z łaciny nieskończoność
 • Definicja indukcyjny dowód Co znaczy zobacz dowód indukcyjny
 • Definicja identyczność Co znaczy identycznościowa równość) - równość wyrażeń zawierających zmienną, zachodząca dla każdej wartości tej zmiennej
 • Definicja identyczność Parsevala Co znaczy zobacz równość Parsevala
 • Definicja i Co znaczy powszechnie stosowany znak na oznaczenie tak zwany jednostki urojonej, a więc liczby zespolonej o części rzeczywistej równej 0, a części
 • Definicja ideał maksymalny Co znaczy ideał J pierścienia P, dla którego nie istnieje taki różny od J i od P ideał J´ tego pierścienia, iż J ⊂ J´ ⊂ P
 • Definicja ideał zerowy Co znaczy podzbiór dowolnego pierścienia, złożony z samego elementu zerowego tego pierścienia (elementu neutralnego jego ekipy addytywnej). Łatwo
 • Definicja iloczyn liczb kardynalnych Co znaczy iloczynem liczb kardynalnych α i β, będących adekwatnie mocami zbiorów A i B, nazywa się liczbę kardynalną αβ, będącą mocą iloczynu
 • Definicja iloczyn mnogościowy Co znaczy dwóch zbiorów A i B jest zbiorem A∩B, którego elementami są wszystkie przedmioty wspólne zbiorów A i B i tylko one. Zobacz część wspólna
 • Definicja iloczyn prosty grup Co znaczy dla grup G i G´ to jest ekipa oznaczana poprzez G×G´, której zbiorem przedmiotów jest zestaw wszystkich takich par (a,a´), iż a ∈ G i a´ ∈
 • Definicja iloczyn zewnętrzny Co znaczy wektorów u, v przestrzeni liniowej V - wektor u∧v iloczynu tensorowego V ⊗ V, określony wzorem u∧v = u ⊗ v - v ⊗ u, gdzie znak ⊗ znaczy
 • Definicja immersja Co znaczy odwzorowanie f: Rn ⊇ D Rm nazywa się immersją, gdy ma ciągłą pochodną w D i w każdym punkcie x ∈ D rząd macierzy f´(x) jest równy n. Z
 • Definicja indukcja matematyczna Co znaczy sposób dowodzenia twierdzeń, zachodzących dla wszystkich liczb naturalnych od pewnej począwszy, w oparciu o aksjomat indukcji, zwany także
 • Definicja infinitezymalny Co znaczy z z łaciny nieskończenie mały albo nieskończonościowy , lecz w sensie małości albo bliskości
 • Definicja instrukcja Co znaczy polecenie wykonania poprzez urządzenie informatyczne ustalonych czynności, wyrażone w języku programowania
 • Definicja interpolacja Co znaczy jeśli wartości funkcji f zmiennej rzeczywistej są znane tylko w punktach a = x0 < x1
 • Definicja interpolacja przedziałami liniowa Co znaczy taka interpolacja funkcji f, iż funkcja interpolacyjna φ jest wielomianem I stopnia (zwanym także funkcją liniową) pomiędzy każdymi dwoma
 • Definicja interpretacja Co znaczy przypisanie jakiemuś obiektowi matematycznemu, na przykład wzorowi, równaniu, funkcji i tym podobne, treści zaczerpniętej z jakiegoś
 • Definicja interpretacje fizyczne całki Co znaczy zobacz całka Riemanna
 • Definicja intuicja Co znaczy umiejętność przewidywania, wywodząca się z doświadczeń w określonej dziedzinie. W matematyce intuicja odgrywa ważną rolę przy stawianiu
 • Definicja iterowanie całki Co znaczy sposób obliczania całek wielokrotnych, opierający na wielokrotnym obliczaniu całek z poprzednio obliczonej całki z funkcji jednej zmiennej
 • Definicja izogonalny Co znaczy z gr. równokątny
 • Definicja izometria Co znaczy odwzorowanie f: X Y, gdzie X i Y są przestrzeniami metrycznymi z metrykami adekwatnie ρ i ρ ´, nazywa się izometrią, gdy spełnia warunek ρ
 • Definicja izomorficzne grafy Co znaczy zobacz grafy izomorficzne
 • Definicja izomorficzne grupy Co znaczy ekipy (G,·) i (H, ∗) nazywa się izomorficznymi, gdy istnieje takie różnowartościowe odwzorowanie f: G H, iż f(G) = H i f(c) = f(a) ∗f(b
 • Definicja indeks Co znaczy zobacz parametr
 • Definicja iterata Co znaczy zobacz iteracja
 • Definicja ideał pierścienia Co znaczy zobacz ideał
 • Definicja iloraz Co znaczy rezultat dzielenia
 • Definicja ilorazowa grupa Co znaczy zobacz ekipa ilorazowa
 • Definicja inwersja eliptyczna Co znaczy zobacz inwersja
 • Definicja indukcja pozaskończona Co znaczy następujące twierdzenie o zbiorach dobrze uporządkowanych: Jeśli X jest zbiorem dobrze uporządkowanym poprzez relację
 • Definicja interpretacje fizyczne pochodnej Co znaczy jeśli zmienną niezależną t funkcji rzeczywistej f interpretujemy jako czas, a jej wartość f(t) - jako długość drogi przebytej poprzez
 • Definicja interwał Co znaczy z z łaciny przedział
 • Definicja inwariant Co znaczy z z łaciny niezmiennik, wyraz stosowane także przymiotnikowo (inwariantny - niezmienniczy
 • Definicja inwersja hiperboliczna Co znaczy zobacz inwersja
 • Definicja inwersor Co znaczy przyrząd wykorzystywany do mechanicznego kreślenia figur odpowiadających sobie poprzez inwersję
 • Definicja ipsylon Co znaczy ypsilon) - dwudziesta litera alfabetu greckiego
 • Definicja irreducibilis Co znaczy z łaciny nieredukowalny albo nieprzywiedlny . Zobacz casus irreducibilis
 • Definicja istotna nieciągłość Co znaczy zobacz funkcja nieciągła
 • Definicja istotna zmienna Co znaczy zobacz zmienna ważna
 • Definicja izometria nieparzysta Co znaczy zobacz izometria parzysta
 • Definicja izometryczne figury Co znaczy dwie figury, z których jedna jest obrazem drugiej poprzez izometrię. Zobacz również: figury przystające
 • Definicja izomorfizm kanoniczny Co znaczy izomorfizm nie zależący od wyboru jakichś obiektów odwzorowywanych struktur. Najczęściej definicja to odnosi się do struktur będących
 • Definicja izopowierzchniowy Co znaczy o równych polach, zachowujący pole. Zobacz odwzorowanie izopowierzchniowe
 • Definicja izotropowy kierunek Co znaczy zobacz kierunek izotropowy
 • Definicja ideał jednostkowy Co znaczy ideał jakiegoś pierścienia, pokrywający się z tym pierścieniem
 • Definicja incydencja Co znaczy z łaciny przynależność ; wspólna nazwa takich stosunku w trójwymiarowej przestrzeni jak: należenie punktu do prostej albo płaszczyzny
 • Definicja indeks podgrupy Co znaczy dla podgrupy H ekipy G (z działaniem grupowym zapisywanym jak mnożenie bez użycia kropki) jej indeksem w ekipie G nazywa się liczba różnych
 • Definicja indykatrysa funkcji wektorowej Co znaczy zestaw końców wszystkich wektorów zaczepionych w określonym punkcie, będących reprezentantami wartości danej funkcji wektorowej
 • Definicja indykatrysa Minkowskiego Co znaczy zobacz indykatrysa metryczna
 • Definicja inferior Co znaczy z łaciny mniejszy albo niższy . W matematyce stosowane w formie limes inferior albo infimum
 • Definicja infimum Co znaczy inf) - z łaciny kres dolny zbioru i jego skrót
 • Definicja iteracja (iterowanie) Co znaczy składanie odwzorowania albo innej operacji z sobą samą. Rezultat takiego złożenia, zastosowanego do funkcji f, nazywa się drugą iteratą
 • Definicja iterowana granica Co znaczy zobacz granica iterowana
 • Definicja izoarealny Co znaczy z gr. równopowierzchniowy
 • Definicja izochroniczność ruchu wahadła Co znaczy zdarzenie opierające na stałości okresu wahań, a więc czasu, jaki upływa pomiędzy dwoma kolejnymi położeniami wahadła w tym samym
 • Definicja ikosaedr Co znaczy grecka nazwa dwudziestościanu. Najczęściej jednak terminem tym nazywa się dwudziestościan foremny, będący jedną z brył platońskich
 • Definicja iloczyn Co znaczy rezultat mnożenia. Gdyż jednak w matematyce mnożeniami nazywa się sporo różnych działań, więc wyraz iloczyn także znaczy rezultaty wielu
 • Definicja iloczyn Cauchy´ego szeregów Co znaczy iloczynem Cauchy´ ego szeregów liczbowych nazywa się szereg
 • Definicja iloczyn dróg Co znaczy iloczynem dróg f i g w przestrzeni topologicznej X nazywa się drogę h w tej przestrzeni ustaloną wzorem
 • Definicja iloczyn zdarzeń Co znaczy dla zdarzeń losowych A i B, traktowanych jako podzbiory przestrzeni zdarzeń elementarnych (prawdopodobieństwo), ich iloczynem nazywa się
 • Definicja iloczyn zmiennych losowych Co znaczy dla zmiennych losowych X i Y, ustalonych w tej samej przestrzeni zdarzeń elementarnych Ω, ich iloczynem jest zmienna losowa Z, ustalona w
 • Definicja iloraz ciągu geometrycznego Co znaczy liczba będąca ilorazem kolejnego wyrazu ciągu geometrycznego poprzez wcześniejszy słowo tego ciągu. Liczba ta jest wspólna dla każdych
 • Definicja ilorazowa przestrzeń Co znaczy zobacz przestrzeń ilorazowa
 • Definicja ilorazowa struktura Co znaczy zobacz struktura ilorazowa
 • Definicja ilorazowanie Co znaczy tworzenie przestrzeni albo struktury ilorazowej z danej przestrzeni albo struktury
 • Definicja informatyka Co znaczy zespół dyscyplin naukowych, technicznych i praktycznych, zajmujących się badaniem i pomiarem informacji, sposobami jej kodowania
 • Definicja iniekcja Co znaczy zbioru X w zestaw Y jest różnowartościowym odwzorowaniem, którego tematyka jest zbiorem X, a przeciwdziedzina zawiera się w Y
 • Definicja inkluzja Co znaczy dwuargumentowa stosunek pomiędzy zbiorami, zwana także zawieraniem się zbiorów i oznaczana symbolem ⊆ albo ⊇. Zobacz część zbioru
 • Definicja inkluzja właściwa Co znaczy silna) - inkluzja wykluczająca równość, oznaczana symbolem ⊂ albo ⊃. Zobacz część zbioru
 • Definicja iloczyn mieszany Co znaczy dla trzech wektorów swobodnych u, v, w w zorientowanej, trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej to jest iloczyn skalarny jednego z nich
 • Definicja iloczyn zbiorów Co znaczy działanie na zbiorach, opierające na utworzeniu ich części wspólnej
 • Definicja indukcja Co znaczy rodzaj rozumowania logicznego, polegającego na formułowaniu ogólnej tezy opierając się na wielu szczegółowych obserwacji dotyczących tego
 • Definicja iloczyn macierzy Co znaczy rezultat mnożenia macierzy
 • Definicja interpretacja geometryczna całki Co znaczy zobacz całka Riemanna
 • Definicja interpretacja geometryczna liczby zespolonej Co znaczy zobacz diagram Arganda
 • Definicja iloczyn logiczny Co znaczy inna nazwa koniunkcji
 • Definicja izometryczne przekształcenie Co znaczy zobacz przekształcenie izometryczne
 • Definicja identycznościowa funkcja Co znaczy zobacz funkcja identycznościowa
 • Definicja identycznościowe przekształcenie Co znaczy id) - zobacz funkcja identycznościowa

Co to znaczy | Słownik matematyki, znaczenie

Wyliczenie i kalkulacja. Wzory z matematyki. Tablice matematyczne i definicje. Przykład zadania z matematyki. Rozwiązanie z przykładem.

Definicja Identycznościowe Przekształcenie, Identycznościowa Funkcja, Izometryczne Przekształcenie, Iloczyn Logiczny, Interpretacja Geometryczna Liczby Zespolonej co to znaczy.

Słownik Identycznościowe Przekształcenie, Identycznościowa Funkcja co to jest.