Holomorficzna Funkcja, Homografia, Hipotrochoida, Hieroglificzny System Liczbowy, Hi, Homotetia.
holomorficzna funkcja co to jest

Definicje matematyka na H

 • Definicja harmonika Co znaczy okresowa funkcja rzeczywista zmiennej rzeczywistej, wyrażająca wychylenie drgania harmonicznego jako funkcji czasu, zależnej od parametrów
 • Definicja hipoteza Co znaczy 1. sformułowanie jakiejś tezy, która wprawdzie nie została udowodniona, ale istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż jest ona prawdziwa
 • Definicja homeomorficzne odwzorowanie Co znaczy zobacz odwzorowanie homeomorficzne
 • Definicja homologiczne cykle Co znaczy zobacz cykle homologiczne
 • Definicja hamiltonian Co znaczy kolokwialna nazwa funkcji Hamiltona, występującej zarówno w mechanice klasycznej, jak i kwantowej (w tej ostatniej regularnie pod nazwą
 • Definicja harmonicznie sprzężone pary punktów Co znaczy dwie współliniowe pary różnych punktów, które uporządkowane odpowiednio z ich kolejnością w takich parach (kolejność par jest obojętna
 • Definicja Heinego definicja granicy Co znaczy pojęcie granicy funkcji, zakładająca znajomość definicje granicy ciągu i sprowadzająca ustalenie granicy funkcji do tego definicje. Wg tej
 • Definicja helikoida Co znaczy powierzchnia śrubowa) - powierzchnia powstająca poprzez jednostajny obrót pewnej krzywej C wokół ustalonej prostej (osi) i przy
 • Definicja hiperbola Co znaczy krzywa algebraiczna II stopnia na płaszczyźnie, złożona z dwóch rozłącznych krzywych zwanych jej gałęziami, mająca środek symetrii i dwie
 • Definicja hiperboloida jednopowłokowa Co znaczy powierzchnia powstała poprzez obrót hiperboli wokół nie przecinającej jej osi symetrii z równoczesną taką zmianą jej półosi właściwej (przy
 • Definicja hiperboloida trójosiowa Co znaczy zobacz hiperboloida dwupowłokowa, hiperboloida jednopowłokowa
 • Definicja hiperpłaszczyzna Co znaczy dla n ≥ 3 w n wymiarowej przestrzeni afinicznej albo euklidesowej to jest płaszczyzna o wymiarze n - 1, a więc o 1 niższym od wymiaru
 • Definicja hipersfera Co znaczy w n-wymiarowej przestrzeni euklidesowej dla n ≥ 3 to jest powierzchnia n-wymiarowej kuli, a więc (n - 1) - wymiarowa powierzchnia o
 • Definicja hipocykloida Co znaczy krzywa płaska C kreślona poprzez ustalony pkt. P półprostej wychodzącej ze środka M okręgu K o promieniu r, toczącego się bez poślizgu po
 • Definicja hipoteza Bieberbacha Co znaczy orzeka, iż jeżeli funkcja f zespolona zmiennej zespolonej jest w kole ustalonym nierównością |z| < 1 regularna, różnowartościowa i jest
 • Definicja hipoteza (postulat) Bertranda Co znaczy orzeka, iż dla każdej liczby naturalnej n > 3 istnieje liczba pierwsza zawarta pomiędzy n a 2(n - 1). Została ona udowodniona w 1850 r
 • Definicja hodograf Co znaczy funkcji wektorowej r zmiennej rzeczywistej t, zmieniającej się w przedziale Δ, jest taką funkcją p o wartościach punktowych, a więc ruchem
 • Definicja homeomorficzne zbiory Co znaczy dwa zbiory (figury) nazywają się homeomorficzne, gdy jeden z nich jest obrazem drugiego poprzez pewne odwzorowanie homeomorficzne. Figury
 • Definicja homomorfizm Co znaczy dla struktur algebraicznych X i Y tego samego rodzaju (na przykład grup, pierścieni, algebr) odwzorowanie f: X Y jest homomorfizmem
 • Definicja homomorfizm kanoniczny Co znaczy naturalny) - odwzorowanie k struktury algebraicznej X w strukturę ilorazową X/~, określone wzorem κ (x) = [x], gdzie [x] jest klasą
 • Definicja homotopia odwzorowań Co znaczy jeśli X i D są przestrzeniami topologicznymi, to homotopią w przestrzeni X odwzorowań ciągłych f,g: D X nazywa się takie odwzorowanie u
 • Definicja hipoteza Goldbacha Co znaczy orzeka, iż każda liczba parzysta większa od 2 jest sumą dwóch liczb pierwszych. Pochodzi z 1742 r. i dotąd nie została ani udowodniona, ani
 • Definicja homotopii teoria Co znaczy zobacz teoria homotopii
 • Definicja hektar Co znaczy ha) - jednostka pola, stosowana raczej do określania pola gruntów, równa polu kwadratu o boku 100 m, a więc wynosząca 10 000 m2
 • Definicja hiperprzestrzeń Co znaczy rzadko stosowany termin oznaczający podprzestrzeń jakiejś przestrzeni o takiej samej strukturze, ale o wymiarze o 1 niższym od wymiaru
 • Definicja hiperbola równoosiowa Co znaczy hiperbola o równych półosiach. Asymptoty hiperboli równoosiowej są prostopadłe, ponieważ jej prostokąt średnicowy jest kwadratem
 • Definicja hiperbole sprzężone Co znaczy dwie hiperbole (hiperbola) o wspólnych asymptotach i prostokącie średnicowym, położone we wzajemnie uzupełniających się sektorach, na jakie
 • Definicja hiperboloida dwupowłokowa Co znaczy powierzchnia powstała poprzez obrót hiperboli wokół przecinającej ją osi symetrii z równoczesną taką zmianą kąta pomiędzy jej asymptotami
 • Definicja hiperboloida obrotowa Co znaczy zobacz hiperboloida dwupowłokowa, hiperboloida jednopowłokowa
 • Definicja hipoteza statystyczna Co znaczy przypuszczenie dotyczące rozkładu badanej cechy albo wartości jakiegoś wyznacznika tego rozkładu. W pierwszym przypadku hipoteza nazywa się
 • Definicja homoja Co znaczy klasa abstrakcji podzbiorów przestrzeni topologicznej względem stosunku równoważnościowej ~ określonej następująco: A ~ B, gdy zestaw A
 • Definicja homologia rzutowa Co znaczy przekształcenie rzutowe n-wymiarowej przestrzeni rzutowej Pn, mające określoną hiperprzestrzeń rzutową Pn - 1 złożoną z punktów stałych i
 • Definicja horycykl Co znaczy w geometrii hiperbolicznej krzywa płaska, przecinająca pod kątem prostym wszystkie łatwe wzajemnie graniczne w określonym zwrocie (prosta
 • Definicja horyzontalny Co znaczy poziomy
 • Definicja heksa Co znaczy w starożytnym języku gr. sześć
 • Definicja heksagon Co znaczy gr. sześciokąt
 • Definicja harmoniczny podział Co znaczy zobacz podział złoty
 • Definicja harmoniczny szereg Co znaczy zobacz szereg harmoniczny
 • Definicja heksaedr Co znaczy gr. sześcian
 • Definicja homograficzna funkcja Co znaczy zobacz funkcja homograficzna
 • Definicja hipoteza continuum Co znaczy teza orzekająca nieistnienie zbiorów mocy większej (silnie) od mocy zbioru wszystkich liczb naturalnych, a mniejszej (silnie) od mocy
 • Definicja histogram Co znaczy kolekcja danych statystycznych w formie wykresu złożonego ze słupków, których wysokość ilustruje liczebność albo częstość występowania
 • Definicja homeomorficzny obraz Co znaczy jeśli h jest odwzorowaniem homeomorficznym, a zestaw A zawiera się w jego dziedzinie, to zestaw h(A) nazywa się homeomorficznym obrazem
 • Definicja hypotenusa Co znaczy gr. przeciwprostokątna
 • Definicja hiperboloida Co znaczy jedna z powierzchni algebraicznych II stopnia, mająca przynajmniej trzy wzajemnie prostopadłe płaszczyzny symetrii, przynajmniej tyleż osi
 • Definicja hipergraf Co znaczy para (P,Q) zbiorów niepustych, z których pierwszy zestaw P jest nazywany zbiorem wierzchołków rozważanego hipergrafu, zaś drugi zestaw Q
 • Definicja hiperpowierzchnia Co znaczy dla n ≥ 3 to jest (n-1)-wymiarowa powierzchnia w n-wymiarowej przestrzeni euklidesowej albo afinicznej. Położenie takiej powierzchni
 • Definicja homeomorfizm Co znaczy odwzorowanie h: X Y, którego dziedziną i przeciwdziedziną są adekwatnie przestrzenie topologiczne X i Y, będące odwzorowaniem ciągłym
 • Definicja homologii teoria Co znaczy zobacz teoria homologii
 • Definicja homotetia Co znaczy inna, pochodząca ze starożytnego języka greckiego, nazwa jednokładności
 • Definicja hi Co znaczy dwudziesta druga litera alfabetu greckiego
 • Definicja hieroglificzny system liczbowy Co znaczy zobacz egipski mechanizm liczbowy
 • Definicja hipotrochoida Co znaczy zobacz hipocykloida
 • Definicja homografia Co znaczy inna nazwa funkcji homograficznej
 • Definicja holomorficzna funkcja Co znaczy zobacz funkcja holomorficzna

Co to znaczy | Słownik matematyki, znaczenie

Wyliczenie i kalkulacja. Wzory z matematyki. Tablice matematyczne i definicje. Przykład zadania z matematyki. Rozwiązanie z przykładem.

Definicja Holomorficzna Funkcja, Homografia, Hipotrochoida, Hieroglificzny System Liczbowy, Hi, Homotetia, Homologii Teoria, Homeomorfizm, Hiperpowierzchnia, Hipergraf co to znaczy.

Słownik Holomorficzna Funkcja, Homografia, Hipotrochoida co to jest.