Funkcja Kołowa, Forma Zdaniowa, Forma Skośnie Symetryczna, Funktor Kontrawariantny, Funkcja Zysku.
funkcja kołowa forma zdaniowa co to jest

Definicje matematyka na F

 • Definicja forma liniowa Co znaczy wielomian jednorodny I stopnia przynajmniej dwóch zmiennych. Ogólna postać form liniowych n zmiennych jest następująca: a1x1 +... + anxn
 • Definicja figura geometryczna Co znaczy dowolny zestaw punktów przestrzeni geometrycznej, a więc przestrzeni, gdzie jest rozważana jakaś geometria. Gdyż figura jest zbiorem, więc
 • Definicja figura mierzalna w sensie Jordana Co znaczy podzbiór płaszczyzny albo przestrzeni euklidesowej o innym wymiarze, dla którego istnieje jego miara Jordana
 • Definicja figura symetryczna Co znaczy figura, dla której istnieje taka symetria osiowa, środkowa albo płaszczyznowa, iż obrazem tej figury poprzez tę symetrię jest ta sama
 • Definicja figura wypukła Co znaczy taki podzbiór F płaszczyzny albo przestrzeni, iż odcinek złączający żadne dwa jego punkty zawiera się w figurze F
 • Definicja figury jednokładne Co znaczy dwie figury, z których jedna jest obrazem drugiej poprzez przekształcenie będące jednokładnością
 • Definicja figury podobne Co znaczy dwie figury, z których jedna jest obrazem drugiej poprzez podobieństwo. Zobacz również: figury G przystające
 • Definicja figury rzutowo przystające Co znaczy dwie figury, z których jedna jest obrazem drugiej poprzez przekształcenie rzutowe przestrzeni zawierającej te figury
 • Definicja fizyka matematyczna Co znaczy problematyka z zakresu fizyki teoretycznej, dla której fundamentalnym narzędziem badawczym są sposoby matematyczne, raczej równania
 • Definicja fluktuacje Co znaczy odchylenia przebiegu jakiegoś zjawiska albo jakiejś wielkości od jego prawidłowego przebiegu albo średniej wartości, na przykład
 • Definicja foremny wielościan Co znaczy zobacz wielościan foremny
 • Definicja forma wieloliniowa Co znaczy zobacz funkcjonał wieloliniowy
 • Definicja forma Co znaczy wielomian jednorodny przynajmniej dwóch zmiennych. Wielomian taki jest sumą jednomianów tego samego stopnia, zwanego także stopniem formy
 • Definicja forma krzywiznowa powierzchni Co znaczy zobacz druga forma kwadratowa powierzchni
 • Definicja forma kwadratowa Co znaczy forma II stopnia. Ogólna postać formy kwadratowej n-zmiennych jest następująca: gdzie liczby aij dla i,j = 1,..., n nazywają się
 • Definicja forma kwadratowa półokreślona Co znaczy forma kwadratowa rzeczywista, dla (x1,...,xn) ≠ (0,...,0) przyjmująca wartości ustalonego znaku i wartość 0. Odpowiednikiem takiej formy
 • Definicja forma metryczna powierzchni Co znaczy w każdym punkcie x powierzchni S to jest funkcjonał dwuliniowy Fx określony w przestrzeni Sx wektorów stycznych w punkcie x do powierzchni
 • Definicja forma różniczkowa Co znaczy funkcja przyporządkowująca każdemu punktowi powierzchni albo rozmaitości różniczkowej funkcjonał liniowy albo wieloliniowy ustalonego
 • Definicja frekwencja zdarzenia Co znaczy częstość względna zdarzenia Z) - relacja ilości doświadczeń losowych, gdzie zaszło zjawisko Z, do ogólnej ilości wykonanych doświadczeń
 • Definicja funkcja Haeviside´a Co znaczy właściwie rodzina {Hλ }λ >0 funkcji rzeczywistych zmiennej rzeczywistej ustalonych wzorem Funkcje te, zwane także funkcjami skoku, służą do
 • Definicja forma symetryczna Co znaczy forma będąca wielomianem symetrycznym, a więc nie zmieniająca wartości przy dowolnej permutacji zmiennych, na przykład forma kwadratowa x2
 • Definicja forma zewnętrzna Co znaczy dla danej przestrzeni liniowej V przedmioty przestrzeni dualnej, a więc funkcjonały liniowe określone w V, nazywa się formami liniowymi
 • Definicja formuła Co znaczy w języku codziennym słowo oznaczający wzór matematyczny albo ustalone, powszechnie stosowane sformułowanie. W logice matematycznej znaczy
 • Definicja formy podstawowe powierzchni Co znaczy termin obejmujący formę metryczną powierzchni, zwaną również jej pierwszą metodą fundamentalną albo (niezbyt regulaminowo) kwadratową, i
 • Definicja fraktal Co znaczy podzbiór przestrzeni euklidesowej ustalonego wymiaru, powstały z pewnej figury w tej przestrzeni poprzez usuwanie zeń skończonej albo
 • Definicja funkcja charakterystyczna zbioru Co znaczy dla podzbioru A przestrzeni X to jest funkcja χ A ustalona w X następująco: χA(x) = 1 gdy x ∈ A, χ A(x) = 0 gdy x ∈ X \ A
 • Definicja funkcja dodatnia Co znaczy funkcja o wartościach rzeczywistych, przyjmująca wyłącznie wartości dodatnie
 • Definicja funkcja Co znaczy w ujęciu elementarnym to jest jednoznaczne przyporządkowanie f każdemu elementowi x pewnego zbioru D, zwanego dziedziną albo zbiorem
 • Definicja funkcja ζ (dzeta) Reimanna Co znaczy funkcja zespolona zmiennej zespolonej albo rzeczywista zmiennej rzeczywistej ustalona jako suma szeregu wzorem Jej dziedziną jest zestaw
 • Definicja funkcja addytywna Co znaczy funkcję f: X ⊇ D Y nazywa się addytywną, jeżeli w każdej spośród przestrzeni X i Y jest określone dodawanie, tematyka D spełnia warunek: x
 • Definicja funkcja addytywna zbioru Co znaczy funkcję f, przyporządkowującą liczby rzeczywiste podzbiorom jakiejś przestrzeni X, należącym do rodziny ℘ ⊆ 2X, nazywa się skończenie
 • Definicja funkcja algebraiczna Co znaczy ciągła funkcja f, spełniająca tożsamościowo w swej dziedzinie równanie w[x,f(x)] = 0, gdzie w znaczy nietożsamościowo równy zeru wielomian
 • Definicja funkcja całkowalna z potęgą Co znaczy funkcję rzeczywistą f jednej albo wielu zmiennych rzeczywistych nazywa się całkowalną z k-tą potęgą (k > 0) w obszarze D, gdy istnieją
 • Definicja funkcja celu Co znaczy funkcja występująca w zagadnieniach optymalizacji przebiegów różnych mechanizmów. Wyraża ona, w zależności od wartości parametrów
 • Definicja funkcja liczbowa Co znaczy funkcja, której wartościami są liczby. Zobacz również: funkcja rzeczywista
 • Definicja funkcja ciągła Co znaczy funkcję f:X ⊇ D Y, gdzie X i Y są przestrzeniami topologicznymi, nazywa się ciągłą w punkcie x0 ∈ D, gdy x0 jest punktem izolowanym
 • Definicja funkcja Dirichleta Co znaczy funkcja charakterystyczna zbioru Qwszystkich liczb wymiernych, a więc funkcja D ustalona w zbiorze R wszystkich liczb rzeczywistych wzorem
 • Definicja funkcja elementarna Co znaczy zobacz funkcje elementarne
 • Definicja funkcja homograficzna Co znaczy funkcja rzeczywista zmiennej rzeczywistej albo zespolona zmiennej zespolonej, będąca ilorazem dwóch wielomianów stopnia co najwyżej
 • Definicja funkcja identycznościowa Co znaczy w każdym zbiorze niepustym A jest ustalona funkcja idA (identycznościowa w tym zbiorze) wzorem idA(x) = x dla x ∈ A. Dla każdego niepustego
 • Definicja funkcja jednorodna Co znaczy funkcja rzeczywista f zmiennych rzeczywistych x1,...,xn nazywa się: gdzie Z znaczy zestaw wszystkich liczb całkowitych a Q - zestaw
 • Definicja funkcja jednostajnie ciągła Co znaczy jeśli X i Y są przestrzeniami metrycznymi o metrykach adekwatnie ρ i ρ ´, to funkcję f: X ⊇ D Y nazywa się jednostajnie ciągłą w zbiorze A
 • Definicja funkcja jednostronnie ciągła Co znaczy jeśli X jest przestrzenią topologiczną, to funkcja zmiennej rzeczywistej f: R ⊇ D X nazywa się lewostronnie (prawostronnie) ciągłą w
 • Definicja funkcja klasy CR Co znaczy zobacz klasa regularności
 • Definicja funkcja lewostronnie ciągła Co znaczy zobacz funkcja jednostronnie ciągła
 • Definicja funkcja macierzowa Co znaczy zobacz macierzowa funkcja
 • Definicja funkcja liniowa Co znaczy jest specjalnym przypadkiem odwzorowania liniowego przestrzeni liniowych, gdy odwzorowanie tj. funkcją liczbowo-liczbową. Tak rozumiana
 • Definicja funkcja Łobaczewskiego Co znaczy w geometrii hiperbolicznej poprzez każdy pkt. A nie leżący na prostej k przechodzi nieskończenie sporo prostych nie przecinających tej
 • Definicja funkcja malejąca Co znaczy funkcja rzeczywista f zmiennej rzeczywistej, spełniająca warunek gdzie D jest dziedziną funkcji f. Jeśli w tym warunku tematyka D zostanie
 • Definicja funkcja multiplikatywna Co znaczy jeśli w każdej z przestrzeni X i Y jest określone mnożenie (oznaczane tutaj bez kropki), a zestaw D ⊆ X spełnia warunek to funkcję f: X ⊇ D
 • Definicja funkcja niedodatnia Co znaczy funkcję rzeczywistą f dowolnej zmiennej nazywa się niedodatnią, gdy nierówność f(x) ≤ 0 zachodzi dla wszystkich x z dziedziny D funkcji f
 • Definicja funkcja niezerowa Co znaczy funkcja nietożsamościowo równa 0, a więc funkcja rzeczywista przyjmująca w aczkolwiek jednym punkcie swej dziedziny wartość różną od 0
 • Definicja funkcja odwracalna Co znaczy zobacz funkcja różnowartościowa
 • Definicja funkcja o wahaniu skończonym Co znaczy wahaniem funkcji rzeczywistej f zmiennej rzeczywistej odpowiadającym podziałowi σ n: a = x0 < x1
 • Definicja funkcja odwrotna Co znaczy jeśli f: X ⊇ D Y jest funkcją różnowartościową (a więc odwracalną) w zbiorze A ⊆ D i f(A) = B, to funkcję g: Y ⊇ B X nazywa się odwrotną do
 • Definicja funkcja okresowa Co znaczy funkcja f zmiennej rzeczywistej, ustalona w zbiorze D, nazywa się okresową albo periodyczną, gdy istnieje taka liczba rzeczywista c > 0, iż
 • Definicja funkcja pierwiastkowa Co znaczy funkcję odwrotną do funkcji f określonej wzorem f(x) = xn, w przedziale (- ∞, ∞), gdy n jest nieparzystą liczbą naturalną, a w przedziale
 • Definicja funkcja pierwotna Co znaczy funkcją pierwotną dla funkcji rzeczywistejf zmiennej rzeczywistej nazywa się taką funkcję rzeczywistą F o tej samej dziedzinie, której
 • Definicja funkcja poligonalna Co znaczy funkcja rzeczywista f zmiennej rzeczywistej, której wykresem jest linia łamana. Jeśli x0 < x1
 • Definicja funkcja potęgowa Co znaczy funkcja rzeczywista f zmiennej rzeczywistej, ustalona wzorem postaci f(x) = xn, gdzie n znaczy liczbę naturalną, zwaną wykładnikiem funkcji
 • Definicja funkcja prawdziwościowa Co znaczy funkcja określająca wartość logiczną (tzn. ocenę prawdziwości albo fałszywości) zdania albo warunku powstałego z innych zdań albo warunków
 • Definicja funkcja regresji Co znaczy zobacz regresja (w znaczeniu statystycznym
 • Definicja funkcja różniczkowalna Co znaczy funkcja f jednej zmiennej rzeczywistej albo zespolonej, o wartościach rzeczywistych, zespolonych albo w innej przestrzeni liniowej i
 • Definicja funkcja rzeczywista Co znaczy funkcja, której wartościami są liczby rzeczywiste. Analogiczne znaczenie ma termin funkcja zespolona, lecz zupełnie inne termin funkcja
 • Definicja funkcja uwikłana Co znaczy dawniej stosowana nazwa funkcji f: Rm ⊇ U Rnspełniającej warunek gdzie F: Rm×Rn ⊇ D Rn a = (0,...,0) ∈ Rn. Wtedy równość F(x,y) = jest
 • Definicja funkcja wielowartościowa Co znaczy funkcja ustalona w dowolnym zbiorze, której wartościami są podzbiory ustalonej przestrzeni
 • Definicja funkcja wymierna Co znaczy rzeczywista albo zespolona funkcja f jednej albo wielu zmiennych, będąca ilorazem dwóch wielomianów, a więc dająca się przedstawić wzorem
 • Definicja funkcjonał Co znaczy funkcja rzeczywista albo o wartościach w innym ciele, ustalona w zbiorze odwzorowań, krzywych albo w przestrzeni liniowej. Funkcjonałami
 • Definicja funkcja zdaniowa Co znaczy forma zdaniowa, warunek zdaniowy, warunek) - wypowiedź zawierająca zmienną albo kilka zmiennych i mająca tę własność, iż po podstawieniu w
 • Definicja funkcja złożona Co znaczy dla funkcji f: X ⊇ D Y i funkcji g: Y ⊇ D´ Z, gdzie X, Y i Z są dowolnymi przestrzeniami, ustala się nową funkcję h wzorem h(x) = g[f(x
 • Definicja funkcje analityczne Co znaczy nazwa problematyki matematycznej i przedmiotu wykładanego na studiach matematycznych, obejmującego teorię funkcji zespolonych; inne
 • Definicja funkcje elementarne Co znaczy klasa funkcji rzeczywistych jednej zmiennej rzeczywistej, obejmująca: wielomiany i pierwiastki, funkcje wykładnicze i logarytmy, funkcje
 • Definicja funkcje trygonometryczne Co znaczy wspólna nazwa sześciu następujących funkcji: sinus (skrót: sin), cosinus (cos), tangens (tg), cotangens (ctg), secans (sec) i cosecans
 • Definicja funkcjonał dwuliniowy Co znaczy funkcjonał dwóch zmiennych wektorowych, liniowy względem każdej z nich. Jeśli V jest przestrzenią liniową nad ciałem K, {e1,...,en} - jej
 • Definicja funkcjonał jednorodny Co znaczy funkcjonał F zmiennych wektorowych, zmieniających się w przestrzeni liniowej V nad ciałem K, o wartościach w tym ciele, nazywa się
 • Definicja funktor Co znaczy definicja występujące w teorii kategorii i będące odnosząc się do kategorii przykładem homomorfizmu struktur algebraicznych. Funktor z
 • Definicja funkcje hiperboliczne Co znaczy wspólna nazwa obejmująca następujące funkcje: cosinus hiperboliczny, cotangens hiperboliczny, sinus hiperboliczny i tangens hiperboliczny
 • Definicja funkcja podaddytywna Co znaczy funkcja rzeczywista f zmiennej rzeczywistej spełniająca nierówność dla x i y należących do dziedziny funkcji f
 • Definicja funkcja gładka Co znaczy zobacz gładka funkcja
 • Definicja funktor kowariantny Co znaczy zobacz funktor
 • Definicja funkcje Eulera Co znaczy funkcje: beta i gamma Eulera, określone jako całki Eulera I i II rodzaju
 • Definicja funkcje trygonometryczne kąta Co znaczy dla danego kąta ∠ CAB wartości funkcji trygonometrycznych są określone jako funkcje trygonometryczne jego miary α, traktowanej jako miara
 • Definicja funkcje trygonometryczne zespolone Co znaczy zobacz sinus liczby zespolonej
 • Definicja funkcjonał addytywny Co znaczy jeśli w zakresie X funkcjonału F jest określone dodawanie (na przykład gdy argumentami są funkcje albo wektory), to funkcjonał F nazywa się
 • Definicja funkcja wypukła Co znaczy funkcja f: R ⊇ D R nazywa się wypukłą w przedziale Δ, gdy dla x1, x2 ∈ Δ i t ∈ [0,1] spełnia nierówność Funkcja f, spełniająca dla tych
 • Definicja funkcja ciągła jednostajnie Co znaczy zobacz funkcja jednostajnie ciągła
 • Definicja funkcja kosztów Co znaczy zobacz funkcja celu
 • Definicja faktoryzacja Co znaczy tworzenie z danej przestrzeni X przestrzeni X/~ wszystkich klas abstrakcji przedmiotów tej przestrzeni względem określonej w niej stosunku
 • Definicja falowe równanie Co znaczy zobacz równanie falowe
 • Definicja falsi reguła Co znaczy zobacz reguła falsi
 • Definicja Fermata liczba Co znaczy zobacz liczba Fermata
 • Definicja Fermata twierdzenie Co znaczy zobacz twierdzenia Fermata
 • Definicja fi Co znaczy dwudziesta pierwsza litera alfabetu greckiego
 • Definicja figura mierzalna w sensie Lebesgue´a Co znaczy podzbiór przestrzeni euklidesowej ustalonego wymiaru, dla którego istnieje jego miara Lebesgue´a
 • Definicja figura niemierzalna Co znaczy podzbiór przestrzeni, z ustaloną w niej jakąś miarą, dla którego miara ta nie jest ustalona
 • Definicja figura płaska Co znaczy figura będąca podzbiorem płaszczyzny
 • Definicja figury G-przystające Co znaczy jeśli G jest określoną ekipą przekształceń przestrzeni X, to figury A,B ⊆ X nazywa się G-przystającymi lub przystającymi względem ekipy G
 • Definicja figury Lissajous Co znaczy linie zakreślane poprzez pkt. wykonujący ruch, będący wypadkową dwóch wzajemnie prostopadłych drgań harmonicznych o współmiernych okresach
 • Definicja forma kwadratowa nieokreślona Co znaczy forma kwadratowa znakozmienna) - forma kwadratowa rzeczywista, przyjmująca wartości dodatnie i ujemne. Takimi formami kwadratowymi są na
 • Definicja forma kwadratowa określona Co znaczy forma kwadratowa rzeczywista, dla (x1,...,xn) ≠ (0,..., 0) przyjmująca wartości wyłącznie dodatnie lub wyłącznie ujemne. Takimi formami są
 • Definicja formalizm Co znaczy formalizacja) - w matematyce (w przeciwieństwie od filozofii) bazuje na wykorzystaniu do nie wszystkich, najczęściej regularnie
 • Definicja FORTRAN Co znaczy nazwa jednego z języków programowania elektronicznych maszyn cyfrowych, będąca skrótem angielskich słów FormulaTranslator. Język ten
 • Definicja funkcja addytywno-multiplikatywna Co znaczy funkcja f: X ⊇ D Y zmiennej liczbowej o wartościach liczbowych albo macierzowych, spełniająca warunki: Przykładami funkcji addytywno
 • Definicja funkcja całkowalna Co znaczy dokładniej: funkcja rzeczywista f jednej albo wielu zmiennych rzeczywistych jest całkowalna w ograniczonym obszarze, gdy istnieje jej całka
 • Definicja funkcja całkowita Co znaczy funkcja rzeczywista zmiennej rzeczywistej albo zespolona zmiennej zespolonej ustalona w całym zbiorze R liczb rzeczywistych albo całym
 • Definicja funkcja eksponencjalna Co znaczy funkcja wykładnicza
 • Definicja funkcja fakultatywna Co znaczy funkcja rzeczywista zmiennej rzeczywistej, będąca rozszerzeniem funkcji n! ze zbioru liczb naturalnych na zestaw liczb rzeczywistych x >
 • Definicja funkcja Gaussa Co znaczy stosowana raczej w teorii liczb funkcja φ, przyporządkowująca każdej liczbie naturalnej n liczbę naturalną φ (n), wyrażającą liczba nie
 • Definicja funkcja Herona Co znaczy funkcja rzeczywista H trzech zmiennych rzeczywistych (albo zespolonych), ustalona wzorem Jeśli za zmienne x, y i z podstawimy długości
 • Definicja funkcja interpolacyjna Co znaczy jeśli dla interesującej nas funkcji jej wartości są znane tylko w skończonym zbiorze {x0,x1,...,xn} punktów przedziału [a,b] spełniających
 • Definicja funkcja liczbowo-liczbowa Co znaczy funkcja, której zarówno tematyka, jak i przeciwdziedzina są zbiorami liczb rzeczywistych. W nauczaniu szkolnym regularnie dla tych właśnie
 • Definicja funkcja logarytmiczna Co znaczy funkcja odwrotna do funkcji wykładniczej x ax, gdzie a > 0 i a ≠ 1, nazywa się funkcją logarytmiczną o podstawie a albo logarytmem o
 • Definicja funkcja mierzalna Co znaczy funkcję rzeczywistą f, ustaloną w podzbiorze D przestrzeni X z miarą ustaloną w σ - ciele ℘ ⊆ 2X, nazywa się mierzalną względem σ - ciała ℘
 • Definicja funkcja monotoniczna Co znaczy funkcje malejące silnie i słabo (funkcja malejąca), a więc funkcje nierosnące, i funkcje narastające silnie i słabo (funkcja rosnąca), a
 • Definicja funkcja nieciągła Co znaczy o funkcji f: X ⊇ D Y, gdzie X i Y są przestrzeniami topologicznymi, mówi się, iż jest nieciągła w zbiorze A ⊆ D, gdy nie jest ciągła w
 • Definicja funkcja nieodwracalna Co znaczy funkcja f jest nieodwracalna w podzbiorze A swej dziedziny, gdy istnieją takie dwa różne przedmioty x i y zbioru A, iż f(x) = f(y) (funkcja
 • Definicja funkcja nieparzysta Co znaczy funkcja rzeczywista f zmiennej rzeczywistej o dziedzinie D, spełniająca warunki: dla x ∈ D. Przykładami funkcji nieparzystych są funkcje f
 • Definicja funkcja półciągła Co znaczy funkcję rzeczywistą f, ustaloną w podzbiorze D przestrzeni topologicznej, nazywa się półciągłą z dołu (z góry) w punkcie x0 dziedziny D
 • Definicja funkcja prosta Co znaczy funkcja rzeczywista f, ustalona w podzbiorze D przestrzeni z miarą, nazywa się funkcją prostą, gdy jest funkcją mierzalną i jej zestaw
 • Definicja funkcja przestępna Co znaczy funkcja rzeczywista zmiennej rzeczywistej, nie będąca funkcją algebraiczną. Funkcjami przestępnymi są na przykład funkcje wykładnicze i
 • Definicja funkcja sumowalna Co znaczy funkcję rzeczywistą f, ustaloną w podzbiorze D przestrzeni z miarą X, nazywa się sumowalną w zbiorze A ⊆ D, gdy jest mierzalna względem
 • Definicja funkcja symetryczna Co znaczy funkcję f n-zmiennych nazywa się symetryczną, jeśli dla każdej permutacji x1´, x2´,..., xn´ ciągu x1, x2,..., xn zachodzi równość f(x1´
 • Definicja funkcja wielomianowa Co znaczy funkcja rzeczywista albo zespolona f, najczęściej jednej zmiennej rzeczywistej albo zespolonej x, wyrażająca się wzorem gdzie współczynniki
 • Definicja funkcja wykładnicza Co znaczy rzeczywiste funkcje wykładnicze można określić jako funkcje f: R R, określone i ciągłe w całym zbiorze R wszystkich liczb rzeczywistych
 • Definicja funkcjonał ciągły Co znaczy jeśli tematyka X funkcjonału F jest przestrzenią topologiczną, to nazywa się go ciągłym, gdy jest funkcją ciągłą
 • Definicja funkcjonał liniowy Co znaczy funkcjonał F m zmiennych wektorowych, zmieniających się w przestrzeni liniowej V nad ciałem K, o wartościach z ciała K, nazywa się liniowym
 • Definicja Fibonacciego ciąg Co znaczy zobacz ciąg Fibonacciego
 • Definicja Fibonacciego liczby Co znaczy zobacz liczby Fibonacciego
 • Definicja funkcja nierosnąca Co znaczy zobacz funkcja malejąca
 • Definicja funkcja periodyczna Co znaczy zobacz funkcja okresowa
 • Definicja Fr Co znaczy skrót francuskiego słowa frontière (granica), wykorzystywany dawniej jako oznaczenie brzegu zbioru. Zobacz Bd
 • Definicja funkcjonał półciągły Co znaczy funkcjonał o wartościach rzeczywistych, określony w przestrzeni topologicznej, nazywa się półciągłym, gdy jest funkcją półciągłą
 • Definicja funkcjonał wieloliniowy Co znaczy funkcjonał wielu zmiennych wektorowych liniowy (funkcjonał liniowy, funkcjonał dwuliniowy) względem każdej zmiennej
 • Definicja funktor zdaniotwórczy Co znaczy zobacz spójnik logiczny
 • Definicja funkcja niemalejąca Co znaczy zobacz funkcja rosnąca
 • Definicja funkcja różnowartościowa Co znaczy funkcja f z dowolnej przestrzeni w dowolną przestrzeń nazywa się różnowartościową albo odwracalną w zbiorze A zawartym w jej dziedzinie
 • Definicja funkcja schodkowa Co znaczy funkcja rzeczywista f zmiennej rzeczywistej, ustalona w ograniczonym albo nieograniczonym przedziale (a,b) albo w jego domknięciu, dla
 • Definicja funkcja silnie malejąca Co znaczy zobacz funkcja malejąca
 • Definicja funkcja silnie monotoniczna Co znaczy zobacz funkcja monotoniczna
 • Definicja funkcja silnie rosnąca Co znaczy zobacz funkcja rosnąca
 • Definicja funkcja stała Co znaczy funkcja z dowolnego zbioru w dowolny zestaw, przyporządkowująca każdemu elementowi jej dziedziny tę samą wartość
 • Definicja funkcja sumowalna z potęgą Co znaczy funkcję rzeczywistą f nazywa się sumowalną z p-tą potęgą w zbiorze A (dla p ≥ 1), gdy funkcja φ, ustalona wzorem φ (x) = |f(x)|p dla x ∈ A
 • Definicja funkcja wektorowa Co znaczy funkcja, której przestrzenią wartości jest przestrzeń wektorowa
 • Definicja funkcja wypłaty Co znaczy występująca w matematycznej teorii gier funkcja określająca podział zysków i zobowiązań pomiędzy uczestników zakończonej gry
 • Definicja funkcja zespolona Co znaczy funkcja, której wartościami są liczby zespolone (funkcja rzeczywista), na przykład zwrot funkcja zespolona zmiennej rzeczywistej znaczy
 • Definicja funkcje cyklometryczne Co znaczy funkcje kołowe) - funkcje odwrotne do funkcji trygonometrycznych, zacieśnionych do określonych przedziałów ich odwracalności. Zalicza się
 • Definicja funkcje specjalne Co znaczy ustalona klasa funkcji rzeczywistych i zespolonych, będących najczęściej rozwiązaniami liniowych równań różniczkowych zwykłych o zmiennych
 • Definicja Fubiniego twierdzenie Co znaczy zobacz twierdzenie Fubiniego
 • Definicja funkcja gamma Eulera Co znaczy zobacz całka Eulera II rodzaju
 • Definicja funkcja Hamiltona Co znaczy zobacz hamiltonian
 • Definicja figura wklęsła Co znaczy łukowo spójny podzbiór F płaszczyzny albo przestrzeni, do którego należą takie dwa punkty, iż złączający je odcinek nie zawiera się w F
 • Definicja figury afinicznie przystające Co znaczy zobacz afiniczne przystawanie; figury G przystające
 • Definicja funkcja jednej zmiennej Co znaczy normalnie funkcja, której tematyka jest podzbiorem zbioru R wszystkich liczb rzeczywistych albo zbioru C wszystkich liczb zespolonych. W
 • Definicja funkcja multiplikatywno-addytywna Co znaczy jeśli w przestrzeni X jest określone mnożenie (oznaczane tu bez kropki), a w przestrzeni Y - dodawanie i jeżeli zestaw D ⊆ X spełnia
 • Definicja funkcja niecałkowalna Co znaczy ograniczona funkcja rzeczywista jednej albo wielu zmiennych rzeczywistych, dla której nie istnieje całka Riemanna w jakimś zbiorze, nazywa
 • Definicja funkcja ograniczona Co znaczy funkcja rzeczywista fnazywa się ograniczoną (ograniczoną z góry, ograniczoną z dołu) w podzbiorze A swej dziedziny, gdy istnieje taka
 • Definicja funkcja parzysta Co znaczy funkcja rzeczywista f zmiennej rzeczywistej o dziedzinie D, spełniająca warunki: dla x ∈ D. Przykładami funkcji parzystych są funkcje f i g
 • Definicja funkcja podcałkowa Co znaczy zobacz całka oznaczona
 • Definicja funkcja rosnąca Co znaczy funkcja rzeczywista f zmiennej rzeczywistej, spełniająca warunek gdzie D jest dziedziną funkcji f. Jeśli w tym warunku tematyka D zostanie
 • Definicja funkcja zbioru Co znaczy funkcja, której argumentami są podzbiory jakiejś przestrzeni. Funkcjami zbioru są zwłaszcza miary, na przykład długość (odcinków, łuków
 • Definicja forma kwadratowa znakozmienna Co znaczy zobacz forma kwadratowa nieokreślona
 • Definicja forma zamknięta Co znaczy termin skrótowy, odnoszący się do form różniczkowych będących zarazem formami zewnętrznymi. Zewnętrzną formę różniczkową nazywa się
 • Definicja formalny szereg potęgowy Co znaczy zobacz ciało szeregów formalnych
 • Definicja figury przystające Co znaczy dwie figury, z których jedna jest obrazem drugiej poprzez izometrię przestrzeni euklidesowej zawierającej te figury
 • Definicja funkcja analityczna Co znaczy funkcja rzeczywista zmiennej rzeczywistej albo zespolona zmiennej zespolonej, ustalona w obszarze i w otoczeniu każdego punktu tego obszaru
 • Definicja funkcja całkowalna z kwadratem Co znaczy funkcja całkowalna z potęgą dla k = 2
 • Definicja funkcja całość (entier) Co znaczy zobacz całość liczby
 • Definicja funkcja harmoniczna Co znaczy funkcja rzeczywista albo zespolona h dwóch zmiennych rzeczywistych, mająca ciągłe pochodne cząstkowe drugiego rzędu i spełniająca
 • Definicja funkcja kwadratowa Co znaczy termin typowo szkolny, oznaczający funkcję f rzeczywistą zmiennej rzeczywistej, będącą bądź funkcją potęgową o wykładniku równym 2
 • Definicja funkcja Laplace´a Co znaczy zobacz całka prawdopodobieństwa, rozkład normalny
 • Definicja funkcja nieograniczona Co znaczy funkcja rzeczywista f jest nieograniczona (nieograniczona z góry, nieograniczona z dołu) w podzbiorze A swej dziedziny, gdy dla każdej
 • Definicja funkcja nieokresowa Co znaczy funkcja zmiennej rzeczywistej albo zespolonej, nie będąca funkcją okresową
 • Definicja funkcja nieróżniczkowalna Co znaczy funkcja nie będąca funkcją różniczkowalną w aczkolwiek jednym punkcie swej dziedziny
 • Definicja funkcja niesymetryczna Co znaczy funkcja wielu zmiennych, nie będąca funkcją symetryczną
 • Definicja funkcja nieujemna Co znaczy funkcja rzeczywista f, spełniająca nierówność f(x) ≥ 0 dla x ∈ D, gdzie D znaczy dziedzinę funkcji f. Jeżeli w powyższym sformułowaniu
 • Definicja funkcja niewymierna Co znaczy funkcja rzeczywista zmiennej rzeczywistej, której wartości można obliczyć dzięki skończonej ilości działań arytmetycznych i pierwiastkowań
 • Definicja fixpunkt Co znaczy pkt. stały odwzorowania postaci f: X X, a więc taki pkt. x0 ∈ X, iż f(x0) = x0; wyrażenie stosowane poprzez matematyków w mowie potocznej
 • Definicja forma antysymetryczna Co znaczy forma będąca funkcją antysymetryczną, a więc przy nieparzystej permutacji zmiennych zmieniająca tylko symbol swoich wartości, na przykład
 • Definicja forma dwuliniowa Co znaczy zobacz funkcjonał dwuliniowy
 • Definicja forma hermitowska (Hermite´a) Co znaczy jeśli K jest ciałem liczb zespolonych spełniającym warunki: to metodą hermitowską, w przestrzeni wektorowej Kn, nazywa się funkcję f: Kn K
 • Definicja funkcja holomorficzna Co znaczy funkcja zespolona zmiennej zespolonej nazywa się holomorficzną w punkcie z0 swej dziedziny, jeśli jest różniczkowalna w pewnym otoczeniu
 • Definicja foremny wielokąt Co znaczy zobacz wielokąt foremny
 • Definicja Fouriera szereg Co znaczy zobacz szereg Fouriera
 • Definicja funkcja beta Eulera Co znaczy zobacz całka Eulera I rodzaju
 • Definicja funkcja cecha Co znaczy zobacz całość liczby
 • Definicja funkcja rozkładu Co znaczy zobacz rozkład prawdopodobieństwa, rozkłady zmiennej losowej
 • Definicja funkcja wklęsła Co znaczy zobacz funkcja wypukła
 • Definicja funkcja zysku Co znaczy zobacz funkcja celu
 • Definicja funktor kontrawariantny Co znaczy zobacz funktor
 • Definicja forma skośnie symetryczna Co znaczy zobacz forma antysymetryczna
 • Definicja forma zdaniowa Co znaczy zobacz funkcja zdaniowa
 • Definicja funkcja kołowa Co znaczy zobacz funkcje cyklometryczne

Co to znaczy | Słownik matematyki, znaczenie

Wyliczenie i kalkulacja. Wzory z matematyki. Tablice matematyczne i definicje. Przykład zadania z matematyki. Rozwiązanie z przykładem.

Definicja Funkcja Kołowa, Forma Zdaniowa, Forma Skośnie Symetryczna, Funktor Kontrawariantny, Funkcja Zysku, Funkcja Wklęsła, Funkcja Rozkładu, Funkcja Cecha, Funkcja co to znaczy.

Słownik Funkcja Kołowa, Forma Zdaniowa, Forma Skośnie Symetryczna co to jest.