Diametr, Demonstratio, Dane Statystyczne, Dzielna, Dzielenie Modulo, Działanie Tranzytywne.
diametr demonstratio dane co to jest

Definicje matematyka na D

 • Definicja decymetr sześcienny Co znaczy dm3) - jednostka objętości równa objętości sześcianu o boku 1 dm = 10 cm, nazywana także litrem i będąca 1/1000 metra sześciennego
 • Definicja defekt wielokąta Co znaczy odnosi się do wielokątów wypukłych i jest sumą defektów trójkątów, na które dzielą rozważany wielokąt jego przekątne, wychodzące z
 • Definicja dalambercjan Co znaczy operator d´Alemberta) - operator różniczkowy postaci gdzie c znaczy szybkość światła w próżni. Zastosowany do funkcji rzeczywistej f
 • Definicja decy Co znaczy przedrostek umieszczany przed nazwą jakiejś jednostki miary, oznaczający 1/10 tej jednostki, na przykład: decymetr, decylitr, decybel i inne
 • Definicja dane Co znaczy zespół informacji o jakimś obiekcie albo stanie, dzięki którym, po ich należytym przetworzeniu, można dostać inne pożądane wiadomości, na
 • Definicja definicja Co znaczy objaśnienie nazwy albo symbolu wprowadzanego do teorii dzięki pojęć już do niej należących, a więc przedtem ustalonych. Z niniejszego
 • Definicja definicja indukcyjna Co znaczy pojęcie ciągu nieskończonego pojęć, polegająca na określeniu pierwszego definicje p1 tego ciągu i metody ustalenia kolejnego definicje pn
 • Definicja definiendum Co znaczy z łaciny nazwa definicje definiowanego, występującego w tekście definicji
 • Definicja definiens Co znaczy z łaciny nazwa zespołu pojęć występujących w definicji i określających nowe definicja
 • Definicja deformacja Co znaczy odkształcenie; w matematyce najczęściej jest rozumiane jako obraz figury poprzez przekształcenie różnowartościowe i ciągłe, lecz nie będące
 • Definicja "Delta" Co znaczy popularnonaukowe czasopismo matematyczno-fizyczno-astronomiczne
 • Definicja delta Diraca Co znaczy dystrybucja, a więc funkcja uogólniona, będąca granicznym rozkładem (dystrybucją) ciągu rozkładów ustalonych ciągiem funkcji (fn
 • Definicja delta Kroneckera Co znaczy znak δij (niekiedy pisany w formie δij albo δij), określony następująco: δij = 0 gdy i ≠ j, δij = 1 gdy i = j, dla wszystkich wartości
 • Definicja delta równania kwadratowego Co znaczy wyróżnik równania kwadratowego ax2 + bx + c = 0, powszechnie oznaczane literą Δ i nazywane deltą wyrażenie Δ = b2 - 4ac, decydujące o
 • Definicja deltoid Co znaczy czworokąt wypukły, symetryczny względem jednej z przekątnych. Jego przekątne są prostopadłe, dwie pary sąsiednich boków wychodzących z
 • Definicja diagram Co znaczy najczęściej schematyczny rysunek ilustrujący odwzorowania i przestrzenie odwzorowywane poprzez nie, na przykład umieszczony poniżej prosty
 • Definicja diagram Arganda Co znaczy interpretacja geometryczna liczb zespolonych jako punktów płaszczyzny z określonym na niej prostokątnym układem współrzędnych, którego
 • Definicja diagram Schlegela Co znaczy dla wielościanu wypukłego W(na rysunku [ABCDEFG]) to jest rzut środkowy jego powierzchni na jedną z jego ścian s0(na rysunku [ABCD]) z
 • Definicja diffeomorfizm Co znaczy zobacz dyfeomorfizm
 • Definicja differentia Co znaczy z łaciny różnica
 • Definicja div Co znaczy powszechnie stosowany skrót operatora różniczkowego, zwanego dywergencją
 • Definicja długość geograficzna Co znaczy zobacz współrzędne geograficzne
 • Definicja długość krzywej Co znaczy granica ciągu długości łamanych, tworzących taki ciąg łamanych wpisanych w tę krzywą, iż ciąg długości najdłuższych boków tych łamanych ma
 • Definicja długość odcinka Co znaczy w uproszczeniu: liczba dodatnia wyrażająca, ile razy mieści się odcinek jednostkowy w rozważanym odcinku; dokładniej: algorytm mierzenia
 • Definicja dowód Co znaczy prawidłowe pod względem logicznym rozumowanie, wywodzące dowodzoną tezę z przyjętych założeń i definicji i z aksjomatów i przedtem
 • Definicja definicja rekurencyjna Co znaczy inna nazwa definicji indukcyjnej
 • Definicja dobre uporządkowanie zbioru Co znaczy ustalenie w nim takiego porządku, aby każda niepusta część tego zbioru miała obiekt najwcześniejszy. Przykładami dobrze uporządkowanych
 • Definicja dodatnia nieskończoność Co znaczy ten spośród dwóch przedmiotów ∞ i - ∞, dołączanych do zbioru R wszystkich liczb rzeczywistych, który jest uważany za większy od każdej
 • Definicja dodawanie funkcji Co znaczy jeśli f, g: X ⊇ D Y są funkcjami o wspólnej dziedzinie D, a w przestrzeni wartości Y jest określone dodawanie +, to sumą funkcji f i g
 • Definicja dodawanie macierzy Co znaczy jest określone dla macierzy o takiej samej ilości wierszy i kolumn. Sumą macierzy A = [aij]i = 1,...,m; j = 1,...,ni B = [bij]i = 1,...,m
 • Definicja dodawanie kolumny liczb Co znaczy jeśli kolumna dodawanych liczb jest tak napisana, iż wszystkie cyfry jednostek leżą na jednej linii pionowej i to samo dotyczy cyfr
 • Definicja dodawanie liczb Co znaczy działanie realizowane na wszystkich rodzajach liczb i określane w poszczególnych zbiorach liczbowych jako następne rozszerzenia dodawania
 • Definicja dowód indukcyjny Co znaczy oparty na zasadzie indukcji matematycznej dowód twierdzenia orzekającego, iż jakaś własność zachodzi dla wszystkich liczb naturalnych
 • Definicja dodawanie wektorów Co znaczy jest wzorowane na wypadkowym działaniu dwóch albo większej ilości sił przyłożonych w tym samym punkcie. Ustala się je następująco. Dla
 • Definicja dodawanie zbiorów Co znaczy sumą, zwaną także sumą mnogościową zbiorów A i B nazywa się zestaw A∪B, którego elementami są wszystkie przedmioty zbioru A, wszystkie
 • Definicja dodekaedr Co znaczy dwunastościan foremny. Zobacz bryły platońskie
 • Definicja dokładność przybliżenia Co znaczy taka liczba ε > 0, iż obliczana w przybliżeniu wartość a należy do przedziału (p - ε,p + ε), gdzie p jest przybliżeniem wartości a, na
 • Definicja dokładny ciąg Co znaczy zobacz ciąg precyzyjny
 • Definicja dopełniające kąty Co znaczy kąty ostre, położone na jednej płaszczyźnie, mające jedno ramię wspólne, a pozostałe ramiona prostopadłe. Suma miar kątów dopełniających
 • Definicja dopuszczalny układ współrzędnych Co znaczy właściwie chodzi o klasę układów współrzędnych tak dobraną do rozważanego kręgu zagadnień, aby było możliwe posługiwanie się jednolitymi
 • Definicja doświadczenie losowe Co znaczy czynność albo obserwacja, której rezultacie nie można przewidzieć, na przykład rzuty kostką do gier, losowanie liczb w grach liczbowych
 • Definicja dowód konstruktywny Co znaczy odnosi się do twierdzeń orzekających istnienie jakiegoś obiektu. Istnienia tego można dowieść bądź podając konstrukcję wymaganego obiektu
 • Definicja dowód nie wprost Co znaczy dowód opierający na tym, aby z zaprzeczenia tezy wywnioskować zdanie sprzeczne z założeniem albo jakimś twierdzeniem teorii. Uzyskanie
 • Definicja drgania Co znaczy zmiany stanu określonego układu zachodzące w okresie i w dwóch przeciwnych kierunkach oddzielonych stanem równowagi układu, opierające na
 • Definicja drgania tłumione Co znaczy drgania poddane oddziaływaniu hamującemu. Dla ruchu drgającego to jest siła tarcia albo oporu ośrodka. Amplituda takich drgań jest malejącą
 • Definicja drgania wzbudzane Co znaczy drgania poddane oddziaływaniu wzmacniającemu je. Amplituda takich drgań jest rosnącą funkcją czasu
 • Definicja droga grafu Co znaczy taki zakończony ciąg wierzchołków grafu, którego każde dwa następne wyrazy są końcami krawędzi należącej do tego grafu lub są początkiem i
 • Definicja druga pochodna Co znaczy skrót terminu pochodna drugiego rzędu ; dla funkcji f jednej zmiennej liczbowej jest pochodną z pochodnej f´ tej funkcji i jest oznaczana
 • Definicja druga forma podstawowa powierzchni Co znaczy forma krzywiznowa albo druga forma kwadratowa powierzchni) - wyraża krzywizny przekrojów normalnych powierzchni S, przechodzących poprzez
 • Definicja druga różniczka Co znaczy skrót terminu różniczka drugiego rzędu ; dla funkcji f jednej zmiennej liczbowej x, jest funkcją d2f zmiennej x, której wartościami są
 • Definicja dualizm rzutowy Co znaczy w dwuwymiarowej geometrii rzutowej zdarzenie opierające na równoczesnej prawdziwości dwóch zdań orzekających o należeniu punktów do
 • Definicja duża macierz Co znaczy symetryczna macierz współczynników równania algebraicznego II stopnia, dla równania c11x2 + 2c12xy + c22y2 + 2c13x + + 2c23y + c33 = 0
 • Definicja dwoistość topologiczna Co znaczy zdarzenie opierające na możliwości przypisania każdemu twierdzeniu o zbiorach otwartych twierdzenia o zbiorach domkniętych, uzyskanego zeń
 • Definicja dwójkowy system liczbowy Co znaczy sposób zapisu liczb dzięki dwóch cyfr 0 i 1 jako sumy całkowitych potęg liczby 2, zwanej fundamentem mechanizmu. Bazuje on na
 • Definicja dwuargumentowa relacja Co znaczy z formalnego punktu widzenia podzbiór ℜ iloczynu kartezjańskiego X×Y dwóch zbiorów nazywa się dwuargumentową (dwuczłonową, binarną) relacją
 • Definicja dwukąt sferyczny Co znaczy każda z dwóch części sfery ograniczonych dwoma półokręgami kół ogromnych o wspólnej średnicy. Kąty o ramionach stycznych do tych półokręgów
 • Definicja dwukwadratowe równanie Co znaczy zobacz równanie dwukwadratowe
 • Definicja dwuliniowa forma Co znaczy zobacz funkcjonał dwuliniowy
 • Definicja dwuliniowe odwzorowanie Co znaczy odwzorowanie dwóch zmiennych f: U×V W, gdzie U,V i W są przestrzeniami liniowymi nad tym samym ciałem K, nazywa się dwuliniowym, gdy jest
 • Definicja dwumian Co znaczy suma dwóch niezerowych jednomianów niepodobnych, tzn. różniących się zmiennymi albo ich potęgami. Dwumianami są na przykład wyrażenia
 • Definicja dwumian Newtona Co znaczy kolokwialna nazwa pochodzącego od Izaaka Newtona wzoru na n-tą potęgę sumy dwóch składników. Jest on następujący Te ostatnie wielkości są
 • Definicja dwunastokąt Co znaczy wielokąt o dwunastu wierzchołkach. Dwunastokąt foremny konstruuje się poprzez dołączenie do wierzchołków sześciokąta foremnego punktów
 • Definicja dwuwartościowa logika Co znaczy powszechnie stosowana logika, zwana także klasyczną, gdzie każde zdanie może być tylko lub prawdziwe, lub fałszywe. Każda z tych dwóch
 • Definicja dyfeomorfizm Co znaczy odwzorowanie f: Rn ⊇ D Rn, gdzie D jest obszarem w n-wymiarowej przestrzeni arytmetycznej Rn, spełniające warunki: 1) f jest homeomorfizmem
 • Definicja dyskretna metryka Co znaczy zobacz metryka dyskretna
 • Definicja dystrybuanta Co znaczy funkcja f:R R, odnosząca się do zmiennej losowej X, przyporządkowująca każdej liczbie rzeczywistej x prawdopodobieństwo zdarzenia
 • Definicja dywan Sierpińskiego Co znaczy zestaw, zwany także krzywą Sierpińskiego, będący wspólną częścią ciągu K0, K1, K2,... takich zbiorów, iż K0 jest określonym kwadratem, K1
 • Definicja dzeta Co znaczy szósta litera alfabetu greckiego
 • Definicja działania liniowe Co znaczy działania wykorzystywane do ustalenia definicje przestrzeni liniowej, tzn. dodawanie wektorów i mnożenie wektorów poprzez liczby (ogólniej
 • Definicja działania na funkcjach Co znaczy na funkcjach f, g: X Y o wspólnej dziedzinie D ⊆ X ustala się takie same działania, jakie wykonuje się na ich wartościach, a więc
 • Definicja działania na liczbach Co znaczy fundamentalnymi działaniami na liczbach różnych rodzajów są: dodawanie i mnożenie. Odejmowanie i dzielenie są działaniami odwrotnymi do
 • Definicja działania na wektorach Co znaczy fundamentalnymi działaniami tego typu są: dodawanie i odejmowanie wektorów, mnożenie wektorów poprzez liczby (skalary), mnożenie skalarne
 • Definicja działania na zbiorach Co znaczy to są: dodawanie i odejmowanie mnogościowe, różnica symetryczna zbiorów, iloczyn mnogościowy i iloczyn kartezjański zbiorów. Właściwością
 • Definicja działania nieskończone Co znaczy działaniami tego typu są: szereg, iloczyn nieskończony i nieskończona suma i iloczyn mnogościowy. Niekiedy używa się innych działań
 • Definicja działanie Co znaczy funkcja ∗ typu X×Y Z, nie mniej jednak najczęściej mamy do czynienia z działaniami, dla których lub wszystkie trzy przestrzenie X, Y i Z
 • Definicja działanie grupy Co znaczy działanie ∗: G×X X, gdzie G jest ekipą, czasem zwaną ekipą operatorów, a X - jakąś przestrzenią. Działanie ∗ ekipy G nazywa się efektywnym
 • Definicja działanie łączne Co znaczy działanie ∗: X×X X, spełniające warunek x∗(y∗z) = (x∗y)∗z dla x,y,z ∈ X. Dla działań łącznych można opuszczać nawiasy w wyrażeniach
 • Definicja działanie przemienne Co znaczy działanie komutatywne) - działanie ∗ spełniające warunek Działaniami nieprzemiennymi są na przykład mnożenie macierzy (również
 • Definicja działanie rozdzielne Co znaczy działanie · wewnętrzne w X nazywa się rozdzielnym lub dystrybutywnym względem działania ∗ także wewnętrznego w X, gdy jest spełniony
 • Definicja dziedzina funkcji Co znaczy zestaw wszystkich przedmiotów przestrzeni argumentów tej funkcji, którym przyporządkowuje ona przedmioty przestrzeni wartości, na przykład
 • Definicja dzielenie Co znaczy działanie odwrotne do mnożenia, będącego działaniem wewnętrznym, określone warunkiem a:b = c, gdy a = cb i b ≠ 0. Jeśli mnożenie jest nie
 • Definicja dowód apagogiczny Co znaczy zobacz dowód nie wprost
 • Definicja dzielenie wielomianów Co znaczy działanie odwrotne do mnożenia wielomianów. Gdyż mnożenie to nie jest działaniem grupowym, więc rezultatem dzielenia wielomianu u(x
 • Definicja dzielenie zbioru na części Co znaczy bazuje na określeniu takiej rodziny {Xα }α ∈ A podzbiorów zbioru X, iż dla α, β ∈ A jest: Xα ≠ ∅, Xα ∩Xβ, = ∅ i Rodzina {Xα}α ∈ A nazywa
 • Definicja dziesiątka Co znaczy dziesięciowyrazowy ciąg, a również zestaw dziesięcioelementowy
 • Definicja dzielnik Co znaczy 1. w działaniu dzielenia przedmiot występujący po znaku dzielenia, poprzez który się dzieli; 2. w nie wszystkich strukturach algebraicznych
 • Definicja dziesięć Co znaczy następnik (aksjomatyka liczb naturalnych) liczby 9 i podstawa dziesiętnego mechanizmu liczbowego
 • Definicja dzielnik normalny Co znaczy taka podgrupa H ekipy G, iż aha- 1 ∈ H dla a ∈ G i h ∈ H, nie mniej jednak działanie grupowe ekipy G oznaczono jak mnożenie. Jako dzielnik
 • Definicja dziesiętne rozwinięcie Co znaczy zapisanie liczby wymiernej albo przybliżenia liczby niewymiernej w dziesiętnym systemie liczbowym
 • Definicja domknięto-otwarty zbiór Co znaczy zobacz zestaw domknięto-otwarty
 • Definicja domknięty zbiór Co znaczy zobacz zestaw domknięty
 • Definicja dag Co znaczy skrót słowa dekagram, jednostki masy równej 10 gramom
 • Definicja Darboux całka Co znaczy zobacz całka Darboux
 • Definicja dwukąt Co znaczy zobacz n kąt
 • Definicja duo Co znaczy z łaciny dwa
 • Definicja dwuliniowa algebra Co znaczy zobacz algebra dwuliniowa
 • Definicja diagramy Venna Co znaczy schematyczne rysunki ilustrujące zbiory w formie owalnych figur i takie stosunki pomiędzy zbiorami jak: zawieranie się, rozłączność, suma
 • Definicja dim Co znaczy powszechnie stosowany skrót oznaczający wymiar, pochodzący od z łaciny dimension
 • Definicja dimetria Co znaczy zobacz aksonometria
 • Definicja Diniego pochodne Co znaczy zobacz pochodne Diniego
 • Definicja diofantyczne równanie Co znaczy zobacz równanie diofantyczne
 • Definicja determinant Co znaczy z łaciny wskaźnik
 • Definicja dwumienne równanie Co znaczy zobacz równanie dwumienne
 • Definicja duży kwantyfikator Co znaczy zobacz kwantyfikator
 • Definicja duży wyznacznik Co znaczy wskaźnik dużej macierzy
 • Definicja dwa Co znaczy liczba naturalna, będąca następnikiem liczby 1 (aksjomatyka liczb naturalnych), a również nazwa cyfry 2, oznaczającej tę liczbę
 • Definicja dwadzieścia Co znaczy liczba naturalna, będąca następnikiem liczby 19 i podwojeniem liczby 10
 • Definicja domknięcie zbioru Co znaczy domknięciem podzbioru A przestrzeni topologicznej nazywa się taki jej podzbiór, który powstaje poprzez dołączenie do zbioru A wszystkich
 • Definicja delta Co znaczy czwarta litera alfabetu greckiego
 • Definicja dostateczny warunek Co znaczy zobacz warunek wystarczający
 • Definicja dywergencja Co znaczy div) - dla pola wektorowego w: R3 ⊇ D R3 o współrzędnych w1, w2, w3, to jest funkcja rzeczywista divw, ustalona w D wzorem Dywergencja
 • Definicja Dedekinda definicja liczb rzeczywistych Co znaczy bazuje na utożsamieniu z liczbami wymiernymi tych przekrojów Dedekinda zbioru Q wszystkich liczb wymiernych, które mają liczbę
 • Definicja defekt trójkąta Co znaczy różnica D(Δ) = 180o - s(Δ), gdzie s(Δ) znaczy sumę miar (w stopniach) kątów wewnętrznych trójkąta Δ. W geometrii euklidesowej to jest
 • Definicja delijski problem Co znaczy problem podwojenia sześcianu) - bazuje na skonstruowaniu odcinka b, będącego krawędzią sześcianu o objętości podwójnie większej od
 • Definicja deterministyczna matematyka Co znaczy termin stosowany jako ustalenie tych dziedzin matematyki, które badają zjawiska w pełni określone, w przeciwieństwie od tych dziedzin
 • Definicja długość Co znaczy miara odcinków, łamanych i linii krzywych. Jest miarą w tym sensie fundamentalną, iż jest pozyskiwana w rezultacie bezpośredniego pomiaru w
 • Definicja dodawanie Co znaczy termin oznaczający sporo różnych działań albo jedno z nich, gdy ono jest łatwo domyślne. Przykładami różnych dodawań są: dodawania liczb
 • Definicja dodawanie odcinków Co znaczy sumą odcinków AB i BC, zawartych w jednej prostej i nie mających punktów wspólnych prócz punktu B, nazywa się odcinek AC. Tak określone
 • Definicja dodawanie szeregów Co znaczy sumą szeregów liczbowych, funkcyjnych czy wektorowych jest szereg, którego n-ty słowo jest sumą n-tych wyrazów dodawanych szeregów dla
 • Definicja dodawanie ułamków Co znaczy dodanie ułamków zwyczajnych o tych samych mianownikach bazuje na utworzeniu ułamka, którego licznikiem jest suma liczników dodawanych
 • Definicja dodawanie wielomianów Co znaczy działanie opierające na utworzeniu dla danych wielomianów w1 i w2 tych samych zmiennych wielomianu w tychże zmiennych, będącego sumą
 • Definicja dopełnienie algebraiczne Co znaczy elementu aij macierzy kwadratowej A = [aij]i,j = 1,...,n jest liczbą Aij = (- 1)i + jMij, gdzie Mij jest minorem macierzy A stworzonym
 • Definicja dopełnienie ortogonalne Co znaczy podprzestrzeni U przestrzeni liniowej V, z ustaloną w niej relacją prostopadłości ⊥ albo iloczynem skalarnym, jest taką podprzestrzenią U⊥
 • Definicja doskonała jednorodność Co znaczy własność przestrzeni metrycznej X polegająca na tym, iż dla każdej izometrii f: X ⊇ A f(A) ⊆ X istnieje taka izometria h: X X, iż h(x) = f
 • Definicja doskonałe liczby Co znaczy zobacz liczby doskonałe
 • Definicja drgania harmoniczne Co znaczy drgania spowodowane zmienną w okresie powodem, której kierunek działania jest w każdej chwili przeciwny do odchylenia od stanu równowagi, a
 • Definicja droga Co znaczy ciągłe odwzorowanie f: R ⊇ [0,1] X, gdzie X jest przestrzenią topologiczną. Punkty f(0) i f(1) nazywają się adekwatnie początkiem i końcem
 • Definicja dualna przestrzeń Co znaczy zobacz przestrzeń dualna
 • Definicja dwoistość Co znaczy dualizm) - w matematyce: zdarzenie występowania par twierdzeń, pojęć, stosunku albo innych obiektów, przechodzących wzajemnie na siebie
 • Definicja dwuczłonowa relacja Co znaczy zobacz dwuargumentowa stosunek
 • Definicja dwuliniowe działanie Co znaczy zobacz działanie dwuliniowe
 • Definicja dwusieczna kąta Co znaczy półprosta wychodząca z wierzchołka kąta, różna od każdego z jego ramion i położona w jego obszarze i na jego osi symetrii. Dzieli ona dany
 • Definicja dylatacja Co znaczy afiniczne przekształcenie płaszczyzny albo przestrzeni, gdzie obrazem każdej prostej jest prosta równoległa do niej. Zestaw wszystkich
 • Definicja dysjunkcja Co znaczy dyzjunkcja) - spójnik logiczny złączający dwa zdania w zdanie, które jest prawdziwe, gdy aczkolwiek jedno ze zdań składowych jest fałszywe
 • Definicja dyskretna topologia Co znaczy zobacz topologia dyskretna
 • Definicja dyskretna zmienna Co znaczy zobacz zmienna dyskretna
 • Definicja dyskryminant Co znaczy dyskryminanta) - wyróżnik
 • Definicja dyspersja Co znaczy rozmiar odnosząca się do zmiennej losowej, zwana także odchyleniem standardowym tej zmiennej, będąca miarą jej odchylenia od jej wartości
 • Definicja działania na liczbach zespolonych Co znaczy na liczbach zespolonych z = a + bi i w = c + di działania arytmetyczne są określone następująco: Do mnożenia i dzielenia, a również
 • Definicja działanie odwrotne Co znaczy działanie ∗´ nazywa się odwrotnym do działania ∗ wewnętrznego w X, gdy x ∗´ y jest takim elementem z ∈ X, iż x = z ∗ y, na przykład
 • Definicja dziedzina zmiennej Co znaczy zestaw wszystkich przedmiotów, które ta zmienna znaczy, na przykład w zamieszczonym na poprzedniej stronie objaśnieniu hasła działanie
 • Definicja dzielenie przez relację Co znaczy jeśli ~ znaczy relację równoważnościową w zbiorze X, to podzielenie zbioru X poprzez relację ~ bazuje na utworzeniu rodziny wszystkich jego
 • Definicja dzielnik grupy Co znaczy każda podgrupa H ekipy G bywa nazywana jej dzielnikiem, bo dzieli tę grupę na rozłączne albo identyczne zbiory postaci gdzie a ∈ G a
 • Definicja dziesiętny system liczbowy Co znaczy dziesiątkowy mechanizm liczbowy) - sposób zapisu liczb rzeczywistych (dla liczb niewymiernych - ich przybliżeń) dzięki dziesięciu cyfr: 0
 • Definicja decymalny Co znaczy dziesiętny
 • Definicja dolna całka Co znaczy zobacz całka dolna
 • Definicja drgania zanikające Co znaczy drgania o amplitudzie malejącej, dążącej do 0
 • Definicja deg Co znaczy regularnie stosowany skrót oznaczający stopień, od z angielskiego: degree
 • Definicja Dioklesa cysoida Co znaczy zobacz cissoida
 • Definicja Diraca funkcja Co znaczy zobacz delta Diraca
 • Definicja Dirichleta funkcja Co znaczy zobacz funkcja Dirichleta
 • Definicja Dirichleta kryterium Co znaczy zobacz kryterium Dirichleta
 • Definicja duodecem Co znaczy z łaciny dwanaście
 • Definicja długość drogi grafu Co znaczy liczba o jeden mniejsza od ilości wyrazów ciągu określającego drogę
 • Definicja dostawa Co znaczy dawna, aktualnie zupełnie nie stosowana, polska nazwa funkcji cosinus
 • Definicja dowody istnienia Co znaczy zobacz dowód konstruktywny
 • Definicja dowód Co znaczy rekurencyjny - zobacz dowód indukcyjny
 • Definicja działanie wewnętrzne Co znaczy działanie postaci X×X X, nazywane precyzyjniej działaniem wewnętrznym w zbiorze X
 • Definicja działanie zewnętrzne Co znaczy działanie jednej z postaci X×Y Y albo X×X Z
 • Definicja dziedzina relacji Co znaczy niekiedy dziedziną dwuargumentowej stosunku nazywa się jej rzut na pierwszą przestrzeń argumentów
 • Definicja dzielenie liczb Co znaczy działanie odwrotne do mnożenia liczb. Zobacz dzielenie
 • Definicja dzielenie przez ułamek Co znaczy podzielenie jakiejś liczby poprzez ułamek ≠ 0 bazuje na pomnożeniu tej liczby poprzez odwrotność tego ułamka, a więc poprzez ułamek
 • Definicja dzielenie z resztą Co znaczy odnosi się raczej do dzielenia w zbiorze liczb całkowitych (algorytm dzielenia) albo wielomianów (dzielenie wielomianów), bo w takich
 • Definicja dziesiętny ułamek Co znaczy zapis liczby wymiernej w dziesiętnym systemie liczbowym
 • Definicja dziewiątka Co znaczy dziewięciowyrazowy ciąg, a również cyfra 9
 • Definicja dziewięć Co znaczy następnik (aksjomatyka liczb naturalnych) liczby 8
 • Definicja dżet Co znaczy zobacz żet
 • Definicja dwuliniowy funkcjonał Co znaczy zobacz funkcjonał dwuliniowy
 • Definicja dwulistek Co znaczy krzywa algebraiczna IV stopnia, będąca specjalnym przypadkiem spodkowej krzywej Steinera, o równaniu algebraicznym 3(x2 + y2)2 - 4cxy2 = 0
 • Definicja dwumianowy (dwumienny) rozkład Co znaczy zobacz rozkład dwumianowy (dwumienny
 • Definicja dwumianowy (dwumienny) szereg Co znaczy zobacz szereg dwumianowy (dwumienny
 • Definicja dwunastka Co znaczy dwunastowyrazowy ciąg
 • Definicja dwunastościan Co znaczy wielościan o dwunastu ścianach; najczęściej jednak terminem tym nazywa się dwunastościan foremny. Zobacz bryły platońskie
 • Definicja dwuowal Cassiniego Co znaczy zobacz krzywe Cassiniego
 • Definicja dwustosunek Co znaczy skrócona nazwa relacji podwójnego podziału
 • Definicja dwustronna powierzchnia Co znaczy zobacz powierzchnia dwustronna
 • Definicja dwuścian Co znaczy suma mnogościowa dwóch różnych półpłaszczyzn o wspólnej krawędzi
 • Definicja dwuzwartość Co znaczy dawniej: zwartość. Zobacz zestaw zwarty
 • Definicja dydaktyka matematyki Co znaczy tematyka edukacji z pogranicza matematyki i psychologii, badająca matematyczne i psychologiczne uwarunkowania uczenia się i nauczania
 • Definicja dyferencja Co znaczy z z łaciny różnica
 • Definicja działania arytmetyczne Co znaczy działania na liczbach rzeczywistych albo zespolonych, obejmujące dodawanie i mnożenie i odwrotne do nich odejmowanie i dzielenie. Niekiedy
 • Definicja działania na kwaternionach Co znaczy zobacz kwaterniony
 • Definicja działania na liczbach Cayleya Co znaczy zobacz liczby Cayleya
 • Definicja działania na macierzach Co znaczy obejmują: dodawanie macierzy, mnożenie macierzy poprzez liczby i mnożenie macierzy poprzez macierze
 • Definicja działania na wielomianach Co znaczy są nimi: dodawanie i odejmowanie, mnożenie wielomianu poprzez liczbę, mnożenie i dzielenie wielomianów
 • Definicja działanie dwuliniowe Co znaczy działanie ∗ na elementach przestrzeni liniowej U o wartościach w przestrzeni liniowej V nad tym samym ciałem nazywa się dwuliniowym, gdy
 • Definicja działanie modulo Co znaczy w zbiorze liczb rzeczywistych działanie ∗ modulo p > 0 ustala się tak samo jak dodawanie modulo p > 0. W określeniu tym symbol + należy
 • Definicja dzielnik zera Co znaczy różny od zera obiekt a pewnego pierścienia C, dla którego istnieje taki różny od 0 obiekt b ∈ C, iż ab = 0 albo ba = 0. Pierścienie
 • Definicja dowód sformalizowany Co znaczy dowód przedstawiony w formie skończonego ciągu przesłanek i wynikających z nich wniosków, zapisanych raczej dzięki symboli matematycznych i
 • Definicja dowód wprost Co znaczy zakończony ciąg wniosków wynikających z założeń, definicji, aksjomatów, twierdzeń teorii i przedtem uzyskanych wniosków jako przesłanek
 • Definicja droga ruchu Co znaczy w ruchu postępowym: długość krzywej zakreślonej w okresie ruchu poprzez środek ciężkości poruszającego się ciała. Wyraża się całką
 • Definicja drzewo Co znaczy spójny graf, normalnie niezorientowany, nie mający cykli. Drzewa służą do ilustracji albo zapisu zespołu stosunku zachodzących między
 • Definicja drzewo stochastyczne Co znaczy drzewo ilustrujące wszystkie możliwe zdarzenia złożonego doświadczenia losowego wspólnie z prawdopodobieństwami zdarzeń cząstkowych
 • Definicja duodecylion Co znaczy nazwa liczby, będącej dwunastą potęgą miliona; jej zapis w systemie dziesiętnym złożona jest z jedynki i 72 zer, a więc 1072
 • Definicja duże twierdzenie Fermata Co znaczy zobacz twierdzenia Fermata
 • Definicja dwieście Co znaczy liczba naturalna, będąca następnikiem liczby 199 i podwojeniem liczby 100
 • Definicja dwoistość wielościanów foremnych Co znaczy zobacz bryły platońskie
 • Definicja dwójka Co znaczy 1. ciąg dwuwyrazowy, odmiennie para (uporządkowana); 2. nazwa cyfry 2
 • Definicja dwójkowy ułamek Co znaczy ułamek, którego mianownikiem jest potęga liczby 2 o wykładniku naturalnym
 • Definicja dwudziestka Co znaczy dwudziestowyrazowy ciąg
 • Definicja dwudziestokąt Co znaczy wielokąt o dwudziestu wierzchołkach
 • Definicja dwudziestościan Co znaczy wielościan o dwudziestu ścianach, lecz termin ten jest najczęściej stosowany jako nazwa jednej z brył platońskich
 • Definicja dystrybucja Co znaczy uogólnienie definicje funkcji, wykorzystywane do opisu rozkładów różnych wielkości skupionych w izolowanych punktach, jednak tak, aby całki
 • Definicja dystrybutywność Co znaczy zobacz rozdzielność jednego działania względem drugiego
 • Definicja długość łamanej Co znaczy suma długości odcinków, będących bokami rozważanej łamanej
 • Definicja długość łuku Co znaczy 1. zobacz długość krzywej; 2. zobacz wyznacznik naturalny
 • Definicja długość okręgu Co znaczy ustalona jest jak długość krzywej; dla okręgu o promieniu r wynosi 2 π r, gdzie π znaczy liczbę niewymierną, w przybliżeniu równą 3,141592
 • Definicja długość wektora Co znaczy zobacz wektor swobodny i wektor zaczepiony
 • Definicja dodatnia funkcja Co znaczy funkcja rzeczywista, przyjmująca wyłącznie dodatnie wartości
 • Definicja dodatnia liczba Co znaczy liczba rzeczywista większa od 0. Zobacz aksjomatyka liczb rzeczywistych
 • Definicja dodawania znak Co znaczy zobacz znaki działań i stosunku
 • Definicja dolna granica całkowania Co znaczy zobacz całka oznaczona
 • Definicja dolna granica ciągu Co znaczy dla ciągu (an) liczb rzeczywistych ustala się jego dolną granicę wzorem gdzie N znaczy zestaw wszystkich liczb naturalnych. Dolna granica
 • Definicja dolna granica funkcji Co znaczy dla funkcji rzeczywistej f, określonej w podzbiorze D przestrzeni topologicznej, w każdym punkcie skupienia x0 zbioru D ustala się dolną
 • Definicja dolny kres Co znaczy zobacz kres dolny
 • Definicja dominanta Co znaczy w najwyższym stopniu prawdopodobna wartość zmiennej losowej, a w badaniach empirycznych - wartość cechy najliczniej występująca w
 • Definicja dopełniająca półpłaszczyzna Co znaczy dla danej półpłaszczyzny α to jest taka półpłaszczyzna β o krawędzi wspólnej z α, iż α∪β jest płaszczyzną
 • Definicja dopełniająca półprosta Co znaczy dla danej półprostej to jest taka półprosta, iż ∪ jest prostą
 • Definicja dopełnienie zbioru Co znaczy dla podzbioru A przestrzeni (zbioru pełnego) X to jest zestaw X \ A wszystkich przedmiotów tej przestrzeni nie należących do A
 • Definicja dopisany kąt Co znaczy zobacz kąt dopisany
 • Definicja dwukierunek Co znaczy klasa płaszczyzn wzajemnie równoległych, a więc dwuwymiarowy kierunek płaszczyzny w przeciwieństwie od jednowymiarowego kierunku prostej
 • Definicja Darboux twierdzenie Co znaczy zobacz twierdzenie Darboux
 • Definicja Darboux własność Co znaczy zobacz własność Darboux
 • Definicja dcm Co znaczy dawniej stosowany skrót słowa decymetr
 • Definicja de l´Hospitala reguła Co znaczy zobacz reguła de l´Hospitala
 • Definicja de Morgana prawa Co znaczy zobacz prawa de Morgana
 • Definicja debet Co znaczy z łaciny powinność , dług , powszechnie stosowana nazwa ujemnego salda. To jest jedna z występujących w życiu codziennym potrzeb używania
 • Definicja decem Co znaczy z łaciny dziesięć , od niego pochodzą takie słowa jak decymetr, decymalny i inne
 • Definicja decymetr Co znaczy dm) - jednostka długości równa 1/10 metra
 • Definicja decymetr kwadratowy Co znaczy dm2) - jednostka pola równa polu kwadratu o boku 1 dm = 10 cm, będąca 1/100 metra kwadratowego
 • Definicja Dedekinda aksjomat Co znaczy zobacz aksjomat Dedekinda
 • Definicja Dedekinda przekrój Co znaczy zobacz przekrój Dedekinda
 • Definicja dedukcja Co znaczy wyciąganie wniosków z przesłanek, wnioskowanie. Także jeden ze sposobów rozumowania, w okolicy indukcyjnego i redukcyjnego. Zobacz indukcja
 • Definicja dedukcyjna metodologia Co znaczy zobacz metodologia dedukcyjna
 • Definicja dedukcyjna teoria Co znaczy zobacz mechanizm dedukcyjny
 • Definicja definicja Cauchy´ego granicy Co znaczy zobacz Cauchy´ego pojęcie granicy
 • Definicja definicja ciągowa (Heinego) granicy Co znaczy zobacz Heinego pojęcie granicy
 • Definicja degresja Co znaczy ubywanie, zmniejszanie się nie wszystkich wielkości, na przykład stóp procentowych
 • Definicja dekagram Co znaczy dag) - jednostka masy równa 10 gramom
 • Definicja Desarguesa twierdzenie Co znaczy zobacz twierdzenie Desarguesa
 • Definicja Descartes René Co znaczy oryginalne, francuskie nazwisko i imię Kartezjusza
 • Definicja desygnat Co znaczy w logice: wszystkie elementy albo definicje objęte daną nazwą, na przykład desygnatami nazwy liczba naturalna są wszystkie liczby naturalne
 • Definicja det Co znaczy powszechnie stosowany skrót, oznaczający wskaźnik macierzy kwadratowej
 • Definicja dewiacja łuku Co znaczy odchylenie się łuku od prostej; jej miarą jest kąt pomiędzy stycznymi do rozważanego łuku w jego punkcie startowym i końcowym
 • Definicja diagonala (diagonalna Co znaczy zobacz przekątnia (przekątna
 • Definicja diagonalna macierz Co znaczy zobacz macierz przekątniowa
 • Definicja diagram przemienny Co znaczy diagram postaci przedstawionej na rysunku nazywa się przemiennym, gdy
 • Definicja dodawanie liczb kardynalnych Co znaczy jeżeli liczby kardynalne a i b oznaczają adekwatnie moce zbiorów A i B rozłącznych, to liczba kardynalna c, oznaczająca moc zbioru A∪B
 • Definicja dodawanie modulo Co znaczy jeśli p > 0, to sumą modulo p liczb rzeczywistych a i b nazywa się liczbę a + b - kp, gdzie k jest taką liczbą całkowitą, iż kp ≤ a + b <
 • Definicja dualna baza Co znaczy zobacz baza dualna
 • Definicja dymensja Co znaczy z z łaciny wymiar ; termin aktualnie nie stosowany
 • Definicja dynamiczny układ Co znaczy zobacz układ dynamiczny
 • Definicja działanie efektywne Co znaczy zobacz działanie ekipy
 • Definicja działanie grupowe Co znaczy działanie określające grupę
 • Definicja działanie tranzytywne Co znaczy zobacz działanie ekipy
 • Definicja dzielenie modulo Co znaczy działanie modulo
 • Definicja dzielna Co znaczy w działaniu dzielenia przedmiot, który podlega dzieleniu. W zapisie dzielenia występuje przed znakiem działania
 • Definicja dane statystyczne Co znaczy dane wykorzystywane do przetworzeń statystycznych, a będące najczęściej obserwacjami albo pomiarami badanej cechy, występującej w jakiejś
 • Definicja demonstratio Co znaczy z łaciny dowód (w matematyce
 • Definicja diametr Co znaczy dawna nazwa średnicy

Co to znaczy | Słownik matematyki, znaczenie

Wyliczenie i kalkulacja. Wzory z matematyki. Tablice matematyczne i definicje. Przykład zadania z matematyki. Rozwiązanie z przykładem.

Definicja Diametr, Demonstratio, Dane Statystyczne, Dzielna, Dzielenie Modulo, Działanie Tranzytywne, Działanie Grupowe, Działanie Efektywne, Dynamiczny Układ, Dymensja co to znaczy.

Słownik Diametr, Demonstratio, Dane Statystyczne, Dzielna co to jest.