Całka Oznaczona, Całka Niewłaściwa, Całka Lebesgue´a, Całka Krzywoliniowa, Całka Górna, Całka.
całka oznaczona całka co to jest

Definicje matematyka na C

 • Definicja całka pierwsza Co znaczy dla układu równań różniczkowych postaci gdzie F: Rn + 1 ⊇ D Rnjest daną funkcją ciągłą w obszarze D a szukana jest funkcja f:R ⊇ Δ f
 • Definicja całka pojedyncza Co znaczy całka Riemanna z funkcji jednej zmiennej
 • Definicja całka równania różniczkowego Co znaczy funkcja będąca rozwiązaniem równania różniczkowego, nazywana całką, ponieważ otrzymuje się ją zwykle w rezultacie całkowania
 • Definicja całka Stieltjesa Co znaczy jeśli f jest funkcją rzeczywistą zmiennej rzeczywistej, ograniczoną w przedziale [a,b], a h - funkcją monotoniczną w tym przedziale, to
 • Definicja całka wielokrotna Co znaczy całka z funkcji wielu zmiennych po wielowymiarowym zbiorze całkowania. Zobacz całka podwójna, całka potrójna
 • Definicja całki podstawowe Co znaczy komplet kilku całek nieoznaczonych, których znajomość wraz ze znajomością kilku metod całkowania pozwala całkować dość szeroką klasę
 • Definicja całkowanie Co znaczy czynność odwrotna do różniczkowania, polegająca na obliczeniu dla danej funkcji f jej całki nieoznaczonej ∫ f(x)dx albo którejkolwiek
 • Definicja całkowanie przybliżone Co znaczy obliczanie przybliżonych wartości całek oznaczonych z funkcji jednej albo kilku zmiennych. Przeważnie obliczenia tego dokonuje się poprzez
 • Definicja całość liczby Co znaczy właściwość liczby x) - oznaczana jednym z symboli: [x] albo E(x) i ustalana jako największa spośród liczb całkowitych k ≤ x. To jest więc
 • Definicja Cantora definicja liczb rzeczywistych Co znaczy jedna z definicji liczb rzeczywistych, opartych na pojęciu liczby wymiernej. W zbiorze wszystkich ciągów Cauchy´ego liczb wymiernych ustala
 • Definicja Carnota twierdzenie Co znaczy zobacz twierdzenie Carnota
 • Definicja całka powierzchniowa Co znaczy 1. nieskierowana - uogólnienie całki podwójnej na sytuacja, gdy funkcja podcałkowa jest ustalona nie na płaszczyźnie, ale na dwuwymiarowej
 • Definicja casus irreducibilis Co znaczy z łaciny sytuacja nieprzywiedlny , termin odnoszący się do teorii równań algebraicznych trzeciego stopnia. Zachodzi wtedy, gdy
 • Definicja cecha Co znaczy w badaniach statystycznych to jest funkcja przyporządkowująca elementom badanej populacji przedmioty pewnego zbioru, zwanego zbiorem
 • Definicja cechy podobieństwa trójkątów Co znaczy do przeważnie stosowanych należą następujące: dwa trójkąty są podobne, gdy bokom jednego z nich można tak przyporządkować boki drugiego, iż
 • Definicja cechy przystawania trójkątów Co znaczy trzy następujące twierdzenia: dwa trójkąty są przystające, gdy istnieje takie wzajemnie jednoznaczne przyporządkowanie wierzchołkom jednego
 • Definicja część nieujemna funkcji Co znaczy zobacz część niedodatnia funkcji
 • Definicja całkowanie funkcji wymiernych Co znaczy sposób obliczania funkcji pierwotnych z funkcji wymiernych, polegająca na przedstawieniu funkcji wymiernej jako sumy wielomianu i
 • Definicja card Co znaczy regularnie stosowany skrót, oznaczający liczbę kardynalną zbioru. Znak cardA znaczy liczbę kardynalną (lub moc) zbioru A
 • Definicja centroafiniczna grupa Co znaczy zobacz ekipa centroafiniczna
 • Definicja centum Co znaczy z łaciny sto
 • Definicja centy Co znaczy przedrostek oznaczający jednostkę miary, będącą setną częścią jednostki podstawowej
 • Definicja charakterystyka ciała Co znaczy jeśli 1 jest elementem neutralnym mnożenia w ciele K i dla każdej liczby naturalnej njest n·1 ≠ 0, to charakterystyką ciała K jest liczba 0
 • Definicja charakterystyka Eulera - Poincarégo Co znaczy jeśli pk znaczy liczbę k-wymiarowych sympleksów n-wymiarowego kompleksu K, to charakterystyką Eulera kompleksu K nazywa się liczbę Jest ona
 • Definicja charakterystyki rozkładu Co znaczy wielkości liczbowe charakteryzujące rozkład zmiennej losowej albo cechy w populacji. Należą do nich: wartość oczekiwana (nadzieja
 • Definicja ciało algebraicznie domknięte Co znaczy ciało mające tę własność, iż każdy wielomian o współczynnikach z tego ciała jest rozkładalny na impulsy liniowe również o współczynnikach z
 • Definicja ciało funkcji wymiernych Co znaczy rodzina wszystkich funkcji, będących ilorazami dwóch wielomianów ustalonej ilości zmiennych, zwanych funkcjami wymiernymi, jest ciałem
 • Definicja ciało szeregów formalnych Co znaczy dla dowolnego ciała K szeregiem formalnym o współczynnikach z ciała K nazywa się wyrażenie postaci (ak) = ∑akxk, gdzie ak ∈ K dla k = 0, 1
 • Definicja ciało ułamków Co znaczy jeżeli R jest pierścieniem przemiennym z jedynką i bez dzielników zera, to przedmioty zbioru R×R0, a więc wszystkie takie pary (a,b
 • Definicja ciąg aproksymujący Co znaczy ciąg przybliżający jakąś rozmiar, na przykład ciąg wielokątów foremnych wpisanych w to samo koło, którego każdy kolejny słowo ma dwa razy
 • Definicja ciąg geometryczny Co znaczy ciąg liczbowy, dla którego iloraz wyrazu kolejnego poprzez wcześniejszy jest taki sam dla wszystkich par wyrazów sąsiednich. Jeżeli q
 • Definicja ciąg harmoniczny Co znaczy niekiedy tak nazywa się ciąg liczbowy (an) określony wzorem
 • Definicja ciąg liczbowy Co znaczy ciąg, którego wyrazami są liczby określonego rodzaju, na przykład: całkowite, wymierne, rzeczywiste, zespolone i ew. inne
 • Definicja ciąg nieograniczony Co znaczy ciąg punktów przestrzeni metrycznej, którego wyrazy nie mieszczą się w żadnej kuli. Odnosząc się do ciągu (an) liczb rzeczywistych znaczy
 • Definicja ciąg nieskończony Co znaczy zobacz ciąg
 • Definicja ciąg podwójny Co znaczy ciąg ciągów ((xn)k), oznaczany krócej symbolem (xk,n), gdzie pierwszy parametr jest numerem ciągu a drugi - numerem wyrazu pośrodku. Po
 • Definicja cetnar Co znaczy dawna jednostka masy, zwana także kwintalem, wynosząca 100 kg
 • Definicja Cevy twierdzenie Co znaczy zobacz twierdzenie Cevy
 • Definicja ciało Co znaczy struktura algebraiczna złożona ze zbioru K, dwóch działań wewnętrznych w tym zbiorze nazywanych dodawaniem i mnożeniem, i oznaczanych jak
 • Definicja ciąg przybliżeń Co znaczy ciąg liczb, funkcji, figur albo innych obiektów, którego każdy kolejny słowo dokładniej niż wcześniejszy przybliża jakiś przedmiot, na
 • Definicja ciąg rosnący Co znaczy ciąg liczbowy (an), spełniający dla wszystkich n naturalnych nierówność an
 • Definicja ciąg wyrazów (składników) szeregu Co znaczy ciąg (an) dla szeregu ∑an. Gdyż liczby (albo inne obiekty) dodawane nazywa się składnikami ich sumy, a definicja szeregu jest dokładnym
 • Definicja ciąg zbieżny Co znaczy ciąg mający granicę. Dokładniej należałoby powiedzieć, iż to jest ciąg punktów jakiejś przestrzeni topologicznej, dla którego istnieje w
 • Definicja ciąg zstępujący Co znaczy ciąg (Zn) podzbiorów jakiegoś zbioru spełniający warunek Zn ⊇ Zn + 1 dla wszystkich n naturalnych
 • Definicja ciężkości środek Co znaczy zobacz środek ciężkości
 • Definicja ciąg arytmetyczny Co znaczy zakończony albo nieskończony ciąg liczbowy, dla którego różnica pomiędzy wyrazami kolejnym a poprzednim jest taka sama dla wszystkich par
 • Definicja ciąg częściowy Co znaczy zwany również podciągiem danego ciągu (xn) jest, z formalnego punktu widzenia, złożeniem silnie rosnącego ciągu (nk) liczb naturalnych z
 • Definicja cissoida Co znaczy cysoida) - krzywa płaska C powstająca z dwóch krzywych płaskich C1 i C2, zwanych tworzącymi cysoidy C, w następujący sposób. Jeśli r = fi
 • Definicja continuum Co znaczy z łaciny coś ciągłego . W matematyce stosowane w okolicy spolszczonego terminu kontinuum w dwóch znaczeniach: 1. nazwa mocy zbiorów
 • Definicja cosinusy kierunkowe Co znaczy dla kierunku zorientowanego (ze zwrotem), reprezentowanego poprzez niezerowy wektor v, to są liczby ai = cos αi, gdzie αi jest miarą kąta
 • Definicja cotangens hiperboliczny Co znaczy kotangens hiperboliczny) - jedna z funkcji hiperbolicznych, oznaczana symbolem ctgh, ustalona wzorem
 • Definicja cyfra Co znaczy pojedynczy symbol wykorzystywany do zapisywania liczb w systemach pozycyjnych. W w najwyższym stopniu rozpowszechnionym systemie
 • Definicja ciąg jednostajnie zbieżny Co znaczy dotyczy ciągu (fn) odwzorowań ustalonych we wspólnej dziedzinie D ⊆ X i przyjmujących wartości w przestrzeni metrycznej Y z metryką ρ. Ciąg
 • Definicja ciąg liczb naturalnych Co znaczy zestaw wszystkich liczb naturalnych uporządkowany w kolejności rosnącej. Z formalnego punktu widzenia to jest funkcja tożsamościowa na
 • Definicja ciąg malejący Co znaczy ciąg liczbowy (an), spełniający dla wszystkich n naturalnych nierówność: an>an + 1. Wtedy ciąg (an), spełniający analogiczną nierówność
 • Definicja ciągła funkcja Co znaczy zobacz funkcja ciągła
 • Definicja cyfra rzymska Co znaczy pojedynczy symbol wykorzystywany do zapisywania liczb, ale w systemie odmiennym od pozycyjnego i opartym na dodawaniu, a nie na mnożeniu
 • Definicja cykle homologiczne Co znaczy o dwóch cyklach w znaczeniu topologicznym mówi się, iż są homologiczne w danym kompleksie, gdy ich różnica jest łańcuchem brzegowym w tym
 • Definicja cykliczna permutacja Co znaczy zobacz permutacja cykliczna
 • Definicja cyklidy Dupina Co znaczy powierzchnie, których powierzchnie ogniskowe redukują się do linii. Tworzą one interesującą klasę powierzchni, do której należą między
 • Definicja cykloida Co znaczy krzywa płaska, jaką zakreśla ustalony pkt. M okręgu o promieniu r, toczącego się bez poślizgu po ustalonej prostej. Jeśli pkt. M jest
 • Definicja cylindroid Co znaczy figura ograniczona figurą złożoną z płaskiej krzywej zamkniętej i jej wnętrza, zwanej fundamentem cylindroidu, powierzchnią walcową o
 • Definicja cysoida stożkowej Co znaczy cissoida utworzona dla stożkowej i prostej. Cysoidami dla poszczególnych stożkowych są: dla okręgu - cysoida Dioklesa, dla elipsy - liść
 • Definicja Czebyszewa sieć Co znaczy taka sieć linii na powierzchni, iż każdy czworokąt o wierzchołkach w węzłach tej sieci i bokach na niej ma przeciwległe boki (normalnie
 • Definicja Czebyszewa wielomiany Co znaczy I i II rodzaju ustala się adekwatnie wzorami: un(x) = cos(narccosx) dla n = 0, 1, 2,..., vn(x) = sin(narccosx) dla n = 1, 2, 3,..., albo
 • Definicja częstość drgań Co znaczy częstotliwość) - liczba pełnych cykli drgań, przypadających na jednostkę czasu
 • Definicja częściowa granica Co znaczy dla ciągu (an) to jest granica ciągu częściowego (podciągu) tego ciągu; z kolei dla funkcji f i punktu x0, będącego punktem skupienia
 • Definicja czas Co znaczy z matematycznego punktu widzenia: jednowymiarowa przestrzeń uporządkowana; jej struktura porządkowa została poznana dopiero w drugiej
 • Definicja częściowy porządek Co znaczy dwuargumentowa stosunek C w zbiorze X, zwanym przestrzenią, spełniająca warunki: 1) xCy ⇒ ∼ yCx, 2) xCy ∧ yCz ⇒ xCz dla x,y,z ∈ X, gdzie
 • Definicja część zbioru Co znaczy podzbiór zbioru A) - zestaw B, którego wszystkie przedmioty są elementami zbioru A. Ta własność pary zbiorów (A, B) jest dwuargumentową
 • Definicja czterech barw zagadnienie Co znaczy zobacz zagadnienie czterech barw
 • Definicja czwartak Co znaczy rumb) - rodzaj używanego w geodezji azymutu, wyrażanego miarą kąta ostrego pomiędzy kierunkiem południka a określanym kierunkiem. W celu
 • Definicja czwarty punkt harmoniczny Co znaczy taki pkt. D, który trzeba dołączyć do danej trójki (A,B,C) punktów współliniowych i różnych, by dostać czwórkę harmoniczną (A,B; C,D). Pkt
 • Definicja czworościan Co znaczy najmniejszy zestaw wypukły, zawierający cztery punkty nie leżące na jednej płaszczyźnie. Jest również wielościanem o czterech wierzchołkach
 • Definicja czwórka harmoniczna Co znaczy taka czwórka (czwórka 2.) punktów współliniowych albo prostych mających wspólny pkt. i leżących na jednej płaszczyźnie, iż jej relacja
 • Definicja czworobok Co znaczy w geometrii euklidesowej: inna nazwa czworokąta. W geometrii rzutowej czworobok jest układem czterech prostych leżących w jednej
 • Definicja czworokąt zupełny Co znaczy w geometrii rzutowej: zestaw {A,B,C,D} takich czterech punktów położonych na jednej płaszczyźnie rzutowej, iż jakiekolwiek trzy z nich nie
 • Definicja czynniki pierwsze Co znaczy dla danej liczby naturalnej n to są takie liczby pierwsze p1, p2,..., pk (niekoniecznie różne), iż liczba n jest ich iloczynem. Znalezienie
 • Definicja ćwiartka płaszczyzny Co znaczy każdy z czterech obszarów, na jakie dzielą płaszczyznę osie prostokątnego układu współrzędnych, wspólnie z ograniczającymi go półprostymi
 • Definicja ćwierć Co znaczy jedna czwarta część jakiejś całości, na przykład ćwierć metra, ćwierć tortu i tym podobne Dawniej ćwiercią nazywano także podrzędną
 • Definicja centrum wzoru Taylora Co znaczy liczba xo, występująca we wzorze Taylora postaci
 • Definicja cień Co znaczy płaski obraz w rzucie równoległym figury nie zawierającej się w rzutni albo bryły położonej w przestrzeni i takiż obraz w rzucie środkowym
 • Definicja Clasena metoda Co znaczy zobacz sposób Clasena
 • Definicja ciało liczbowe Co znaczy ciało, którego elementami są liczby. Prócz zbiorów: Q - wszystkich liczb wymiernych, R - wszystkich liczb rzeczywistych i C - wszystkich
 • Definicja Cauchy´ego wzór całkowy Co znaczy zobacz wzór całkowy Cauchy´ego
 • Definicja Cauchy´ego zagadnienie Co znaczy zobacz zagadnienie Cauchy´ego
 • Definicja Cassiniego dwuowal Co znaczy zobacz dwuowal Cassiniego
 • Definicja cyrkiel eliptyczny Co znaczy zobacz elipsograf
 • Definicja cząstkowa pochodna Co znaczy zobacz pochodna cząstkowa
 • Definicja chwila Co znaczy odpowiednik punktu w przestrzeni czasu albo na osi czasowej
 • Definicja ciało uporządkowane Co znaczy ciało K, gdzie jest ustalona stosunek
 • Definicja calculus Co znaczy z łaciny rachunek
 • Definicja chwilowa oś obrotu Co znaczy ruch obrotowy ciała sztywnego w każdej chwili jest obrotem wokół pewnej prostej, zwanej chwilową osią obrotu w danej chwili. Prosta ta jest
 • Definicja cecha podobieństwa Co znaczy twierdzenie pozwalające rozstrzygać o podobieństwie dwóch figur pewnego rodzaju i o jego braku opierając się na łatwo sprawdzalnych
 • Definicja cecha punktu Co znaczy liczba przyporządkowana punktowi wg jakiejś skali, na przykład słupek rtęci w termometrze bywa cechowany na dwa metody: wg skali Celsjusza
 • Definicja cechowanie Co znaczy skalowanie, sporządzanie podziałki służącej do mierzenia jakiejś wielkości na przykład w przyrządach pomiarowych
 • Definicja całka okrężna Co znaczy całka krzywoliniowa po krzywej zamkniętej, regularnie będącej brzegiem obszaru
 • Definicja czwarty wymiar Co znaczy gdyż w wielu zagadnieniach fizyki istotne jest nie tylko położenie rozważanego obiektu w przestrzeni, ale również kiedy on się tam znajduje
 • Definicja całkowanie przez zmianę zmiennych Co znaczy sposób obliczenia całki z funkcji kilku zmiennych, składająca się z dwóch etapów. W pierwszym z nich, poprzez wykorzystanie przekształcenia
 • Definicja całka nieoznaczona Co znaczy z danej funkcji f to jest klasa takich funkcji F, których pochodne są funkcją f. Jeżeli F jest jedną spośród funkcji tej klasy, to
 • Definicja całka podwójna Co znaczy całka Riemanna z funkcji dwóch zmiennych rzeczywistych, regularnie oznaczana symbolem postaci Obliczenie takiej całki bazuje na jej
 • Definicja całka potrójna Co znaczy całka Riemanna z funkcji trzech zmiennych rzeczywistych, regularnie oznaczana symbolem postaci Obliczenie takiej całki bazuje na jej
 • Definicja całka Radona Co znaczy daleko idące uogólnienie definicje całki między innymi na przestrzenie funkcyjne
 • Definicja całka Riemanna Co znaczy liczba przyporządkowana funkcji rzeczywistej f jednej zmiennej (wielu zmiennych) i przedziałowi D (obszarowi) zawartemu w jej dziedzinie
 • Definicja całka Wienera Co znaczy jedno z uogólnień definicje całki, używane raczej w problematyce zjawisk losowych
 • Definicja całka wysycona Co znaczy rozwiązanie układu równań różniczkowych zwykłych określone w przedziale, poza który nie daje się przedłużyć
 • Definicja Cauchy´ego definicja granicy Co znaczy liczbę a0, oznaczaną symbolem, nazywa się granicą ciągu liczbowego (an), gdy dla każdej liczby ε > 0 istnieje taka liczba naturalna p, iż
 • Definicja cecha przystawania Co znaczy twierdzenie pozwalające rozstrzygać, czy figury określonego rodzaju są przystające czy nie, opierając się na łatwo sprawdzalnych własności
 • Definicja cechy podzielności Co znaczy twierdzenia podające łatwo sprawdzalne warunki niezbędne i wystarczające podzielności liczb naturalnych poprzez daną liczbę naturalną. Do
 • Definicja cechy zbieżności szeregów Co znaczy nie wszystkie kryteria zbieżności szeregów, aczkolwiek najczęściej nie są one uwarunkowaniami niezbędnymi i wystarczającymi ich zbieżności
 • Definicja centroafiniczne przekształcenie Co znaczy zobacz przekształcenie centroafiniczne
 • Definicja centroida Co znaczy krzywa płaska, po której porusza się chwilowy środek obrotu figury płaskiej w okresie jej ruchu po płaszczyźnie, gdzie leży
 • Definicja centrum algebry Co znaczy podzbiór algebry 2., złożony z wszystkich jej przedmiotów, których iloczyn jest przemienny z każdym elementem tej algebry
 • Definicja centrum grupy Co znaczy podzbiór Z gatunku G, złożony z wszystkich jej przedmiotów z przemiennych z każdym elementem x ekipy G, a więc Dla każdej ekipy G jej
 • Definicja centrum szeregu potęgowego Co znaczy dla szeregu potęgowego ∑an(x - xo)n to jest liczba xo
 • Definicja centymetr kwadratowy Co znaczy cm2) - jednostka pola równa polu kwadratu o boku 1 cm, będąca jedną dziesięciotysięczną częścią metra kwadratowego
 • Definicja centymetr sześcienny Co znaczy cm3, ccm) - jednostka objętości równa objętości sześcianu o boku 1cm, jedna milionowa metra sześciennego
 • Definicja charakterystyczne pierwiastki Co znaczy zobacz pierwiastki charakterystyczne
 • Definicja ciało podzbiorów Co znaczy zbioru X - rodzina M jego podzbiorów, spełniająca następujące warunki: 1) Ø ∈ M i X ∈ M, 2) jeżeli A1 ∈ M i A2 ∈ M, to A1∪A2 ∈ M, 3) jeżeli
 • Definicja ciąg Cauchy´ego Co znaczy ciąg (xn) punktów przestrzeni metrycznej X z metryką ρ spełniający następujący warunek Cauchy´ego: Dla każdej liczby ε > 0 istnieje taka
 • Definicja ciąg dokładny Co znaczy taki zakończony albo nieskończony ciąg homomorfizmów struktur algebraicznych określonego rodzaju, iż obraz każdego homomorfizmu, będącego
 • Definicja ciąg Eulera Co znaczy ciąg liczbowy dany wzorem an = n2 - n + 41. Ma on tę ciekawą własność, iż jego 40 startowych wyrazów jest liczbami pierwszymi, a dopiero
 • Definicja ciąg Fibonacciego Co znaczy nieskończony ciąg liczb naturalnych określony wzorami: u1 = u2 = 1, un + 1 = un - 1 + un dla n ≥ 2. Jego początkowymi wyrazami są: 1, 1, 2
 • Definicja ciąg iteracji Co znaczy dla takiego odwzorowania (funkcji) f: X ⊇ D X, iż f(D) ⊆ D, to jest ciąg f[n] określony następująco: f[1] = f, f[n+ 1] = f[n] º f dla
 • Definicja ciąg monotoniczny Co znaczy ciąg liczbowy niemalejący albo nierosnący - wg jednej terminologii, a narastający albo malejący - wg drugiej terminologii. Zobacz ciąg
 • Definicja ciąg niemalejący Co znaczy ciąg liczbowy (an), spełniający dla wszystkich n naturalnych nierówność an ≤ an + 1
 • Definicja ciągowa przestrzeń Hilberta Co znaczy przestrzeń wszystkich nieskończonych ciągów (xn) liczb rzeczywistych, spełniających warunek z dodawaniem ciągów i mnożeniem ich poprzez
 • Definicja cosinus Co znaczy kosinus) - jedna z funkcji trygonometrycznych, oznaczana symbolem cos. W trójkącie prostokątnym, którego jeden z kątów ostrych ma miarę α
 • Definicja cykliczny element grupy Co znaczy obiekt c ekipy G, dla którego istnieje taka liczba naturalna n, iż cn = 1 przy multiplikatywnym zapisie działania w G (nc = 0 przy
 • Definicja cyrkiel Co znaczy przyrząd wykorzystywany do realizacji stosunku przystawania par punktów albo odcinków (aksjomatyka geometrii euklidesowej). Dlatego dzięki
 • Definicja cysoida Dioklesa Co znaczy cissoida utworzona dla okręgu i prostej stycznej do niego
 • Definicja czasoprzestrzeń Co znaczy przestrzeń czterowymiarowa, której przedmioty, nazywane zdarzeniami albo punktochwilami, odpowiadają zjawiskom fizycznym dziejącym się nie
 • Definicja czasza (kulista) Co znaczy każda z dwóch części powierzchni kuli, na jakie dzieli tę powierzchnię płaszczyzna przecinająca ją. Liczba h, będąca długością rzutu czaszy
 • Definicja część wspólna zbiorów Co znaczy dla dowolnej rodziny {Aλ }λ ∈ L zbiorów Aλ to jest zestaw którego elementami są wszystkie przedmioty wspólne dla wszystkich zbiorów rodziny
 • Definicja czynnik Co znaczy każdy z mnożonych przedmiotów nazywa się faktorem iloczynu będącego rezultatem tego mnożenia. Odnosi się to zarówno do mnożenia liczb, jak
 • Definicja czynnik liniowy Co znaczy dla danego wielomianu w(x) to jest taki wielomian I stopnia, najczęściej postaci x - a, iż wielomian w(x) jest podzielny poprzez x - a
 • Definicja czynnik procentowy Co znaczy liczba 1 + s/100 + gdzie s znaczy stopę procentową. Poprzez tę liczbę należy pomnożyć pieniądze złożony w banku na s%, aby dostać kwotę
 • Definicja czworościan biegunowy kwadryki Co znaczy zobacz biegunowy czworościan
 • Definicja Cramera twierdzenie Co znaczy zobacz twierdzenie Cramera
 • Definicja ciąg skończony Co znaczy zobacz ciąg
 • Definicja cylindryczne współrzędne Co znaczy zobacz współrzędne walcowe
 • Definicja Cauchy´ego-Riemanna warunki Co znaczy zobacz warunki Cauchy´ego - Riemanna
 • Definicja Cayley´a tabliczka Co znaczy zobacz tabliczka Cayley´a
 • Definicja ciało borelowskie zbiorów Co znaczy zobacz borelowskie ciało zbiorów
 • Definicja ccm Co znaczy niekiedy stosowany skrót centymetra sześciennego
 • Definicja cecha liczby Co znaczy zobacz całość liczby
 • Definicja cechowany rzut Co znaczy zobacz rzut cechowany
 • Definicja ciągłości aksjomaty Co znaczy zobacz aksjomaty ciągłości
 • Definicja ciągłość jednostajna Co znaczy zobacz funkcja jednostajnie ciągła
 • Definicja ciągły porządek Co znaczy zobacz porządek ciągły
 • Definicja cylinder Co znaczy walec
 • Definicja cyrkulatura kwadratu Co znaczy zagadnienie opierające na zbudowaniu koła o polu równym polu danego kwadratu. To jest zagadnienie równoważne problemowi zbudowania kwadratu
 • Definicja czasowa zmienna Co znaczy zmienna oznaczająca czas w funkcji opisującej jakąś rozmiar przyrodniczą zależną od czasu, na przykład odchylenie od położenia równowagi
 • Definicja częstość względna Co znaczy zobacz frekwencja zdarzenia
 • Definicja częściowo uporządkowana przestrzeń Co znaczy zobacz częściowy porządek
 • Definicja część niedodatnia funkcji Co znaczy dla funkcji rzeczywistej f: X ⊇ D R określamy funkcje: f- i f+ wzorami: i tytułujemy: f- częścią niedodatnią a f+ częścią nieujemną funkcji
 • Definicja część rzeczywista liczby zespolonej Co znaczy jeżeli liczba zespolona z(liczby zespolone) jest przedstawiona w formie z = a + bi, to liczby rzeczywiste a i b tytułujemy adekwatnie
 • Definicja część urojona liczby zespolonej Co znaczy zobacz część rzeczywista liczby zespolonej
 • Definicja cztery Co znaczy liczba naturalna będąca następnikiem (aksjomatyka liczb naturalnych) liczby 3, a również nazwa cyfry 4
 • Definicja cztery działania arytmetyczne Co znaczy zobacz działania arytmetyczne
 • Definicja czworokąt Co znaczy w geometrii euklidesowej: wielokąt o czterech wierzchołkach, zwany także czworobokiem. Ma również cztery boki, cztery kąty wewnętrzne i
 • Definicja czworokąt Lamberta Co znaczy czworokąt o trzech kątach prostych. W geometrii euklidesowej taki czworokąt jest prostokątem, lecz w geometriach nieeuklidesowych może tak
 • Definicja czworokąt Saccheriego Co znaczy czworokąt mający łatwe dwa kąty przylegające do wspólnego boku, zwanego fundamentem, a równe dwa boki prostopadłe do podstawy. W geometrii
 • Definicja ciąg nierosnący Co znaczy ciąg liczbowy (an), spełniający dla wszystkich n naturalnych nierówność an ≥ an + 1
 • Definicja ciąg ograniczony Co znaczy ciąg punktów przestrzeni metrycznej, którego wyrazy mieszczą się w pewnej kuli. Odnosząc się do ciągu (an) liczb rzeczywistych znaczy to
 • Definicja ciąg rozbieżny Co znaczy ciąg mający co najmniej dwa ciągi częściowe zbieżne do różnych granic. Niekiedy jednak o ciągu liczbowym zbieżnym do ∞ albo - ∞ mówi się
 • Definicja ciąg wstępujący Co znaczy ciąg (Zn) podzbiorów jakiegoś zbioru, spełniający warunek Zn ⊆ Zn + 1 dla wszystkich n naturalnych
 • Definicja cięciwa Co znaczy odcinek złączający dwa punkty położone na krzywej. Cięciwą łuku regularnie nazywa się odcinek złączający końce tego łuku
 • Definicja COBOL Co znaczy język programowania elektronicznych maszyn cyfrowych, przygotowany w 1961 r. dla potrzeb administracyjnych i handlowych. Nazwa pochodzi od
 • Definicja coma Co znaczy z łaciny przecinek , symbol oddzielający w dziesiętnym zapisie liczby niecałkowitej liczbę całości od cyfr mantysy
 • Definicja constans Co znaczy const) - z łaciny coś stałego . W matematyce skrót const jest stosowany do oznaczania funkcji stałych, na przykład const 1 znaczy funkcję
 • Definicja conv Co znaczy skrót słowa convex, regularnie stosowany jako oznaczenie obwiedni wypukłej podzbioru przestrzeni afinicznej, na przykład conv Z znaczy
 • Definicja cosecans Co znaczy kosekans) - rzadko stosowana funkcja trygonometryczna, oznaczana symbolem cosec, a ustalona wzorem cosecx = (sinx)- 1
 • Definicja Cauchy´ego-Hadamarda twierdzenie Co znaczy twierdzenie orzekające, iż przyjmując oznaczenie
 • Definicja cosinus hiperboliczny Co znaczy kosinus hiperboliczny) - jedna z funkcji hiperbolicznych, oznaczana symbolem cosh albo ch, ustalona wzorem
 • Definicja cyfra arabska Co znaczy zobacz cyfra
 • Definicja cykl Co znaczy 1. w znaczeniu potocznym: taki zakończony ciąg czynności, iż po ich wykonaniu następuje powrót do wyjściowego stanu; 2. w znaczeniu
 • Definicja cykl Eulera Co znaczy cykl grafu przechodzący precyzyjnie jeden raz poprzez każdą jego krawędź
 • Definicja cykl Hamiltona Co znaczy cykl grafu przechodzący precyzyjnie jeden raz poprzez każdy jego wierzchołek
 • Definicja cykliczna grupa Co znaczy zobacz ekipa cykliczna
 • Definicja cykliczne przestawienie Co znaczy zobacz permutacja cykliczna
 • Definicja czwórka Co znaczy 1. cyfra 4; 2. ciąg zakończony o czterech słowach, oznaczany symbolem (a,b,c,d
 • Definicja czwórkowy system Co znaczy mechanizm pozycyjny zapisu liczb, którego fundamentem jest liczba 4
 • Definicja całka prawdopodobieństwa Co znaczy funkcja Φ ustalona wzorem postaci zwana funkcją Laplace´a
 • Definicja całkowe równanie Co znaczy równanie, gdzie występuje bądź funkcja pierwotna szukanej funkcji, bądź także szukana funkcja występuje w inny sposób pod znakiem całki
 • Definicja całkowita funkcja Co znaczy zobacz funkcja całkowita
 • Definicja całkowita krzywizna Co znaczy zobacz krzywizna całkowita
 • Definicja całkowita liczba Co znaczy zobacz liczba całkowita
 • Definicja całkowite prawdopodobieństwo Co znaczy zobacz prawdopodobieństwo całkowite
 • Definicja całkowy rachunek Co znaczy zobacz rachunek całkowy
 • Definicja Cantora-Bernsteina twierdzenie Co znaczy zobacz twierdzenie Cantora - Bernsteina
 • Definicja Carathéodory´ego warunek Co znaczy zobacz warunek Carathéodory´ego
 • Definicja centymetr Co znaczy cm) - jednostka długości równa jednej setnej części metra
 • Definicja charakteryzacja pojęcia Co znaczy opis definicje dzięki warunku równoważnego definicji tego definicje, na przykład kwadrat można scharakteryzować jako prostokąt o
 • Definicja chirurgia powierzchni Co znaczy tworzenie nowych powierzchni ze znanych poprzez wycinanie z nich odpowiednich części i zaklejanie stworzonych otworów innymi kawałkami
 • Definicja ciało pitagorejskie Co znaczy takie ciało, iż suma kwadratów dwóch dowolnych jego przedmiotów jest kwadratem pewnego elementu tego ciała
 • Definicja ciało przemienne Co znaczy zobacz ciało
 • Definicja ciało topologiczne Co znaczy ciało K, będące zarazem przestrzenią topologiczną z taką topologią, iż dodawanie i mnożenie są funkcjami ciągłymi K×K K, a również ciągłe
 • Definicja całka Dirichleta Co znaczy dla a > 0 i dla funkcji f całkowalnej w przedziale (0,a], to jest całka postaci dzie n jest dowolną liczbą naturalną
 • Definicja Cauchy´ego ciąg Co znaczy zobacz ciąg Cauchy´ego
 • Definicja Cauchy´ego kryterium zbieżności szeregu Co znaczy kryterium Cauchy´ego
 • Definicja ciąg Co znaczy rozróżnia się ciągi skończone i nieskończone. Ciąg zakończony jest funkcją, której dziedziną jest zestaw wszystkich liczb naturalnych
 • Definicja ciąg cykliczny Co znaczy ciąg będący funkcją okresową, a więc ciąg (xn), dla którego istnieje taka liczba naturalna p, zwana okresem albo cyklem ciągu (xn), iż xn
 • Definicja całka względem miary Co znaczy składnikami sum aproksymacyjnych dla całek oznaczonych różnego rodzaju są iloczyny wartości funkcji całkowanej albo ich kresów poprzez
 • Definicja całkowalność Co znaczy własność funkcji f i zbioru A, zawartego w jej dziedzinie, polegająca na istnieniu skończonej całki oznaczonej z funkcji f w zbiorze A. W
 • Definicja całkowanie przez części Co znaczy sposób całkowania, wynikająca z twierdzenia o różniczkowaniu iloczynu dwóch funkcji, wyrażająca się wzorem
 • Definicja całkowanie przez podstawienie Co znaczy sposób całkowania, wynikająca z twierdzenia o różniczkowaniu funkcji złożonej, wyrażająca się wzorem
 • Definicja cal Co znaczy anglosaska jednostka długości, oznaczana symbolem albo in , od z angielskiego: inch; 1in = 25,4 mm
 • Definicja całka Darboux Co znaczy wspólna nazwa całek: dolnej i górnej. Zobacz całka dolna, całka górna, całka Riemanna
 • Definicja Cauchy´ego warunek zbieżności Co znaczy zobacz warunek Cauchy´ego
 • Definicja całka Fresnela Co znaczy każda z dwóch całek występujących we wzorze
 • Definicja całka hipereliptyczna Co znaczy zobacz całka eliptyczna
 • Definicja całka iterowana Co znaczy zobacz iterowanie całki
 • Definicja ciało nieprzemienne Co znaczy zobacz ciało
 • Definicja centrum Co znaczy z łaciny środek
 • Definicja całka skierowana Co znaczy zobacz całka krzywoliniowa, całka powierzchniowa
 • Definicja Cantora aksjomat Co znaczy zobacz aksjomat Cantora
 • Definicja Cantora zbiór Co znaczy zobacz zestaw Cantora
 • Definicja Cardana wzory Co znaczy zobacz wzory Cardana
 • Definicja całka nieskierowana Co znaczy zobacz całka krzywoliniowa
 • Definicja ciąg funkcyjny Co znaczy ciąg, którego wyrazami są odwzorowania, a więc funkcje
 • Definicja cotangens Co znaczy kotangens) - funkcja trygonometryczna oznaczana symbolem ctg. W trójkącie prostokątnym, którego jeden z kątów ostrych ma miarę α, ctg α
 • Definicja czasowa współrzędna Co znaczy zobacz czasoprzestrzeń
 • Definicja czworan Co znaczy prawie nie stosowany, polski słowo oznaczający kwaternion
 • Definicja całka Co znaczy 1. całka oznaczona, definicja sprecyzowane w pierwszej połowie XIX w. poprzez Bernarda Riemanna pod wpływem potrzeby liczbowego wyrażania
 • Definicja całka dolna Co znaczy górny kres zbioru wszystkich dolnych sum aproksymacyjnych, utworzonych dla ustalonej funkcji i ustalonego przedziału, ale dla wszystkich
 • Definicja całka eliptyczna Co znaczy całka nieoznaczona postaci: gdzie Q jest funkcją wymierną dwóch zmiennych a w - wielomianem stopnia 3 albo 4 bez pierwiastków wielokrotnych
 • Definicja całka Bochnera Co znaczy rozszerzenie definicje całki oznaczonej, pozwalające na całkowanie funkcji o wartościach w przestrzeni Banacha
 • Definicja całka Eulera I rodzaju Co znaczy całka niewłaściwa: dla x>0 i y > 0, zwana również funkcją beta Eulera
 • Definicja całka Eulera II rodzaju Co znaczy całka niewłaściwa: zwana także funkcją gamma Eulera. Funkcja ta spełnia równanie funkcyjne Γ (x + 1) = x Γ (x) oznaczające, iż jest ona
 • Definicja całka Eulera-Poissona Co znaczy po raz pierwszy obliczona poprzez Leonarda Eulera całka Prostszy sposób obliczenia tej całki podał Simeon Denis Poisson
 • Definicja całka górna Co znaczy dolny kres zbioru wszystkich górnych sum aproksymacyjnych, utworzonych dla ustalonej funkcji i ustalonego przedziału, ale dla wszystkich
 • Definicja całka krzywoliniowa Co znaczy 1. nieskierowana - rozszerzenie definicje całki z ograniczonej funkcji rzeczywistej w przedziale (całka Riemanna) na sytuacja, gdy
 • Definicja całka Lebesgue´a Co znaczy dokonane w I poł. XX w. rozszerzenie definicje całki Riemanna na znacząco szerszą klasę funkcji i zbiorów całkowania, przy równoczesnym
 • Definicja całka niewłaściwa Co znaczy rozszerzenie definicje całki oznaczonej z funkcji f jednej zmiennej po przedziale [a,b] na przypadki, gdy lub funkcja f jest nieograniczona
 • Definicja całka oznaczona Co znaczy całka Riemanna po przedziale z funkcji rzeczywistej jednej zmiennej rzeczywistej albo po zbiorze wielowymiarowym z funkcji wielu zmiennych

Co to znaczy | Słownik matematyki, znaczenie

Wyliczenie i kalkulacja. Wzory z matematyki. Tablice matematyczne i definicje. Przykład zadania z matematyki. Rozwiązanie z przykładem.

Definicja Całka Oznaczona, Całka Niewłaściwa, Całka Lebesgue´a, Całka Krzywoliniowa, Całka Górna, Całka Eulera-Poissona, Całka Eulera Ii Rodzaju, Całka Eulera I Rodzaju co to znaczy.

Słownik Całka Oznaczona, Całka Niewłaściwa, Całka Lebesgue´a, Całka co to jest.