Automorfizm, Atlas, Asymptota Funkcji, Arytmometr, Arytmetyka, Argument (Główny) Liczby Zespolonej.
automorfizm atlas asymptota co to jest

Definicje matematyka na A

 • Definicja Abela kryterium Co znaczy zobacz kryterium Abela
 • Definicja absolutna pochodna Co znaczy zobacz pochodna absolutna
 • Definicja absolutna wartość Co znaczy zobacz bezwzględna wartość
 • Definicja absolutna zbieżność całki Co znaczy zobacz bezwzględna zbieżność całki
 • Definicja aproksymacja Co znaczy zobacz przybliżanie
 • Definicja ar Co znaczy jednostka pola równa 100 m2
 • Definicja abakus (abak) Co znaczy rodzaj prymitywnego liczydła, składającego się początkowo z deski z wyżłobionymi w niej równoległymi rowkami i umieszczonymi w nich
 • Definicja abstrakcja (abstrahowanie) Co znaczy zastępowanie elementów konkretnych, występujących w rzeczywistości, pojęciami mającymi nie wszystkie cechy tych elementów, lecz celowo
 • Definicja Archimedesa aksjomat Co znaczy zobacz aksjomat Archimedesa
 • Definicja Archimedesa wielościan Co znaczy zobacz wielościan Archimedesa
 • Definicja antysymetryczne działanie Co znaczy działanie, którego rezultat wymienia się na przeciwny (w jakimś sensie) przy zmianie kolejności przedmiotów, na których jest realizowane
 • Definicja antysymetryczne mnożenie Co znaczy mnożenie będące antysymetrycznym działaniem, na przykład iloczyn wektorowy
 • Definicja apagogiczny dowód Co znaczy zobacz dowód nie wprost
 • Definicja analityczna postać przekształceń rzutowych Co znaczy wzory postaci gdzie det[aij] ≠ 0 a i oznaczają współrzędne jednorodne adekwatnie dowolnego punktu (n - 1)-wymiarowej przestrzeni rzutowej i
 • Definicja algebraiczne dopełnienie Co znaczy zobacz dopełnienie algebraiczne
 • Definicja algebraiczne równanie Co znaczy zobacz równanie algebraiczne
 • Definicja algebraiczne wyrażenie Co znaczy zobacz wyrażenie algebraiczne
 • Definicja algebra abstrakcyjna Co znaczy dział matematyki badający ogólne struktury algebraiczne abstrahując (abstrakcja) od tego, czym są ich przedmioty. Terminu algebra
 • Definicja algebra Banacha Co znaczy przestrzeń Banacha Xz ustalonym w niej mnożeniem wewnętrznym, względem którego jest algebrą 2. Dodatkowo wymaga się, aby był spełniony
 • Definicja algebra dwuliniowa Co znaczy bogata problematyka algebraiczna, będąca częścią albo nadbudową algebry liniowej, a oficjalnie będąca również częścią algebry wieloliniowej
 • Definicja aksjomat odkładania odcinków Co znaczy zobacz aksjomatyka geometrii euklidesowej (aksjomat III, 3
 • Definicja aksjomat przeliczalności drugi Co znaczy jeden z aksjomatów określających definicja przestrzeni topologicznej, orzekający istnienie przeliczalnej bazy otoczeń tej przestrzeni
 • Definicja addytywność przeliczalna Co znaczy addytywność odnosząca się do nieskończonego ciągu składników. Addytywność przeliczalna funkcji o argumentach liczbowych albo wektorowych
 • Definicja agregat Co znaczy zobacz kombinacja liniowa
 • Definicja aksjomat Archimedesa Co znaczy może być rozważany w dwóch wersjach - arytmetycznej i geometrycznej. W wersji arytmetycznej orzeka on, iż dla każdych dwóch dodatnich liczb
 • Definicja aksjomat dodawania odcinków Co znaczy zobacz aksjomatyka geometrii euklidesowej (aksjomat III, 2
 • Definicja aksjomat ekstensjonalności Co znaczy jeden z aksjomatów teorii mnogości. Orzeka on, iż jeżeli dwa zbiory A i B mają te same przedmioty, a więc jest, to zbiory A i B są równe
 • Definicja aksjomat indukcji Co znaczy zobacz aksjomatyka liczb naturalnych (aksjomat 4
 • Definicja aksjomatyka Weyla-Raszewskiego Co znaczy stanowi podstawę geometrii afinicznej, przyjmując arytmetykę liczb rzeczywistych jako przedtem ustaloną i następujące definicje pierwotne
 • Definicja analityczna postać jednokładności Co znaczy wzory wyrażające współrzędne kartezjańskie punktu h(P), będącego obrazem dowolnego punktu P n-wymiarowej przestrzeni euklidesowej przez
 • Definicja anharmoniczny stosunek Co znaczy zobacz relacja podwójnego podziału
 • Definicja antypodyczne punkty Co znaczy para punktów leżących na sferze (powierzchni kuli) i będących końcami jednej średnicy tej sfery (kuli
 • Definicja arytmetyka teoretyczna Co znaczy problematyka dotycząca podstaw edukacji o różnych rodzajach liczb, ich ustaleń, ustalenia działań na nich i związków pomiędzy nimi. W
 • Definicja alfa Co znaczy pierwsza litera alfabetu greckiego
 • Definicja absolutna zbieżność szeregu Co znaczy zobacz bezwzględna zbieżność szeregu
 • Definicja absolutne ekstremum Co znaczy zobacz ekstremum absolutne
 • Definicja area Co znaczy z łaciny pole
 • Definicja absolut Co znaczy podzbiór A przestrzeni rzutowej P ustalonego wymiaru, określający w zbiorze P \ A, będącym dopełnieniem zbioru A do przestrzeni P (albo w
 • Definicja abstrakcji klasa Co znaczy zobacz klasa abstrakcji
 • Definicja abstrakcyjna algebra Co znaczy zobacz algebra abstrakcyjna
 • Definicja absolutna geometria Co znaczy zobacz geometria absolutna
 • Definicja absurd Co znaczy niedorzeczność, wypowiedź zawierająca sprzeczność; kolokwialnie - również wypowiedź nie dająca się rozumieć
 • Definicja ad absurdum Co znaczy dawniej stosowane oznaczenie dowodu nie wprost. Zwrot reductio ad absurdum w języku z łaciny oznacza sprowadzenie do niedorzeczności
 • Definicja analityczna postać przekształceń afinicznych Co znaczy zobacz afiniczne przekształcenie (wzory zaznaczone
 • Definicja analityczne funkcje Co znaczy zobacz funkcje analityczne
 • Definicja apogeum Co znaczy na orbicie wokółziemskiej pkt. w najwyższym stopniu oddalony od Ziemi
 • Definicja apotema Co znaczy w wielokącie foremnym odcinek złączający środek okręgu wpisanego w wielokąt z punktem jego styczności z którymkolwiek bokiem wielokąta. W
 • Definicja arytmetyczna przestrzeń Co znaczy zobacz przestrzeń arytmetyczna
 • Definicja arytmetyczne działania Co znaczy zobacz działania arytmetyczne
 • Definicja arytmetyczny ciąg Co znaczy zobacz ciąg arytmetyczny
 • Definicja arytmetyczny pierwiastek Co znaczy zobacz pierwiastek arytmetyczny
 • Definicja arytmetyczny postęp Co znaczy dawniejsza nazwa ciągu arytmetycznego
 • Definicja arytmetyzacja Co znaczy wymiana jakiegoś zagadnienia na odpowiadające mu zagadnienie rachunkowe
 • Definicja asocjatywność Co znaczy z z łaciny, niekiedy stosowany termin oznaczający łączność działania
 • Definicja asymetria Co znaczy odstępstwo od symetrii albo brak symetrii
 • Definicja asymptota krzywej Co znaczy jeśli krzywa C jest nieograniczona, to prostą p tytułujemy asymptotą dla gałęzi nieograniczonej K krzywej C, jeżeli odległość punktu
 • Definicja asymptotyczny kierunek Co znaczy zobacz kierunek asymptotyczny
 • Definicja automorfizm wewnętrzny Co znaczy jeśli (G,·) jest ekipą, której działanie oznaczono jak mnożenie, to dla każdego elementu a ∈ G odwzorowanie fa:G G określone wzorem fa(x
 • Definicja analiza Co znaczy w matematyce wyraz to występuje najczęściej bądź z określeniem przymiotnikowym, bądź w formie przymiotnikowej (por. sąsiednie hasła) i
 • Definicja analiza Fouriera Co znaczy zobacz badanie harmoniczna
 • Definicja analiza numeryczna Co znaczy wykorzystania analizy matematycznej do opracowywania metod obliczeń przybliżonych, na przykład tablicowania funkcji, komputeryzacji
 • Definicja analiza sekwencyjna Co znaczy w statystyce matematycznej jedna z metod weryfikacji hipotez
 • Definicja analiza tensorowa Co znaczy jedno z rozwinięć analizy matematycznej, wykorzystywane wspólnie z rachunkiem tensorowym jako sposób w geometrii różniczkowej
 • Definicja antyklika Co znaczy taki zestaw wierzchołków grafu, którego jakiekolwiek dwa przedmioty nie są połączone krawędzią
 • Definicja antynomia Co znaczy sprzeczność otrzymana w rezultacie rozumowania poprawnego pod względem logicznym, której źródłem jest przeważnie użycie pojęć zbyt ogólnych
 • Definicja aproksymujący ciąg Co znaczy ciąg przybliżeń. Może to być ciąg liczbowy (przybliżający liczbę), funkcyjny albo jeszcze inny, na przykład ciąg łamanych przybliżający
 • Definicja arabskie cyfry Co znaczy powszechnie stosowane do zapisywania liczb cyfry: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Prócz nich znacząco rzadziej są stosowane cyfry rzymskie
 • Definicja arcch Co znaczy oznaczenie funkcji o nazwie arcus cosinus hiperboliczny , będącej funkcją odwrotną do funkcji cosinus hiperboliczny w przedziale [0, ∞
 • Definicja arccos Co znaczy oznaczenie funkcji o nazwie arcus cosinus , będącej funkcją odwrotną do funkcji cosinus w przedziale [0, π
 • Definicja argument funkcji Co znaczy zmienna niezależna funkcji, a również wartość tej zmiennej, na przykład argumentem funkcji R ∋ x x2 nazywa się zarówno zmienną niezależną x
 • Definicja alef Co znaczy litera ℵ alfabetu hebrajskiego, stosowana do oznaczania nie wszystkich liczb kardynalnych. Zwłaszcza, za Georgiem Cantorem, moc zbiorów
 • Definicja algebra przemienna Co znaczy zobacz algebra 2
 • Definicja algebra wyższa Co znaczy nazwa przedmiotu nauczania na studiach w dziedzinie nauk ścisłych, odróżniająca go od przedmiotu szkolnego zwanego algebrą. Nazwa algebra
 • Definicja algebra zbiorów Co znaczy część teorii mnogości, zajmująca się działaniami na zbiorach
 • Definicja algebraiczna funkcja Co znaczy zobacz funkcja algebraiczna
 • Definicja algebraiczna krzywa Co znaczy zobacz krzywa algebraiczna
 • Definicja algebraiczna liczba Co znaczy zobacz liczba algebraiczna
 • Definicja alternatywa Legendre´a Co znaczy twierdzenie geometrii absolutnej orzekające, iż każdy trójkąt ma sumę kątów wewnętrznych równą 180o albo każdy trójkąt ma tę sumę silnie
 • Definicja amplituda punktu Co znaczy jedna ze współrzędnych biegunowych tego punktu, równa mierze kąta skierowanego pomiędzy określoną półprostą, będącą półosią układu
 • Definicja AMS Co znaczy skrót od American Mathematical Society - oryginalnej nazwy Amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego
 • Definicja analityczna funkcja Co znaczy zobacz funkcja analityczna
 • Definicja analityczna geometria Co znaczy zobacz geometria analityczna
 • Definicja antypody Co znaczy potoczne wyrażenie oznaczające antypodyczne punkty
 • Definicja aksjomat (pewnik, postulat) Co znaczy składnik aksjomatyki i mechanizmu dedukcyjnego, stanowiących podstawę metodologiczną matematyki. Z punktu widzenia logiki aksjomaty są
 • Definicja aksjomat przeliczalności pierwszy Co znaczy jeden z aksjomatów określających definicja przestrzeni topologicznej, orzekający, iż dla każdego punktu tej przestrzeni istnieje
 • Definicja aksjomaty incydencji Co znaczy zobacz aksjomaty przynależności
 • Definicja aksjomaty kongruencji Co znaczy zobacz aksjomaty przystawania
 • Definicja aksjomaty metryki Co znaczy warunki M1 - M3 określające metrykę
 • Definicja aksjomaty normy Co znaczy następujące warunki nałożone na funkcję u ||u|| o wartościach z przedziału [0, ∞), ustaloną w przestrzeni liniowejV: 1) ||u|| = 0 wtedy i
 • Definicja aksjomaty przystawania Co znaczy aksjomaty geometrii absolutnej (również euklidesowej i hiperbolicznej), opisujące relację przystawania i wiążące się ze zjawiskami
 • Definicja aksjomaty równoległości Co znaczy aksjomaty o równoległych) - są nimi: aksjomat Euklidesa i aksjomat Łobaczewskiego
 • Definicja aksjomaty uporządkowania Co znaczy w geometrii aksjomaty opisujące uporządkowanie punktów na prostej. Zobacz aksjomatyka geometrii euklidesowej - II ekipa aksjomatów
 • Definicja aksjomatyczny system Co znaczy zobacz mechanizm dedukcyjny
 • Definicja afiniczna geometria Co znaczy zobacz geometria afiniczna
 • Definicja afiniczna klasyfikacja Co znaczy zobacz regulacja afiniczna
 • Definicja afiniczna przestrzeń Co znaczy zobacz przestrzeń afiniczna
 • Definicja afiniczne przystawanie Co znaczy przystawanie w geometrii afinicznej, rozumiane w sensie ogólnej definicji przystawania figur w geometrii określonej poprzez grupę
 • Definicja afinicznie niezmiennicza rodzina figur Co znaczy taka rodzina figur w przestrzeni euklidesowej, iż dla każdej figury tej rodziny jej obraz poprzez dowolne przekształcenie afiniczne
 • Definicja afiniczny Co znaczy z franc.: związany z pokrewieństwem albo powinowactwem
 • Definicja afiniczny układ odniesienia Co znaczy zobacz afiniczny układ współrzędnych
 • Definicja akr Co znaczy jednostka pola stosowana w państwach anglosaskich i oznaczana symbolem a albo ac. 1ac wynosi 4047 m2
 • Definicja aksjomat Dedekinda Co znaczy orzeka, iż żaden przekrój Dedekinda nie ma luk ani skoków. Jest on historycznie pierwszym sformułowaniem własności ciągłości porządkowej
 • Definicja abelowa grupa Co znaczy zobacz aksjomaty ekipy
 • Definicja abscysa Co znaczy dawna, pochodząca z języka łacińskiego nazwa odciętej
 • Definicja algebra komutatywna Co znaczy zobacz algebra 2
 • Definicja addytywność skończona Co znaczy odnosi się do sum skończonej liczby składników. Dla funkcji f o argumentach liczbowych albo wektorowych, a również dla funkcji, których
 • Definicja aksjomat Euklidesa Co znaczy aksjomat o równoległych) - orzeka, iż poprzez pkt. A nie leżący na prostej p przechodzi najwyżej jedna prosta nie mająca punktów wspólnych
 • Definicja aksjomat Hausdorffa Co znaczy w topologii jeden z tak zwany aksjomatów oddzielania. Orzeka on, iż dla każdych dwóch różnych punktów przestrzeni topologicznej istnieją
 • Definicja aksjomat o istnieniu kresu Co znaczy w arytmetyce liczb rzeczywistych aksjomat orzekający, iż każdy niepusty i ograniczony z dołu (góry) podzbiór zbioru R wszystkich liczb
 • Definicja aksjomat rodziny podzbiorów Co znaczy aksjomat teorii mnogości orzekający, iż dla każdego zbioru X istnieje zestaw, którego elementami są wszystkie podzbiory zbioru X i
 • Definicja aksjomat wyboru (pewnik wyboru) Co znaczy aksjomat teorii mnogości orzekający, iż dla każdej rodziny zbiorów niepustych i parami rozłącznych można stworzyć zestaw powstały poprzez
 • Definicja aksjomat wyróżniania Co znaczy zobacz aksjomat podzbiorów
 • Definicja aksjomaty domknięcia Co znaczy pochodzące od polskiego matematyka Kazimierza Kuratowskiego (1896 - 1980) cztery aksjomaty wyrażające własności operacji polegającej na
 • Definicja algorytm Co znaczy ustalony sposób postępowania albo kolejność czynności, jakie trzeba wykonać, aby osiągnąć określony cel, nie mniej jednak dla algorytmów
 • Definicja aksjomaty przynależności Co znaczy te aksjomaty w geometrii, które dotyczą należenia punktów do prostych i płaszczyzn i zawierania się i przecinania prostych i płaszczyzn
 • Definicja aksjomatyka geometrii euklidesowej Co znaczy wywodzi się od Euklidesa, żyjącego w IV w. p.n.e, lecz jej nowożytna wersja pochodzi od Dawida Hilberta z końca XIX w. Jedna z kilku
 • Definicja aksjomatyka Hilberta Co znaczy pod tym terminem rozumie się najczęściej aksjomatykę geometrii euklidesowej, aczkolwiek od Dawida Hilberta pochodzi również aksjomatyka
 • Definicja algorytm mierzenia długości Co znaczy pomiar odcinka [A,B] odcinkiem niezerowym [P,Q] jako jednostką. Złożona jest z następujących czynności: 1) Na półprostej odkładamy od
 • Definicja arccth Co znaczy oznaczenie funkcji o nazwie arcus cotangens hiperboliczny , będącej funkcją odwrotną do funkcji cotangens hiperboliczny
 • Definicja analityczna postać obrotu Co znaczy gdy chodzi o obrót wokół początku układu współrzędnych to jest analityczna postać izometrii w razie, gdy b =. W razie, gdy jeszcze n = 2, a
 • Definicja asteroida (astroida) Co znaczy krzywa płaska, będąca torem ruchu ustalonego punktu okręgu K wewnętrznie stycznego do okręgu C i toczącego się bez poślizgu po tym okręgu
 • Definicja algebra Co znaczy 1.w potocznym rozumieniu tematyka matematyki zajmująca się działaniami na różnorodnych przedmiotach, na przykład liczbach, wektorach
 • Definicja algebra funkcji Co znaczy taka rodzina Φ funkcji V V, gdzie V jest przestrzenią liniową nad ciałem K (zwłaszcza V może być przestrzenią liczb rzeczywistych albo
 • Definicja algebra logiki Co znaczy nazwa tej części logiki matematycznej, która posługuje się sposobami rachunkowymi. Należą do niej tak zwany rachunki logiczne, na przykład
 • Definicja alternatywa wyłączająca Co znaczy rodzaj alternatywy, gdzie prawdziwość jednego członu, zwanego także składnikiem, wyklucza prawdziwość pozostałych członów. W języku
 • Definicja amplituda drgań Co znaczy max. odchylenie obiektu drgającego od położenia równowagi; na przykład amplitudą wahań wahadła jest jego max. wychylenie od pozycji
 • Definicja analityczna postać podobieństw Co znaczy jest taka sama jak analityczna postać izometrii wzór (i) z tą różnicą, iż współczynniki aij spełniają zamiast warunku (ii) warunek gdzie k
 • Definicja analiza funkcjonalna Co znaczy tematyka matematyki, badająca głębokie związki pomiędzy odwzorowaniami (funkcjami) przez badanie tak zwany przestrzeni funkcyjnych, a więc
 • Definicja analiza wektorowa Co znaczy termin odróżniający tę część analizy matematycznej, która odnosi się do funkcji o wartościach wektorowych, od zagadnień dotyczących funkcji
 • Definicja analiza zespolona Co znaczy część, a właściwie nadbudowa analizy matematycznej, obejmująca badanie funkcji zależących od zmiennych zespolonych i o wartościach
 • Definicja analysis situs Co znaczy z łaciny badanie położeń - dawna nazwa problematyki należącej dziś do topologii
 • Definicja antypodyczne twierdzenie Co znaczy twierdzenie o antypodach) - pochodzi od polskiego matematyka Karola Borsuka i orzeka, iż dla każdej funkcji ciągłej na sferze (powierzchni
 • Definicja antysymetria Co znaczy własność zmieniania się określonego obiektu na przeciwny (na przykład przeciwnego znaku) pod wpływem określonej zmiany (na przykład
 • Definicja antysymetryczna macierz Co znaczy macierz kwadratowa A, postaci [aij]i,j = 1,...,n, spełniająca warunek: aij = - aji dla i,j = 1,...,n. Warunek ten znaczy, iż przedmioty
 • Definicja Apoloniusza okrąg Co znaczy zestaw wszystkich punktów P ustalonej płaszczyzny, których relacja odległości od dwóch różnych punktów A i B tej płaszczyzny jest stały
 • Definicja aproksymacja funkcji Co znaczy zagadnienie opierające na znalezieniu dla danej funkcji ciągu funkcji pod jakimś względem prostszych od danej i w określony sposób
 • Definicja arcctg Co znaczy oznaczenie funkcji o nazwie arcus cotangens , będącej funkcją odwrotną do funkcji cotangens w przedziale (0, π
 • Definicja Aut Co znaczy aut) - powszechnie stosowane oznaczenie ekipy automorfizmów jakiejś struktury algebraicznej, na przykład jeżeli V znaczy przestrzeń
 • Definicja aksjomat nieskończoności Co znaczy aksjomat teorii mnogości orzekający, iż istnieje taki zestaw Z i taka rodzina X jego podzbiorów, iż dla każdego zbioru P ∈ X istnieje
 • Definicja ADA Co znaczy język programowania elektronicznych maszyn cyfrowych, pozwalający na programowanie zarówno szablonowych zagadnień obliczeniowych i
 • Definicja additio Co znaczy z łaciny dodawanie
 • Definicja addytywna funkcja Co znaczy zobacz funkcja addytywna
 • Definicja addytywna grupa Co znaczy ekipa, której działaniem grupowym jest dodawanie, na przykład ekipa (R, +) nazywa się addytywną ekipą liczb rzeczywistych, a jeżeli V jest
 • Definicja addytywność całki Co znaczy każda z dwóch własności całki wyrażonych wzorami: dla rozłącznych zbiorów A i B. Pierwsza z tych własności wyraża addytywność całki jako
 • Definicja addytywność miary Co znaczy własność miary polegająca na tym, iż miara sumy zbiorów rozłącznych jest równa sumie miar tych zbiorów. Własność ta może się odnosić
 • Definicja addytywny zapis Co znaczy stałe oznaczanie działania występującego w jakimś rozumowaniu symbolem + , oznaczającym zazwyczaj dodawanie liczb (stąd nazwa addytywny
 • Definicja aequatio Co znaczy z łaciny równanie
 • Definicja afiniczna własność Co znaczy własność rodziny podzbiorów przestrzeni euklidesowej, polegająca na tym, iż obrazem tej rodziny poprzez dowolne przekształcenie afiniczne
 • Definicja afiniczne przekształcenie Co znaczy przekształcenie przestrzeni afinicznej albo euklidesowej ustalonego wymiaru n, które każdą prostą tej przestrzeni przekształca na jakąś
 • Definicja afiniczny niezmiennik Co znaczy funkcja ustalona na pewnej rodzinie figur w przestrzeni euklidesowej i przyjmująca na każdych dwóch afinicznie przystających figurach te
 • Definicja afiniczny układ współrzędnych Co znaczy układ współrzędnych prostoliniowy, zwany również prostoliniowym układem odniesienia. Układy te nazywają się afinicznymi dlatego, iż
 • Definicja aksjomat Cantora Co znaczy w wersji arytmetycznej orzeka, iż wspólna część wszystkich przedziałów, będących wyrazami zstępującego ciągu przedziałów domkniętych i
 • Definicja aksjomat Łobaczewskiego Co znaczy jest logicznym zaprzeczeniem aksjomatu Euklidesa i orzeka, iż istnieje taka prosta p i nie leżący na niej pkt. A, poprzez który przechodzą
 • Definicja aksjomat o przedłużaniu odcinka Co znaczy zobacz aksjomatyka geometrii euklidesowej (aksjomat II, 3
 • Definicja aksjomat odkładania kątów Co znaczy aksjomat geometrii euklidesowej orzekający, iż dla każdej płaszczyzny Π i leżącej na niej półprostej i dla każdego niezerowego i
 • Definicja aksjomat Pascha Co znaczy aksjomat geometrii euklidesowej orzekający, iż jeżeli punkty A, B, C są niewspółliniowe a prosta p leży w płaszczyźnie przechodzącej
 • Definicja ALGOL Co znaczy jeden z języków programowania elektronicznych maszyn cyfrowych, przygotowany w latach 1958 - 62 poprzez międzynarodowy zespół matematyków i
 • Definicja aksjomat podzbiorów Co znaczy aksjomat teorii mnogości, zwany także aksjomatem wyróżnienia i orzekający, iż jeżeli X jest zbiorem a φ dowolnym warunkiem, to istnieje
 • Definicja aksjomaty ciągłości Co znaczy aksjomaty gwarantujące ciągłość porządkową takich przestrzeni jak: przestrzeń R wszystkich liczb rzeczywistych, prosta czy przestrzeń czasu
 • Definicja aksjomaty grupy Co znaczy warunki nałożone na działanie ∗ w zbiorze G. To są następujące warunki: 1) a ∗ b ∈ G gdy a,b ∈ G (warunek wewnętrzności w G działania ∗). 2
 • Definicja Arganda diagram Co znaczy zobacz diagram Arganda
 • Definicja aksjomaty oddzielania Co znaczy warunki nakładane na przestrzenie topologiczne, mające na celu zapewnienie możliwości lokalizacji nie wszystkich zjawisk topologicznych
 • Definicja aksjomatyka Co znaczy część mechanizmu dedukcyjnego, złożona z listy pojęć pierwotnych i układu aksjomatów, określających definicje pierwotne przez przyjęcie ich
 • Definicja aksjomatyka geometrii rzutowej Co znaczy podstawy dwuwymiarowej geometrii rzutowej można oprzeć na aksjomatyce obejmującej trzy definicje pierwotne, a mianowicie: - zestaw P, zwany
 • Definicja aksjomatyka liczb naturalnych Co znaczy aksjomatyka, pochodząca od Giuseppe Peano, o trzech pojęciach pierwotnych, a mianowicie: N, 1, `, gdzie N jest zbiorem, którego przedmioty
 • Definicja aksjomatyka liczb rzeczywistych Co znaczy aksjomatyka, gdzie spis pojęć pierwotnych obejmuje: zestaw R - jego przedmioty tytułujemy liczbami rzeczywistymi, dwa działania wewnętrzne
 • Definicja aksjomatyka Peana Co znaczy zobacz aksjomatyka liczb naturalnych
 • Definicja aksjomatyka teorii mnogości Co znaczy została przygotowana najpierw XX w., gdy zawodne okazało się intuicyjne rozumienie pojęć dotyczących zbiorów i ich przedmiotów, prowadząc
 • Definicja aksjomatyka Zermelo-Fraenkela Co znaczy zobacz aksjomatyka teorii mnogości
 • Definicja aksoida Co znaczy powierzchnia zakreślana w przestrzeni poprzez chwilową oś obrotu wirującego ciała sztywnego, na przykład bąka
 • Definicja aksonometria Co znaczy dział geometrii wykreślnej, zwany także perspektywą równoległą, przeznaczony odtwarzaniu własności i wymiarów figur przestrzennych
 • Definicja alfabet grecki Co znaczy przewarzająca część liter alfabetu greckiego jest w matematyce stosowana jako oznaczenia. Poniżej podano cały ten alfabet, wymieniając
 • Definicja algebra Boole´a Co znaczy niepusty zestaw X z wyróżnionymi dwoma elementami, oznaczonymi poprzez 0 iU, ustalonymi w X działaniami wewnętrznymi∪i∩i operacją `, o
 • Definicja algebra endomorfizmów Co znaczy rodzina E wszystkich odwzorowań liniowych ustalonej przestrzeni liniowej V w siebie, zwanych endomorfizmami. Rodzina ta jest przestrzenią
 • Definicja algebra liniowa Co znaczy obszerna część algebry, będąca teorią przestrzeni liniowych i ich zastosowań w całej matematyce i poza nią. Algebra liniowa obejmuje swym
 • Definicja algebra macierzy Co znaczy 1. w potocznym sensie rachunek na macierzach, który jest użyteczny w szczególności w zagadnieniach dotyczących przestrzeni wielowymiarowych
 • Definicja algebraicznie domknięte ciało Co znaczy zobacz ciało algebraicznie domknięte
 • Definicja algorytm dzielenia Co znaczy sposób postępowania kierujący do podzielenia jednej liczby poprzez drugą, na przykład dzielenie 5142: 13 wykonuje się następująco: Czynność
 • Definicja algorytm Euklidesa Co znaczy sposób znajdowania największego wspólnego dzielnika (a,r0) dwóch liczb całkowitych a i r0 ≠ 0, polegająca na następnych dzieleniach z
 • Definicja algorytm pierwiastkowania Co znaczy sposób obliczania pierwiastka arytmetycznego drugiego stopnia z liczb całkowitych dodatnich. By obliczyć drugi pierwiastek z liczby
 • Definicja alternatywa Co znaczy zdanie otrzymane z połączenia dwóch albo większej, lecz skończonej, ilości zdań spójnikiem albo (znak ∨). Znaczenie tego spójnika jest
 • Definicja antynomia Russella Co znaczy bazuje na rozważaniu zbioru Z wszystkich zbiorów nie będących własnymi elementami (zestaw wszystkich zbiorów nie jest takim zbiorem). Łatwo
 • Definicja antypodera Co znaczy zobacz antyspodkowa
 • Definicja analityczna postać izometrii Co znaczy wzory wyrażające współrzędne kartezjańskie punktu h(P), będącego obrazem dowolnego punktu P n-wymiarowej przestrzeni euklidesowej przez
 • Definicja analiza harmoniczna Co znaczy badanie Fouriera) - dział analizy matematycznej i funkcjonalnej, obejmujący między innymi problematykę układów ortogonalnych funkcji
 • Definicja analiza matematyczna Co znaczy tematyka matematyki, będąca edukacją o odwzorowaniach (funkcjach) struktur raczej algebraiczno-topologicznych, a obejmująca rachunek
 • Definicja analiza wariancji Co znaczy sposób badania wpływu ustalonych czynników na odchylenia od standardowego przebiegu zjawiska, pozwalająca na przykład ocenić, czy
 • Definicja analogowa maszyna Co znaczy zobacz maszyna analogowa
 • Definicja anomalia punktu elipsy Co znaczy kąt φ występujący w równaniach parametrycznych elipsy, w przeciwieństwie od okręgu nie jest kątem pomiędzy osią x a promieniem wodzącym
 • Definicja antynomia Cantora Co znaczy antynomia zbioru wszystkich zbiorów) - bazuje na tym, iż rozważanie zbioru wszystkich zbiorów prowadzi do sprzeczności. Jeżeli gdyż Z
 • Definicja antynomia kłamcy Co znaczy znana od starożytności w formie zdania: To co mówię jest kłamstwem . Gdyby to zdanie było prawdziwe, to jego autor skłamał, czyli
 • Definicja antyspodkowa Co znaczy krzywej C względem punktu P jako bieguna - krzywa K styczna do wszystkich prostych przechodzących poprzez poszczególne punkty krzywej C i
 • Definicja antysymetryczna forma Co znaczy zobacz forma antysymetryczna
 • Definicja antysymetryczna funkcja Co znaczy funkcja dwóch albo większej ilości zmiennych, której wartość wymienia symbol przy wymianie rolami dwóch zmiennych o sąsiednich numerach, na
 • Definicja Apoloniusza twierdzenie Co znaczy w razie klasycznym dotyczy elips i orzeka, iż suma kwadratów półśrednic sprzężonych p i q (średnice sprzężone) elipsy i pole równoległoboku
 • Definicja aproksymacja liczb Co znaczy przybliżone obliczanie liczb. Odnosi się raczej do liczb niewymiernych, które w praktyce zastępujemy przybliżonymi wartościami wymiernymi
 • Definicja arcsh Co znaczy oznaczenie funkcji o nazwie arcus sinus hiperboliczny , będącej funkcją odwrotną do funkcji sinus hiperboliczny
 • Definicja arcsin Co znaczy oznaczenie funkcji o nazwie arcus sinus , będącej funkcją odwrotną do funkcji sinus w przedziale
 • Definicja arctg Co znaczy oznaczenie funkcji o nazwie arcus tangens , będącej funkcją odwrotną do funkcji tangens w przedziale
 • Definicja arcth Co znaczy oznaczenie funkcji o nazwie arcus tangens hiperboliczny , będącej funkcją odwrotną do funkcji tangens hiperboliczny
 • Definicja arcus Co znaczy z łaciny łuk
 • Definicja arg Co znaczy Arg) - skróty powszechnie stosowane do oznaczenia argumentu albo argumentu głównego liczby zespolonej
 • Definicja argument (główny) liczby zespolonej Co znaczy arg z; Arg z) - miara obrotu na płaszczyźnie zespolonej, jaki wykonuje półprosta wychodząca z początku układu współrzędnych od położenia
 • Definicja arytmetyka Co znaczy część matematyki zajmująca się rachunkami na różnych rodzajach liczb, algorytmizacją działań (na przykład algorytm, algorytm dzielenia i
 • Definicja arytmometr Co znaczy dawniej stosowany system bębnowy, działający podobnie jak licznik kilometrów w samochodzie a napędzany ręcznie dzięki korby, wykorzystywany
 • Definicja asymptota funkcji Co znaczy asymptota krzywej będącej wykresem rozważanej funkcji. Asymptoty pionowe funkcji f (rzeczywistej jednej zmiennej rzeczywistej) występują w
 • Definicja atlas Co znaczy rodzina odwzorowań homeomorficznych, ustalonych na otwartych podzbiorach n-wymiarowej rozmaitości topologicznej, które pokrywają ją
 • Definicja automorfizm Co znaczy takie odwracalne odwzorowanie f jakiejś struktury algebraicznej na siebie, iż zachodzi równość f(x∗y) = f(x)∗f(y) dla dowolnych przedmiotów

Co to znaczy | Słownik matematyki, znaczenie

Wyliczenie i kalkulacja. Wzory z matematyki. Tablice matematyczne i definicje. Przykład zadania z matematyki. Rozwiązanie z przykładem.

Definicja Automorfizm, Atlas, Asymptota Funkcji, Arytmometr, Arytmetyka, Argument (Główny) Liczby Zespolonej, Arg, Arcus, Arcth, Arctg, Arcsin, Arcsh, Aproksymacja Liczb co to znaczy.

Słownik Automorfizm, Atlas, Asymptota Funkcji, Arytmometr co to jest.