Definicja ADR. Czym jest international des marchandises Dangereuses par Route) to międzynarodowa.
co to jest

Czy przydatne?

Definicja Adr

Co znaczy ADR: ADR (fr. L' Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) to międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. Została ratyfikowana poprzez Kraj Polskie w 1975 r. Regulaminy umowy ADR są nowelizowane w cyklu dwuletnim. Umowa obowiązuje aktualnie w 44 państwach. ADN - regulaminy europejskie dotyczące o międzynarodowym przewozie towarów niebezpiecznych w żegludze śródlądowej.Od 2003 roku każde przedsiębiorstwo powiązane z transportem drogowym towarów niebezpiecznych (przewoźnik, spółka odbierająca i wysyłająca wyroby niebezpieczne) zobowiązane jest do współpracy z doradcą do spraw bezpieczeństwa (Doradca ADR), którego zadaniem jest pomoc w realizacji wymogów nałożonych poprzez konwencję, sporządzanie obowiązkowych sprawozdań rocznych do wojewody, i wprowadzanie odpowiednich procedur i dyrektyw bezpieczeństwa.Zawartość umowy ADR:Umowa ADR jest nowelizowana co dwa lata w roku nieparzystym. Od 1 stycznia danego roku obowiązuje nieobligatoryjnie (można użytkować wersję poprzednią konwencji), od 1 lipca obowiązuje zawsze obligatoryjnie. Obecnie obowiązująca wersja Umowy ADR to wersja 2009 - która obowiązuje obligatoryjnie od 1 lipca 2009. Złożona jest ona z Umowy właściwej i z załączników A i B, będących jej integralną częścią. Umowa właściwa ustala relacje prawne pomiędzy uczestniczącymi krajami, z kolei załączniki zawierają regulaminy regulujące w szerokim zakresie warunki przewozu poszczególnych materiałów niebezpiecznych w międzynarodowym transporcie samochodowym.Załącznik A:Załącznik A obejmuje podział wszystkich wytwarzanych na świecie materiałów niebezpiecznych na 13 klas zagrożeń i zawiera szczegółową klasyfikację tych materiałów w poszczególnych klasach:KLASA: - 1 - Materiały i elementy wybuchowe - 2 - Gazy - 3 - Materiały ciekłe zapalne - 4.1 - Materiały stałe zapalne - 4.2 - Materiały samozapalne - 4.3 - Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne - 5.1 - Materiały utleniające - 5.2 - Nadtlenki organiczne - 6.1 - Materiały trujące - 6.2 - Materiały zakaźne - 7 - Materiały promieniotwórcze - 8 - Materiały żrące - 9 - Różne materiały i elementy niebezpieczneZałącznik B:W załączniku B określone są: - warunki przewozu poszczególnych materiałów niebezpiecznych - warunki techniczne pojazdów samochodowych - warunki techniczne przyczep (naczep), cystern i kontenerów - cystern - warunki oznakowania pojazdów i dodatkowego ich wyposażenia - warunki załadunku i wyładunku poszczególnych materiałów - zakazy ładowania ładunku wspólnie w jednym pojeździe - wymogi dotyczące osób uczestniczących w przewozie - konieczna dokumentacja przy tych przewozach

Czym jest ADR znaczenie w Słownik motoryzacja A .