Tygiel, Teriologia, Trychiny, Temperatura Krytyczna, Tymina, Torfowanie, Torfienie, Toksykoza.
tygiel teriologia trychiny co to jest

Definicje fizyka na T

 • Co to jest taksje Definicja zwierząt i roślin, związana z ich swobodnym przemieszczeniem się pod wpływem fizycznych i chemicznych bodźców kierunkowych. W zależności od
 • Co to jest takson Definicja ustalenia dowolnej jednostki taksonomicznej klasyfikacji organizmów żywych, na przykład taksonem jest gatunek, rodzaj, królestwo
 • Co to jest taniec godowy Definicja momencie godowym, opierający na prezentowaniu upierzenia godowego, wydawaniu głosów godowych, odbywaniu lotów godowych. Jego celem jest
 • Co to jest tarcie zewnętrzne Definicja występowania oporu w trakcie względnego przemieszczania się dwóch stykających się ciał albo wewnętrznych warstw ciała. Powodem tarcia jest
 • Co to jest tasiemce Definicja gatunków) kierująca pasożytniczy tryb życia, raczej w przewodach pokarmowych kręgowców i w przewodach wątroby i w jamach ciała. Ciało
 • Co to jest technosfera Definicja technosfera sfera ingerencji człowieka w przyrodę, polegająca na rozprzestrzenieniu się w środowisku naturalnym środków technicznych
 • Co to jest telekomunikacja Definicja zajmująca się przekazywaniem informacje na odległość przy udziale fal elekromagnetycznych. Największym w Polsce przedsiębiorstwem
 • Co to jest telereceptory Definicja telereceptory narządy zmysłów zdolne do odbioru zewnętrznych bodźców znacząco od nich oddalonych
 • Co to jest temperatura bezwzględna Definicja wyrażona w skali, której wartość zerowa odpowiada temp. zera bezwzględnego. Temp. bezwzględna T jest proporcjonalna do średniej energii
 • Co to jest temperatura skraplania Definicja temp. skraplania temp., gdzie substancja przechodzi ze stanu gazowego w stan ciekły
 • Co to jest temperatura topnienia Definicja stałej substancji krystalicznej w stan ciekły przy ciśnieniu normalnym. Temp. topnienia jest identyczna z temperaturą krzepnięcia, gdzie
 • Co to jest termity Definicja gatunków) żyjących w zorganizowanym społeczeństwie (do 2 mln osobników), budujących gniazda podziemne i naziemne o wysokości dochodzącej do
 • Co to jest termofile Definicja o wysokiej temp., ponad 20°C, na przykład w gorących źródłach. Występują w płytkich wodach strefy tropikalnej i wewnątrz jelit zwierząt
 • Co to jest termoplasty Definicja trakcie ogrzewania miękną, a po ostygnięciu twardnieją. W zależności od budowy są tworzywami bezpostaciowymi albo krystalicznymi. Należą do
 • Co to jest termoregulacja Definicja żywego polegająca na utrzymywaniu stałej temp. ciała w uwarunkowaniach zmiennej temp. otoczenia. W najwyższym stopniu rozwinięta u ssaków i
 • Co to jest termy Definicja termy sztuczne ujęcia wód termalnych. Temp. tych wód są znacząco wyższa od średniej temp. rocznej danego obszaru
 • Co to jest terpeny Definicja nienasyconych o wzorze ogólnym (C5H8)n i ich pochodnych tlenowych: alkoholi, aldehydów i ketonów. Są bardzo rozpowszechnione w przyrodzie
 • Co to jest trzęsawisko Definicja szuwarami (mchem, turzycami i innymi roślinami bagiennymi) na podłożu tworzącego się torfu, pod którym znajduje się woda albo półpłynny
 • Co to jest terytorializm Definicja na własnym terytorium, które cechuje się jego obroną przed obcymi osobnikami. Jest mocno wykształcony u ptaków drapieżnych. Występuje także
 • Co to jest terytorium Definicja zamieszkiwany i broniony poprzez osobnika danego gatunku przed osobnikami innego albo tego samego gatunku. Zasobność środowiska i biologia
 • Co to jest tęcza Definicja atmosferze ziemskiej koncentrycznych łuków barwnych wskutek załamania, rozszczepienia i całkowitego odbicia promieni Słońca (Księżyca albo
 • Co to jest tiamina Definicja biorący udział w metabolizmie węglowodanów i syntezie acetylocholiny (hormonu odpowiedzialnego za pracę mięśni). Jej niedobór osłabia
 • Co to jest tkanina Definicja uzyskiwanego w procesie tkania na krośnie, bazuje ono na przeplataniu dwóch układów przędzy: nitek osnowy biegnących wzdłuż i nitek wątku
 • Co to jest trombocyty Definicja składowe krwi kręgowców o wymiarach od 2 do 5 mikrometrów powstające w szpiku kostnym, spełniające istotną rolę w hamowaniu krwawienia (u
 • Co to jest tkanka mięśniowa Definicja posiadająca umiejętność wykonywania pracy mechanicznej dzięki kurczliwym komórkom mięśniowym, tak zwany miocytom
 • Co to jest Tlen Definicja okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 8 i masie atomowej 16. Bezbarwny gaz, bez smaku i zapachu. Jego gęstość wynosi 1.429 g·dm-3
 • Co to jest tlenek węgla Definicja trakcie spalania węgla i przy niedoborze tlenu (CO). Bezbarwny, bez zapachu, silna trucizna. Tworzy trwałe połączenie z hemoglobiną
 • Co to jest tlenek wodoru Definicja wodoru z tlenem o wzorze chemicznym H2O. W najwyższym stopniu rozpowszechniony w przyrodzie związek i jeden z fundamentalnych składników
 • Co to jest tlenki azotu Definicja azotu. Tlenek azotu NO jest gazem bezbarwnym i bezwonnym. Dwutlenek azotu NO2 o ostrej duszącej woni ma zabójczy wpływ na rośliny
 • Co to jest tłuszcze Definicja mieszaniną estrów gliceryny i wyższych kwasów tłuszczowych. Pośród lipidów głównymi biologicznie ekipami są: tłuszcze obojętne (zbudowane z
 • Co to jest toksykologia Definicja zajmująca się badaniami jakościowymi i ilościowymi skutków szkodliwego działania związków chemicznych na człowieka i wszystkie formy życia
 • Co to jest toksyny Definicja szkodliwym albo zabójczym na organizm żywy. Toksyczne białka wydzielane poprzez bakterie (jady bakteryjne) nazywają się egzotoksynami
 • Co to jest tolerancja Definicja znoszenia niekorzystnych warunków środowiska (na przykład temp., ciśnienia, toksycznych związków chemicznych i tym podobne) bez ujemnych
 • Co to jest torf Definicja obumarłej roślinności bagiennej, który tworzy się w procesie biochemicznym, w uwarunkowaniach dużej wilgotności i przy słabym dostępie
 • Co to jest trawienie Definicja odżywczych w przewodzie pokarmowym na prostsze związki, które są przyswajalne poprzez organizm i używane w metabolizmie jako źródło
 • Co to jest ton Definicja ton, dźwięk prosty dźwięk akustyczny o jednej częstotliwości, produkowany poprzez źródła harmoniczne
 • Co to jest trawy Definicja jednoliściennych o łodygach, zwanych źdźbłami, obłych, walcowatych, wewnątrz pustych, kolankowatych, liściach trawiastych, kwiatach
 • Co to jest troglobionty Definicja jaskiniach i w wodach podziemnych. Cech je szereg przystosowań, między innymi całkowita albo częściowa zredukowanie narządu wzroku, brak
 • Co to jest tropizm Definicja części i osiadłych zwierząt w kierunku działania bodźca zewnętrznego. Tropizm nieujemny występuje, gdy na przykład roślina ugina się albo
 • Co to jest troposfera Definicja Ziemi, gdzie zachodzi przewarzająca część zjawisk związanych z pogodą. Rozciąga się do 7 km nad biegunem i do 28 km na równiku. Tworzy ją
 • Co to jest trychinoza Definicja spowodowana pasożytniczymi nicieniami występującymi w organizmie człowieka i ssaków mięso- i wszystkożernych. Zakażenie następuje poprzez
 • Co to jest twardość Definicja stawiania oporu przy odkształcaniu plastycznym obciążonego wgłębnika (w kształcie kulki, stożka i tym podobne). Miarą twardości jest
 • Co to jest twardość wody Definicja wywołana rozpuszczonymi w niej solami wapniowymi i magnezowymi. Miarą twardości wody jest miligramorównoważnik (miliwal) jonu Ca2+ i Mg2- w
 • Co to jest typ Definicja typ jednostka klasyfikacyjna w systematyce organizmów obejmująca blisko spokrewnione gromady, niższa od królestwa
 • Co to jest trucizna Definicja wchłonięciu poprzez organizm, wywołuje zakłócenie jego funkcji życiowych albo zgon. Mogą one wywoływać ostre albo przewlekłe stany zatrucia
 • Co to jest terrarium Definicja mikroklimacie i podłożu, przystosowane do hodowli zwierząt lądowych i ziemnowodnych, na przykład gadów, płazów
 • Co to jest tundra Definicja strefie podbiegunowej pokryty raczej mchami, porostami i nielicznymi krzewami i karłowymi drzewami, o bardzo krótkim okresie wegetacji (60
 • Co to jest termonastie Definicja organów roślinnych niezależne od kierunku działania bodźca, spowodowane zmianą temp. otoczenia, na przykład otwieranie się i zamykanie
 • Co to jest teoria panspermii Definicja głosząca, że życie na Ziemi pochodzi od cząsteczek żywej materii, która przywędrowała z przestrzeni kosmicznej w rezultacie oddziaływania
 • Co to jest tereny ruderalne Definicja zmienione poprzez człowieka. Zazwyczaj to są tereny zurbanizowane, między innymi hałdy, wysypiska gruzu i śmieci, nasypy kolejowe i tym
 • Co to jest typologia Definicja typologia edukacja zajmująca się szeregowaniem osobników danej kategorii systematycznej i badaniami porównawczymi typów
 • Co to jest termografia Definicja termografia detekcja i rejestracja promieniowania podczerwonego emitowanego poprzez badane ciało
 • Co to jest torfowisko Definicja sporą wilgotnością, pokładami torfu i występującą na nim roślinnością bagienną, z której powstaje torf
 • Co to jest tąpania Definicja ruchami tektonicznymi albo pękaniem skał górotworu w rezultacie zachwiania równowagi sił w trakcie robót górniczych. Towarzyszą im huki i
 • Co to jest tarcie wewnętrzne Definicja pomiędzy poruszającymi się względem siebie warstwami cieczy albo gazu i powiązane z tym rozproszenie energii, jest to przekształcenie w
 • Co to jest tomograf Definicja tomograf aparat rentgenowski do wykonywania zdjęć warstwowych
 • Co to jest termoperiodyzm Definicja aktywności biologicznej organizmu na cykliczne zmiany temp. (dobowe, roczne) środowiska, w którym żyją. Zmiany temp. wpływają nie tylko dla
 • Co to jest taksonomia Definicja klasyfikacją organizmów żywych, jest to opisywaniem roślin i zwierząt, tworzeniem nazewnictwa i przyporządkowaniem organizmów do
 • Co to jest tropofit Definicja zmieniająca własną postać wraz ze zmianą sezonową środowiska. Odpowiednikiem są drzewa liściaste w strefie umiarkowanej, które na moment
 • Co to jest tajga Definicja umiarkowanego półkuli północnej, obejmującej region Syberii i północnej części Europy i Kanady. Stanowią je raczej drzewa iglaste, brzozy
 • Co to jest temperatura krzepnięcia Definicja temp. krzepnięcia temp. przejścia fazowego substancji ciekłej w stałą
 • Co to jest teratologia Definicja teratologia edukacja, której obiektem badań są wady rozwojowe organizmów kierujące do zniekształcenia ich budowy ciała
 • Co to jest transplant Definicja narząd (na przykład serce albo nerka) pobrana od dawcy w celu zastąpienia nimi uszkodzonych albo brakujących tkanek albo narządów biorcy
 • Co to jest tekstolit Definicja tekstolit tworzywo sztuczne złożone z warstw napełniacza (tkanina, papier) i tworzywa sztucznego (żywice syntetyczne
 • Co to jest tkanka tłuszczowa Definicja zawierającej komórki tłuszczowe, które są utrzymywane wspólnie poprzez łagodną tkankę łączną. Pełni ona funkcję warstwy izolacyjnej
 • Co to jest topnienie Definicja topnienie mechanizm przemiany krystalicznej substancji stałej w ciekłą, w trakcie którego następuje pochłanianie energii
 • Co to jest trąba powietrzna Definicja powietrza w formie leja (o średnicy od kilku do kilkuset metrów) skierowanego ku górze, który sięga od chmury burzowej do powierzchni
 • Co to jest trójnóg Definicja kółka (o średnicy 10-15 cm) z przytwierdzonymi trzema nogami (o wysokości 20-25 cm). Służy do ogrzewania naczyń
 • Co to jest twierdzenie Definicja pewną, dowiedzioną. To jest zdanie składające się z założenia i tezy, udowodnione w oparciu o prawidłowe rozumowanie
 • Co to jest termitiera Definicja termitiera mrowisko naziemne albo podziemne termitów
 • Co to jest tokoferol Definicja organicznych o podobnej budowie. Jest żółtą, oleistą cieczą mieszającą się z tłuszczami i łatwo ulegającą utlenieniu. Wchodzi w reakcję z
 • Co to jest Transgraniczne zanieczyszczenie Definicja Transgraniczne zanieczyszczenie zanieczyszczenie przemieszczające się powyżej granicami krajów
 • Co to jest taktyzmy Definicja zwierząt i roślin, związana z ich swobodnym przemieszczeniem się pod wpływem fizycznych i chemicznych bodźców kierunkowych. W zależności od
 • Co to jest tendencja Definicja się ujawnia, na przykład roztwór wodny wodorotlenku sodu wykazuje skłonność do pochłaniania węgla z powietrza
 • Co to jest teflon Definicja wzorze chemicznym [- CF2 - CF2 -]n. Wytwarza się go z chloroformu i kwasu fluorowodorowego. Jest odporny na temperaturę do 260°C
 • Co to jest temperatura wrzenia Definicja pary cieczy nad jej powierzchnią równa jest ciśnieniu zewnętrznemu. Dlatego podaje się ją zazwyczaj dla normalnego ciśnienia
 • Co to jest teoria naukowa Definicja powiązany ze sobą zestaw informacji, praw i twierdzeń, które tłumaczą występujące zjawiska przyrodnicze (socjalne
 • Co to jest termotropizm Definicja termotropizm ruch organizmów roślinnych pod wpływem zmian temp.. Organy roślin zajmują najkorzystniejsze położenie dla ich rozwoju
 • Co to jest terofity Definicja terofity jednoroczne rośliny zielne przeżywające w formie nasion okresy negatywne (zima, susza), na przykład zboża, jednoroczne chwasty
 • Co to jest tkanka Definicja budowie i pochodzeniu, które pełnia tę samą funkcję w organizmie żywym, na przykład tkanka nabłonkowa, tkanka mięśniowa albo tkanki
 • Co to jest tkanka kostna Definicja której zbudowane są przedmioty szkieletowe większości kręgowców. Pełni funkcję podpór i osłon mechanicznych w organizmie. Jest odporna na
 • Co to jest toki Definicja godowym, wyrażane ruchem, sygnałem dźwiękowym albo wydzielaniem substancji zapachowych, na przykład śpiew ptaków, pozorne tańce. Odbywają
 • Co to jest tarasowanie Definicja na stromych stokach w celu zapobiegania erozji gleby albo ułatwienia uprawy. Regularnie użytkowane w Azji Wschodniej i Płd.-Wsch. Zazwyczaj
 • Co to jest tlenki Definicja tlenki związki chemiczne tlenu z pierwiastkami metalicznymi i niemetalami
 • Co to jest tło promieniowania Definicja tło promieniowania promieniowanie pochodzące od innych źródeł niż promieniowanie badane
 • Co to jest toksyczność Definicja chemicznej do wywołania uszkodzeń w organizmie. Do ilościowej oceny toksyczności potrzebne są dane na temat dawki, drogi podania (narażenia
 • Co to jest toksyna Definicja wytwarzana poprzez nie wszystkie organizmy żywe, na przykład bakterie, grzyby, węże, która działa szkodliwie na inne organizmy
 • Co to jest torbiel Definicja albo galaretowatą substancją, którą ograniczają ścianki wysłane nabłonkiem. Tworzy się w narządach wewnętrznych i w tkankach. Na przykład
 • Co to jest transpiracja Definicja nadziemnych części roślin (raczej poprzez powierzchnie liści), powiązane z zachodzącymi w nich procesami życiowymi. Skutkuje obniżenie temp
 • Co to jest traumatropizm Definicja uszkodzeniem, na przykład zranieniem, któremu towarzyszy wydzielanie hormonów roślinnych w szczególności auksyn i cytokinin
 • Co to jest tło zanieczyszczeń powietrza Definicja zawartość zanieczyszczeń występująca w dolnej warstwie powietrza na ustalonym obszarze, wyrażona w jednostce miligram na metr sześcienny
 • Co to jest trofia wód Definicja syntezy substancji organicznej poprzez organizmy fotoautotroficzne, jest to sinice, glony, rośliny wyższe. Zależy ona od zasobności wód
 • Co to jest termopreferendum Definicja temperatur ustalonych stadiów rozwojowych danego gatunku. Przykładowo wzrastające i obniżające się temp. wywołują pogarszanie się warunków
 • Co to jest termostat Definicja grzewczej, gdzie wnętrzu utrzymywana jest stała temp.. Służy do hodowli bakteryjnych, do wylęgu, na przykład owadów w celach badawczych
 • Co to jest teza Definicja określonej dziedziny wiedzy; założenie, które należy udowodnić albo sformułowany pogląd naukowy lub program działania
 • Co to jest turbulencja Definicja opierające na występowaniu w obrębie przepływu płynu chaotycznego, nieuporządkowanego ruchu jego cząstek, których wartości prędkości i
 • Co to jest T Definicja T, tymina zasada azotowa (pochodna pirymidyna o wzorze sumarycznym C5H6O2N2) występująca w DNA
 • Co to jest talk Definicja Mohsa), śliski i biały minerał (krzemian magnezu Mg3(Si4O10)(OH)2). Występuje w skałach metamorficznych, tworzy skupienia łuseczkowate
 • Co to jest tarło Definicja tarło składanie jaj (ikry) poprzez samice ryb w momencie godowym i ich zapładnianie (polewanie) mleczem samców
 • Co to jest tarzawisko Definicja tarzawisko suche miejsce wybrane poprzez zwierzęta (na przykład dziki, jelenie, daniele) do tarzania się
 • Co to jest temperatura Definicja charakteryzująca stan równowagi układu makroskopowego. W układach nie będących w równowadze termodynamicznej energia przechodzi od ciał o
 • Co to jest termometr Definicja dziedzinie do 600°C. Przyrządy pomiarowe wyższych temperatur nazywają się pirometrami. Termometry działają na zasadzie zastosowania zmiany
 • Co to jest termosfera Definicja występująca na wysokości od 80 do 500 km. Charakteryzuje się wzrostem temp. (około 1000°C) wskutek pochłaniania promieniowania
 • Co to jest tętnienie Definicja tętnienie cykliczne zmiany wielkości fizycznej, której wartość średnia różni się od zera
 • Co to jest tigmotaksja Definicja tigmotaksja reakcja żywego organizmu na bodźce dotykowe, na przykład u zwierząt żyjących w norach
 • Co to jest tarasy Definicja tarasy formy terenu występujące w dolinach rzecznych, przyjmujące postać płaskich stopni. Występują także tarasy morskie, jeziorne i inne
 • Co to jest technologia Definicja technologia sposób wytwarzania różnego rodzaju produktów
 • Co to jest telematyczny Definicja telematyczny okresowo zalewany wodą
 • Co to jest teledetekcja Definicja teledetekcja wykrywanie obiektów z sporych odległości, na przykład z samolotów, satelitów
 • Co to jest teoria Definicja teoria konstrukcja myślowa objaśniająca, tłumacząca jakieś zjawiska albo fakty
 • Co to jest tomogram Definicja tomogram warstwowe zdjęcie rentgenowskie
 • Co to jest truteń Definicja się z jajeczka niezapłodnionego. Jego zadaniem jest udział w zapłodnieniu młodej królowej w momencie tak zwany lotów godowych. Truteń
 • Co to jest tłuczek Definicja tłuczek walcowate narzędzie z rączką (zakończone końcem szklanym albo kamiennym), stosowane do ucierania substancji w moździerzu
 • Co to jest termogeneza Definicja termogeneza mechanizm produkcji ciepła poprzez organizmy zwierzęce
 • Co to jest tigmotropizm Definicja ruchowa organizmów żywych albo ich organów spowodowana impulsem dotyku, na przykład przy dotyku czułki koralowców są wciągane do ciała, a
 • Co to jest toksyna botulinowa Definicja toksyna biologiczna produkowana poprzez beztlenową pałeczkę Clostridium botulinum. Stosuje się ją między innymi w dermatologii jako środek
 • Co to jest tłuszcze jadalne Definicja przetworzone mieszaniny trójglicerydów różnych kwasów tłuszczowych pochodzenia roślinnego albo zwierzęcego. Odznacza się tłuszcze jadalne
 • Co to jest tworzywa sztuczne Definicja fundamentalnym składnikiem są syntetyczne albo naturalne związki wielkocząsteczkowe z dodatkiem napełniaczy, zmiękczaczy, stabilizatorów i
 • Co to jest torfowce Definicja gatunków), których rośliny są zróżnicowane na łodyżkę i liście, przymocowane do podłoża dzięki ryzoidów. Płatowaty wachlarzowy splątek
 • Co to jest taksyna Definicja taksyna trujący alkaloid występujący w igłach cisów
 • Co to jest technologia alternatywna Definicja technologia alternatywna technologia oszczędna i niewyrządzająca szkody środowisku i jej mieszkańcom
 • Co to jest tektonika Definicja tektonika dział geologii zajmujący się budową skorupy ziemskiej, zachodzącymi w niej procesami i historią jej rozwoju
 • Co to jest toksykoza Definicja toksykoza dolegliwość spowodowana zatruciem organizmu szkodliwymi substancjami
 • Co to jest torfienie Definicja torfienie mechanizm tworzenia się torfu z roślin obumarłych
 • Co to jest torfowanie Definicja torfowanie nawożenie gleby torfem
 • Co to jest tymina Definicja tymina, T zasada azotowa (pochodna pirymidyna o wzorze sumarycznym C5H6O2N2) występująca w DNA
 • Co to jest temperatura krytyczna Definicja temp. krytyczna temp., gdzie zanika różnica pomiędzy cieczą i parą
 • Co to jest trychiny Definicja trychiny, włośnie pasożytnicze nicienie ssaków wywołujące chorobę, zwaną włośnicą
 • Co to jest teriologia Definicja teriologia edukacja (dział zoologii) o ssakach
 • Co to jest tygiel Definicja tygiel małe naczynie do prażenia, stapiania i prowadzenia reakcji chemicznej w wysokiej temp

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja Tygiel, Teriologia, Trychiny, Temperatura Krytyczna, Tymina, Torfowanie, Torfienie, Toksykoza, Tektonika, Technologia Alternatywna, Taksyna, Torfowce, Tworzywa co to znaczy.

Słownik Tygiel, Teriologia, Trychiny, Temperatura Krytyczna, Tymina co to jest.