Tygiel, Teriologia, Trychiny, Temperatura Krytyczna, Torfowanie, Torfienie, Toksykoza, Tektonika.
tygiel teriologia trychiny co to jest

Definicje fizyka na T

 • Co to jest terpeny Definicja nienasyconych o wzorze ogólnym (C5H8)n i ich pochodnych tlenowych: alkoholi, aldehydów i ketonów. Są bardzo rozpowszechnione w przyrodzie
 • Co to jest trzęsawisko Definicja szuwarami (mchem, turzycami i innymi roślinami bagiennymi) na podłożu tworzącego się torfu, pod którym znajduje się woda albo półpłynny
 • Co to jest tarcie zewnętrzne Definicja występowania oporu w trakcie względnego przemieszczania się dwóch stykających się ciał albo wewnętrznych warstw ciała. Powodem tarcia jest
 • Co to jest termy Definicja termy sztuczne ujęcia wód termalnych. Temp. tych wód są znacząco wyższa od średniej temp. rocznej danego obszaru
 • Co to jest taksje Definicja zwierząt i roślin, związana z ich swobodnym przemieszczeniem się pod wpływem fizycznych i chemicznych bodźców kierunkowych. W zależności od
 • Co to jest takson Definicja ustalenia dowolnej jednostki taksonomicznej klasyfikacji organizmów żywych, na przykład taksonem jest gatunek, rodzaj, królestwo
 • Co to jest taniec godowy Definicja momencie godowym, opierający na prezentowaniu upierzenia godowego, wydawaniu głosów godowych, odbywaniu lotów godowych. Jego celem jest
 • Co to jest tasiemce Definicja gatunków) kierująca pasożytniczy tryb życia, raczej w przewodach pokarmowych kręgowców i w przewodach wątroby i w jamach ciała. Ciało
 • Co to jest technosfera Definicja technosfera sfera ingerencji człowieka w przyrodę, polegająca na rozprzestrzenieniu się w środowisku naturalnym środków technicznych
 • Co to jest telekomunikacja Definicja zajmująca się przekazywaniem informacje na odległość przy udziale fal elekromagnetycznych. Największym w Polsce przedsiębiorstwem
 • Co to jest telereceptory Definicja telereceptory narządy zmysłów zdolne do odbioru zewnętrznych bodźców znacząco od nich oddalonych
 • Co to jest temperatura bezwzględna Definicja wyrażona w skali, której wartość zerowa odpowiada temp. zera bezwzględnego. Temp. bezwzględna T jest proporcjonalna do średniej energii
 • Co to jest temperatura skraplania Definicja temp. skraplania temp., gdzie substancja przechodzi ze stanu gazowego w stan ciekły
 • Co to jest temperatura topnienia Definicja stałej substancji krystalicznej w stan ciekły przy ciśnieniu normalnym. Temp. topnienia jest identyczna z temperaturą krzepnięcia, gdzie
 • Co to jest termity Definicja gatunków) żyjących w zorganizowanym społeczeństwie (do 2 mln osobników), budujących gniazda podziemne i naziemne o wysokości dochodzącej do
 • Co to jest termofile Definicja o wysokiej temp., ponad 20°C, na przykład w gorących źródłach. Występują w płytkich wodach strefy tropikalnej i wewnątrz jelit zwierząt
 • Co to jest termoplasty Definicja trakcie ogrzewania miękną, a po ostygnięciu twardnieją. W zależności od budowy są tworzywami bezpostaciowymi albo krystalicznymi. Należą do
 • Co to jest termoregulacja Definicja żywego polegająca na utrzymywaniu stałej temp. ciała w uwarunkowaniach zmiennej temp. otoczenia. W najwyższym stopniu rozwinięta u ssaków i
 • Co to jest terytorializm Definicja na własnym terytorium, które cechuje się jego obroną przed obcymi osobnikami. Jest mocno wykształcony u ptaków drapieżnych. Występuje także
 • Co to jest terytorium Definicja zamieszkiwany i broniony poprzez osobnika danego gatunku przed osobnikami innego albo tego samego gatunku. Zasobność środowiska i biologia
 • Co to jest tęcza Definicja atmosferze ziemskiej koncentrycznych łuków barwnych wskutek załamania, rozszczepienia i całkowitego odbicia promieni Słońca (Księżyca albo
 • Co to jest tiamina Definicja biorący udział w metabolizmie węglowodanów i syntezie acetylocholiny (hormonu odpowiedzialnego za pracę mięśni). Jej niedobór osłabia
 • Co to jest tkanina Definicja uzyskiwanego w procesie tkania na krośnie, bazuje ono na przeplataniu dwóch układów przędzy: nitek osnowy biegnących wzdłuż i nitek wątku
 • Co to jest trombocyty Definicja składowe krwi kręgowców o wymiarach od 2 do 5 mikrometrów powstające w szpiku kostnym, spełniające istotną rolę w hamowaniu krwawienia (u
 • Co to jest tkanka mięśniowa Definicja posiadająca umiejętność wykonywania pracy mechanicznej dzięki kurczliwym komórkom mięśniowym, tak zwany miocytom
 • Co to jest Tlen Definicja okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 8 i masie atomowej 16. Bezbarwny gaz, bez smaku i zapachu. Jego gęstość wynosi 1.429 g·dm-3
 • Co to jest tlenek węgla Definicja trakcie spalania węgla i przy niedoborze tlenu (CO). Bezbarwny, bez zapachu, silna trucizna. Tworzy trwałe połączenie z hemoglobiną
 • Co to jest tlenek wodoru Definicja wodoru z tlenem o wzorze chemicznym H2O. W najwyższym stopniu rozpowszechniony w przyrodzie związek i jeden z fundamentalnych składników
 • Co to jest tlenki azotu Definicja azotu. Tlenek azotu NO jest gazem bezbarwnym i bezwonnym. Dwutlenek azotu NO2 o ostrej duszącej woni ma zabójczy wpływ na rośliny
 • Co to jest tłuszcze Definicja mieszaniną estrów gliceryny i wyższych kwasów tłuszczowych. Pośród lipidów głównymi biologicznie ekipami są: tłuszcze obojętne (zbudowane z
 • Co to jest toksykologia Definicja zajmująca się badaniami jakościowymi i ilościowymi skutków szkodliwego działania związków chemicznych na człowieka i wszystkie formy życia
 • Co to jest toksyny Definicja szkodliwym albo zabójczym na organizm żywy. Toksyczne białka wydzielane poprzez bakterie (jady bakteryjne) nazywają się egzotoksynami
 • Co to jest tolerancja Definicja znoszenia niekorzystnych warunków środowiska (na przykład temp., ciśnienia, toksycznych związków chemicznych i tym podobne) bez ujemnych
 • Co to jest torf Definicja obumarłej roślinności bagiennej, który tworzy się w procesie biochemicznym, w uwarunkowaniach dużej wilgotności i przy słabym dostępie
 • Co to jest trawienie Definicja odżywczych w przewodzie pokarmowym na prostsze związki, które są przyswajalne poprzez organizm i używane w metabolizmie jako źródło
 • Co to jest ton Definicja ton, dźwięk prosty dźwięk akustyczny o jednej częstotliwości, produkowany poprzez źródła harmoniczne
 • Co to jest trawy Definicja jednoliściennych o łodygach, zwanych źdźbłami, obłych, walcowatych, wewnątrz pustych, kolankowatych, liściach trawiastych, kwiatach
 • Co to jest troglobionty Definicja jaskiniach i w wodach podziemnych. Cech je szereg przystosowań, między innymi całkowita albo częściowa zredukowanie narządu wzroku, brak
 • Co to jest tropizm Definicja części i osiadłych zwierząt w kierunku działania bodźca zewnętrznego. Tropizm nieujemny występuje, gdy na przykład roślina ugina się albo
 • Co to jest troposfera Definicja Ziemi, gdzie zachodzi przewarzająca część zjawisk związanych z pogodą. Rozciąga się do 7 km nad biegunem i do 28 km na równiku. Tworzy ją
 • Co to jest trychinoza Definicja spowodowana pasożytniczymi nicieniami występującymi w organizmie człowieka i ssaków mięso- i wszystkożernych. Zakażenie następuje poprzez
 • Co to jest twardość Definicja stawiania oporu przy odkształcaniu plastycznym obciążonego wgłębnika (w kształcie kulki, stożka i tym podobne). Miarą twardości jest
 • Co to jest twardość wody Definicja wywołana rozpuszczonymi w niej solami wapniowymi i magnezowymi. Miarą twardości wody jest miligramorównoważnik (miliwal) jonu Ca2+ i Mg2- w
 • Co to jest typ Definicja typ jednostka klasyfikacyjna w systematyce organizmów obejmująca blisko spokrewnione gromady, niższa od królestwa
 • Co to jest trucizna Definicja wchłonięciu poprzez organizm, wywołuje zakłócenie jego funkcji życiowych albo zgon. Mogą one wywoływać ostre albo przewlekłe stany zatrucia
 • Co to jest terrarium Definicja mikroklimacie i podłożu, przystosowane do hodowli zwierząt lądowych i ziemnowodnych, na przykład gadów, płazów
 • Co to jest tundra Definicja strefie podbiegunowej pokryty raczej mchami, porostami i nielicznymi krzewami i karłowymi drzewami, o bardzo krótkim okresie wegetacji (60
 • Co to jest termonastie Definicja organów roślinnych niezależne od kierunku działania bodźca, spowodowane zmianą temp. otoczenia, na przykład otwieranie się i zamykanie
 • Co to jest teoria panspermii Definicja głosząca, że życie na Ziemi pochodzi od cząsteczek żywej materii, która przywędrowała z przestrzeni kosmicznej w rezultacie oddziaływania
 • Co to jest tereny ruderalne Definicja zmienione poprzez człowieka. Zazwyczaj to są tereny zurbanizowane, między innymi hałdy, wysypiska gruzu i śmieci, nasypy kolejowe i tym
 • Co to jest typologia Definicja typologia edukacja zajmująca się szeregowaniem osobników danej kategorii systematycznej i badaniami porównawczymi typów
 • Co to jest termografia Definicja termografia detekcja i rejestracja promieniowania podczerwonego emitowanego poprzez badane ciało
 • Co to jest tymina Definicja tymina, T zasada azotowa (pochodna pirymidyna o wzorze sumarycznym C5H6O2N2) występująca w DNA
 • Co to jest torfowisko Definicja sporą wilgotnością, pokładami torfu i występującą na nim roślinnością bagienną, z której powstaje torf
 • Co to jest tąpania Definicja ruchami tektonicznymi albo pękaniem skał górotworu w rezultacie zachwiania równowagi sił w trakcie robót górniczych. Towarzyszą im huki i
 • Co to jest tarcie wewnętrzne Definicja pomiędzy poruszającymi się względem siebie warstwami cieczy albo gazu i powiązane z tym rozproszenie energii, jest to przekształcenie w
 • Co to jest tomograf Definicja tomograf aparat rentgenowski do wykonywania zdjęć warstwowych
 • Co to jest termoperiodyzm Definicja aktywności biologicznej organizmu na cykliczne zmiany temp. (dobowe, roczne) środowiska, w którym żyją. Zmiany temp. wpływają nie tylko dla
 • Co to jest taksonomia Definicja klasyfikacją organizmów żywych, jest to opisywaniem roślin i zwierząt, tworzeniem nazewnictwa i przyporządkowaniem organizmów do
 • Co to jest teledetekcja Definicja teledetekcja wykrywanie obiektów z sporych odległości, na przykład z samolotów, satelitów
 • Co to jest tropofit Definicja zmieniająca własną postać wraz ze zmianą sezonową środowiska. Odpowiednikiem są drzewa liściaste w strefie umiarkowanej, które na moment
 • Co to jest tajga Definicja umiarkowanego półkuli północnej, obejmującej region Syberii i północnej części Europy i Kanady. Stanowią je raczej drzewa iglaste, brzozy
 • Co to jest temperatura krzepnięcia Definicja temp. krzepnięcia temp. przejścia fazowego substancji ciekłej w stałą
 • Co to jest teratologia Definicja teratologia edukacja, której obiektem badań są wady rozwojowe organizmów kierujące do zniekształcenia ich budowy ciała
 • Co to jest transplant Definicja narząd (na przykład serce albo nerka) pobrana od dawcy w celu zastąpienia nimi uszkodzonych albo brakujących tkanek albo narządów biorcy
 • Co to jest tekstolit Definicja tekstolit tworzywo sztuczne złożone z warstw napełniacza (tkanina, papier) i tworzywa sztucznego (żywice syntetyczne
 • Co to jest tkanka tłuszczowa Definicja zawierającej komórki tłuszczowe, które są utrzymywane wspólnie poprzez łagodną tkankę łączną. Pełni ona funkcję warstwy izolacyjnej
 • Co to jest topnienie Definicja topnienie mechanizm przemiany krystalicznej substancji stałej w ciekłą, w trakcie którego następuje pochłanianie energii
 • Co to jest trąba powietrzna Definicja powietrza w formie leja (o średnicy od kilku do kilkuset metrów) skierowanego ku górze, który sięga od chmury burzowej do powierzchni
 • Co to jest trójnóg Definicja kółka (o średnicy 10-15 cm) z przytwierdzonymi trzema nogami (o wysokości 20-25 cm). Służy do ogrzewania naczyń
 • Co to jest twierdzenie Definicja pewną, dowiedzioną. To jest zdanie składające się z założenia i tezy, udowodnione w oparciu o prawidłowe rozumowanie
 • Co to jest termitiera Definicja termitiera mrowisko naziemne albo podziemne termitów
 • Co to jest tendencja Definicja się ujawnia, na przykład roztwór wodny wodorotlenku sodu wykazuje skłonność do pochłaniania węgla z powietrza
 • Co to jest tokoferol Definicja organicznych o podobnej budowie. Jest żółtą, oleistą cieczą mieszającą się z tłuszczami i łatwo ulegającą utlenieniu. Wchodzi w reakcję z
 • Co to jest Transgraniczne zanieczyszczenie Definicja Transgraniczne zanieczyszczenie zanieczyszczenie przemieszczające się powyżej granicami krajów
 • Co to jest taktyzmy Definicja zwierząt i roślin, związana z ich swobodnym przemieszczeniem się pod wpływem fizycznych i chemicznych bodźców kierunkowych. W zależności od
 • Co to jest teflon Definicja wzorze chemicznym [- CF2 - CF2 -]n. Wytwarza się go z chloroformu i kwasu fluorowodorowego. Jest odporny na temperaturę do 260°C
 • Co to jest temperatura wrzenia Definicja pary cieczy nad jej powierzchnią równa jest ciśnieniu zewnętrznemu. Dlatego podaje się ją zazwyczaj dla normalnego ciśnienia
 • Co to jest teoria naukowa Definicja powiązany ze sobą zestaw informacji, praw i twierdzeń, które tłumaczą występujące zjawiska przyrodnicze (socjalne
 • Co to jest termotropizm Definicja termotropizm ruch organizmów roślinnych pod wpływem zmian temp.. Organy roślin zajmują najkorzystniejsze położenie dla ich rozwoju
 • Co to jest terofity Definicja terofity jednoroczne rośliny zielne przeżywające w formie nasion okresy negatywne (zima, susza), na przykład zboża, jednoroczne chwasty
 • Co to jest tkanka Definicja budowie i pochodzeniu, które pełnia tę samą funkcję w organizmie żywym, na przykład tkanka nabłonkowa, tkanka mięśniowa albo tkanki
 • Co to jest tkanka kostna Definicja której zbudowane są przedmioty szkieletowe większości kręgowców. Pełni funkcję podpór i osłon mechanicznych w organizmie. Jest odporna na
 • Co to jest toki Definicja godowym, wyrażane ruchem, sygnałem dźwiękowym albo wydzielaniem substancji zapachowych, na przykład śpiew ptaków, pozorne tańce. Odbywają
 • Co to jest tarasowanie Definicja na stromych stokach w celu zapobiegania erozji gleby albo ułatwienia uprawy. Regularnie użytkowane w Azji Wschodniej i Płd.-Wsch. Zazwyczaj
 • Co to jest tlenki Definicja tlenki związki chemiczne tlenu z pierwiastkami metalicznymi i niemetalami
 • Co to jest tło promieniowania Definicja tło promieniowania promieniowanie pochodzące od innych źródeł niż promieniowanie badane
 • Co to jest toksyczność Definicja chemicznej do wywołania uszkodzeń w organizmie. Do ilościowej oceny toksyczności potrzebne są dane na temat dawki, drogi podania (narażenia
 • Co to jest toksyna Definicja wytwarzana poprzez nie wszystkie organizmy żywe, na przykład bakterie, grzyby, węże, która działa szkodliwie na inne organizmy
 • Co to jest torbiel Definicja albo galaretowatą substancją, którą ograniczają ścianki wysłane nabłonkiem. Tworzy się w narządach wewnętrznych i w tkankach. Na przykład
 • Co to jest transpiracja Definicja nadziemnych części roślin (raczej poprzez powierzchnie liści), powiązane z zachodzącymi w nich procesami życiowymi. Skutkuje obniżenie temp
 • Co to jest traumatropizm Definicja uszkodzeniem, na przykład zranieniem, któremu towarzyszy wydzielanie hormonów roślinnych w szczególności auksyn i cytokinin
 • Co to jest tło zanieczyszczeń powietrza Definicja zawartość zanieczyszczeń występująca w dolnej warstwie powietrza na ustalonym obszarze, wyrażona w jednostce miligram na metr sześcienny
 • Co to jest trofia wód Definicja syntezy substancji organicznej poprzez organizmy fotoautotroficzne, jest to sinice, glony, rośliny wyższe. Zależy ona od zasobności wód
 • Co to jest termopreferendum Definicja temperatur ustalonych stadiów rozwojowych danego gatunku. Przykładowo wzrastające i obniżające się temp. wywołują pogarszanie się warunków
 • Co to jest termostat Definicja grzewczej, gdzie wnętrzu utrzymywana jest stała temp.. Służy do hodowli bakteryjnych, do wylęgu, na przykład owadów w celach badawczych
 • Co to jest teza Definicja określonej dziedziny wiedzy; założenie, które należy udowodnić albo sformułowany pogląd naukowy lub program działania
 • Co to jest turbulencja Definicja opierające na występowaniu w obrębie przepływu płynu chaotycznego, nieuporządkowanego ruchu jego cząstek, których wartości prędkości i
 • Co to jest T Definicja T, tymina zasada azotowa (pochodna pirymidyna o wzorze sumarycznym C5H6O2N2) występująca w DNA
 • Co to jest talk Definicja Mohsa), śliski i biały minerał (krzemian magnezu Mg3(Si4O10)(OH)2). Występuje w skałach metamorficznych, tworzy skupienia łuseczkowate
 • Co to jest tarło Definicja tarło składanie jaj (ikry) poprzez samice ryb w momencie godowym i ich zapładnianie (polewanie) mleczem samców
 • Co to jest tarzawisko Definicja tarzawisko suche miejsce wybrane poprzez zwierzęta (na przykład dziki, jelenie, daniele) do tarzania się
 • Co to jest temperatura Definicja charakteryzująca stan równowagi układu makroskopowego. W układach nie będących w równowadze termodynamicznej energia przechodzi od ciał o
 • Co to jest termometr Definicja dziedzinie do 600°C. Przyrządy pomiarowe wyższych temperatur nazywają się pirometrami. Termometry działają na zasadzie zastosowania zmiany
 • Co to jest termosfera Definicja występująca na wysokości od 80 do 500 km. Charakteryzuje się wzrostem temp. (około 1000°C) wskutek pochłaniania promieniowania
 • Co to jest tętnienie Definicja tętnienie cykliczne zmiany wielkości fizycznej, której wartość średnia różni się od zera
 • Co to jest tigmotaksja Definicja tigmotaksja reakcja żywego organizmu na bodźce dotykowe, na przykład u zwierząt żyjących w norach
 • Co to jest tarasy Definicja tarasy formy terenu występujące w dolinach rzecznych, przyjmujące postać płaskich stopni. Występują także tarasy morskie, jeziorne i inne
 • Co to jest technologia Definicja technologia sposób wytwarzania różnego rodzaju produktów
 • Co to jest telematyczny Definicja telematyczny okresowo zalewany wodą
 • Co to jest teoria Definicja teoria konstrukcja myślowa objaśniająca, tłumacząca jakieś zjawiska albo fakty
 • Co to jest tomogram Definicja tomogram warstwowe zdjęcie rentgenowskie
 • Co to jest truteń Definicja się z jajeczka niezapłodnionego. Jego zadaniem jest udział w zapłodnieniu młodej królowej w momencie tak zwany lotów godowych. Truteń
 • Co to jest tłuczek Definicja tłuczek walcowate narzędzie z rączką (zakończone końcem szklanym albo kamiennym), stosowane do ucierania substancji w moździerzu
 • Co to jest termogeneza Definicja termogeneza mechanizm produkcji ciepła poprzez organizmy zwierzęce
 • Co to jest tigmotropizm Definicja ruchowa organizmów żywych albo ich organów spowodowana impulsem dotyku, na przykład przy dotyku czułki koralowców są wciągane do ciała, a
 • Co to jest toksyna botulinowa Definicja toksyna biologiczna produkowana poprzez beztlenową pałeczkę Clostridium botulinum. Stosuje się ją między innymi w dermatologii jako środek
 • Co to jest tłuszcze jadalne Definicja przetworzone mieszaniny trójglicerydów różnych kwasów tłuszczowych pochodzenia roślinnego albo zwierzęcego. Odznacza się tłuszcze jadalne
 • Co to jest tworzywa sztuczne Definicja fundamentalnym składnikiem są syntetyczne albo naturalne związki wielkocząsteczkowe z dodatkiem napełniaczy, zmiękczaczy, stabilizatorów i
 • Co to jest torfowce Definicja gatunków), których rośliny są zróżnicowane na łodyżkę i liście, przymocowane do podłoża dzięki ryzoidów. Płatowaty wachlarzowy splątek
 • Co to jest taksyna Definicja taksyna trujący alkaloid występujący w igłach cisów
 • Co to jest technologia alternatywna Definicja technologia alternatywna technologia oszczędna i niewyrządzająca szkody środowisku i jej mieszkańcom
 • Co to jest tektonika Definicja tektonika dział geologii zajmujący się budową skorupy ziemskiej, zachodzącymi w niej procesami i historią jej rozwoju
 • Co to jest toksykoza Definicja toksykoza dolegliwość spowodowana zatruciem organizmu szkodliwymi substancjami
 • Co to jest torfienie Definicja torfienie mechanizm tworzenia się torfu z roślin obumarłych
 • Co to jest torfowanie Definicja torfowanie nawożenie gleby torfem
 • Co to jest temperatura krytyczna Definicja temp. krytyczna temp., gdzie zanika różnica pomiędzy cieczą i parą
 • Co to jest trychiny Definicja trychiny, włośnie pasożytnicze nicienie ssaków wywołujące chorobę, zwaną włośnicą
 • Co to jest teriologia Definicja teriologia edukacja (dział zoologii) o ssakach
 • Co to jest tygiel Definicja tygiel małe naczynie do prażenia, stapiania i prowadzenia reakcji chemicznej w wysokiej temp

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja Tygiel, Teriologia, Trychiny, Temperatura Krytyczna, Torfowanie, Torfienie, Toksykoza, Tektonika, Technologia Alternatywna, Taksyna, Torfowce, Tworzywa co to znaczy.

Słownik Tygiel, Teriologia, Trychiny, Temperatura Krytyczna co to jest.