Filtr Biologiczny, Fluoryt, Fitosfera, Fuzel, Forma, Fitohormony, Fanerofity, Feromony Agregacji.
filtr biologiczny fluoryt co to jest

Definicje fizyka na F

 • Co to jest fosforylacja Definicja fosforylacja podłączenie ekipy fosforanowej do dowolnej cząsteczki
 • Co to jest faza starodrzew Definicja charakteryzująca się obumieraniem pojedynczych drzew, z kolei w lukach drzewostanu pojawia się obfity nalot (młode drzewka z samosiewu
 • Co to jest formaldehyd Definicja organiczny o wzorze chemicznym H-CHO. Bezbarwny gaz nieco gęstszy od powietrza o duszącej woni. Stosuje się go jako środek dezynfekujący i
 • Co to jest filtratory Definicja drobnymi organizmami wodnymi i cząsteczkami organicznymi zawieszonymi w wodzie, po ich odsączeniu z wody. Należą do nich małże, gąbki, nie
 • Co to jest fototaksja Definicja fototaksja przemieszczanie się organizmów pod wpływem bodźca świetlnego
 • Co to jest fosfogips Definicja fosfogips uboczny wytwór powstający w trakcie produkcji nawozów fosforowych
 • Co to jest faza drzewostanu dojrzałego Definicja rozwoju drzewostanu gatunków lasotwórczych, następująca po drzewostanie dojrzewającym, gdzie występuje kulminacja przyrostu miąższości
 • Co to jest faza tyczkowiny Definicja drzewostanu gatunków lasotwórczych w wieku od ok. 25 do 35 lat, cechująca się sporym zagęszczeniem, które doprowadza do stworzenia długiego
 • Co to jest filogeneza, rozwój rodowy organizmów, rozwój filetyczny Definicja postęp filetyczny ewolucyjny przebieg formowania się i adaptacji organizmów żywych w dziejach geologicznych Ziemi. Obiektem badań jest
 • Co to jest F Definicja ekipy układu okresowego o liczbie atomowej 9, masie atomowej 18.998 i gęstości = 1.51 g·cm-3. Topi się w temp. Tt = -219.62°C, a wrze w
 • Co to jest fajans Definicja białej wypalanej glinki, zawierającej kwarc i kaolin, które pokrywa się białą glazurą cynowo-ołowianą. Stosuje się go do wyrobu urządzeń
 • Co to jest fala Definicja materialnego, które przenoszą energię ze źródła do otaczającej przestrzeni, ale bez transportu materii i bez trwałego przesunięcia
 • Co to jest fala tętna Definicja odkształcenia tętnicy, które jest spowodowane wyrzutami krwi z serca. Szybkość v tej fali zależy od: modułu Younga E ścian naczynia
 • Co to jest fale elektromagnetyczne Definicja w przestrzeni (w próżni albo w ośrodku materialnym) zaburzenia pola elektrycznego i magnetycznego, które spowodowane są zmianami rozkładu
 • Co to jest FAO, Food and Agriculture Organization (Organizacja do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa) Definicja Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa) organizacja międzynarodowa powstała w 1945 r., która zajmuje się stanem wyżywienia ludności świata
 • Co to jest faza drągowiny Definicja drzewostanów posadzonych i pielęgnowanych, gdzie mechanizmy oczyszczania i wydzielania się drzew etapowo słabną. Cechuje się tym, że
 • Co to jest filtr Definicja do oddzielania stałych substancji zawieszonych w cieczy albo gazie;2) urządzenie umieszczone na drodze wiązki promieniowania albo sygnału
 • Co to jest Fe Definicja ekipy układu okresowego o liczbie atomowej 26 i masie atomowej 55.85. Jest metalem ciężkim niezbyt twardym i ciągliwym o gęstości = 7.86
 • Co to jest fenologia Definicja pomiędzy sezonowymi zmianami klimatycznymi a występowaniem cyklicznych zjawisk w życiu organizmów żywych, na przykład zakwitanie roślin
 • Co to jest fermentacja kwaśna Definicja fermentacja kwaśna fermentacja zachodząca w środowisku kwaśnym, w rezultacie której powstają niższe kwasy tłuszczowe i dwutlenek węgla
 • Co to jest feromony Definicja wydzielane poprzez gruczoły wonne owadów, które wpływają na ich zachowanie i czynności życiowe, na przykład wydzielane poprzez robotnice
 • Co to jest feromony obronne Definicja produkowane i wydzielane w celach obronnych, wywołujące ból, porażenie albo zgon. Odpowiednikiem jest dobrze znany jad obronny mrówek
 • Co to jest feromony płci Definicja wywołujące określone zachowania u innych osobników tego samego gatunku. Sterują zachowaniami seksualnymi zwierząt w procesie nawiązywania z
 • Co to jest filochinon Definicja biorących udział w syntezie protrombiny. Jej niedobór skutkuje obniżenie krzepliwości krwi. Występuje w liściach roślin zielonych (kapusta
 • Co to jest filogeneza Definicja filogeneza, postęp rodowy ewolucyjny postęp organizmu albo ekipy taksonomicznej organizmów
 • Co to jest filtr elektrostatyczny Definicja poprawiające jakość powietrza w rezultacie usunięcia zanieczyszczeń, na przykład dymu, kurzu, roztoczy i tym podobne Zasada działania
 • Co to jest filtr sorpcyjny Definicja wykorzystywane do oczyszczania zanieczyszczonego powietrza i cieczy. Jego działanie bazuje na użyciu zjawiska sorpcji, jest to pochłaniania
 • Co to jest fitocenoza Definicja danym obszarze (na przykład łące), które cechują się ustaloną strukturą (składem gatunkowym, zagęszczeniem osobników, ich pionowym
 • Co to jest fitochrom Definicja wszystkich roślinach naczyniowych odpowiadająca za reakcję fotoperiodyczną. Cząsteczka ta złożona jest z części białkowej połączonej z
 • Co to jest fitofagi Definicja częściami roślin, na przykład nasionami, liśćmi, owocami, sokami, nektarem. Są nimi na przykład zwierzęta kopytne, kolibry i inne. Fitofagi
 • Co to jest fitofizjologia Definicja fitofizjologia edukacja zajmująca się procesami życiowymi roślin, z uwzględnieniem mechanizmów zachodzących w ich komórkach
 • Co to jest fitogeografia Definicja biogeografia) zajmujący się badaniem rozmieszczenia roślin i powodami ich występowania na danym obszarze Ziemi. Obiektem badania jest
 • Co to jest fitolitoral Definicja zbiornika wodnego (litoral) zarośnięta roślinnością szuwarową, helofitami, elodaidami i tak dalej Odznacza się cztery podstrefy: strefę
 • Co to jest fitomelioracja Definicja którego następują trwałe zmiany w środowisku naturalnym, kierujący do korzystnych warunków uprawy roli i roślin, na przykład zalesianie
 • Co to jest fitoncydy Definicja produkowane poprzez rośliny (na przykład czosnek, cebula, chrzan, koper), działające hamująco na postęp innych organizmów, na przykład
 • Co to jest fitoplankton Definicja samożywnych organizmów roślinnych swobodnie unoszących się w wodzie, które tworzą sinice, zielenice, sprzężnice i okrzemki. Są producentami
 • Co to jest fitosocjologia, fitocenologia, socjologia roślin Definicja socjologia roślin edukacja (dział botaniki) zajmująca się badaniem zbiorowisk roślinnych, ich typami i prawidłowościami rządzącymi składem
 • Co to jest flokulacja Definicja stałej, stworzonych w rezultacie koagulacji ścieków w spore kłaczki. Rozproszone cząstki substancji tworzą w roztworze koloidalnym spore
 • Co to jest flora Definicja występujący na ustalonym terenie (na przykład flora Polski) albo w ustalonym okresie geologicznym (na przykład flora czwartorzędu), a
 • Co to jest fluor Definicja ekipy układu okresowego o liczbie atomowej 9, masie atomowej 18.998 i gęstości = 1.51 g·cm-3. Topi się w temp. Tt = -219.62°C, a wrze w
 • Co to jest fluorowodór Definicja fluorem o wzorze chemicznym HF. Bezbarwna ciecz o temp. wrzenia 19.5°C. Stosuje się go do produkcji kwasu fluorowodorowego i związków
 • Co to jest fluoroza Definicja przyjmowaniem sporych dawek fluoru, występujące na przykład u pracowników zakładów fosforowych. Dochodzi do stopniowego zastępowania wapnia
 • Co to jest fosfogipsy Definicja produkcji kwasu fosforowego w przemyśle nawozów sztucznych. Kluczowym składnikiem fosfogipsu jest siarczan wapnia (CaSO4) powstający w
 • Co to jest fosfor Definicja ekipy głównej układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 15 i masie atomowej 30.973. Został odnaleziony w 1669 roku poprzez
 • Co to jest fosforany Definicja które występują w przyrodzie jako fosforyty. Używa się ich do produkcji nawozów sztucznych. Główne są sole kwasu ortofosforowego H3PO4
 • Co to jest fosforyty Definicja kluczowym składnikiem są fosforany wapniowe Ca3(PO4)2. Wykorzystuje się je do produkcji nawozów fosforowych, na przykład superfosfatu
 • Co to jest fosgen Definicja węgla) o wzorze COCl2. Bezbarwny i bardzo trujący gaz. Powstaje w reakcji tlenku węgla z chlorem. Użytkowany w syntezach organicznych
 • Co to jest fosgen, dichlorek karbonylku Definicja chemiczny o wzorze (COCl2), występujący w uwarunkowaniach naturalnych w formie gazu. Jest on bezbarwny, trudno rozpuszczalny w wodzie
 • Co to jest fotofil Definicja fotofil organizm światłolubny, jest to przystosowany do życia przy dobrym oświetleniu
 • Co to jest fotoliza Definicja trakcie której następuje rozpad cząsteczek chemicznych. Na przykład pod wpływem promieniowania nadfioletowego rozkłada się amoniak: NH3
 • Co to jest fotoopornik Definicja przyrząd półprzewodnikowy, którego oporność wymienia się pod wpływem zmian natężenia padającego na niego światła
 • Co to jest fotosynteza Definicja gdzie za pośrednictwem światła z prostych związków nieorganicznych (przyswajanie poprzez rośliny dwutlenku węgla za pośrednictwem
 • Co to jest frakcja Definicja substancji, charakteryzująca się ustalonymi właściwościami fizycznymi, na przykład temperaturą wrzenia, lepkością i tak dalej;2
 • Co to jest freony Definicja fluorochlorowe metanu i etanu. Głównym z nich jest gazowy freon 12 (CCl2F2) o Tw = - 30 oC i ciekły freon 11 (CCl3F) o Tw = 24°C. Są
 • Co to jest fulereny Definicja się z 60 (albo więcej) atomów węgla związanych w strukturę wielościenną, która złożona jest z pięciokątów i sześciokątów. Można je dostać w
 • Co to jest fumiganty Definicja ochrona owoców, odrobaczywanie ziarna) użytkowane w formie dymów, par albo gazów. To są nisko wrzące i łatwo lotne związki ciekłe i stałe
 • Co to jest funkcjonowanie ekosystemu Definicja zależności zachodzące pomiędzy wieloma populacjami, a również pomiędzy populacjami i czynnikami abiotycznymi określonego ekosystemu. W
 • Co to jest fitopatologia Definicja roślin, czynnikach je wywołujących, metodach i sposobach zapobiegania i ich zwalczania. Zajmuje się symptomami chorobowymi (na przykład
 • Co to jest fitoekologia Definicja ekologii zajmujący się badaniem wpływu różnych czynników (na przykład klimatycznych, glebowych, zwierząt) na rośliny (zespoły roślinne
 • Co to jest fluktuacje Definicja fluktuacje przypadkowe odchylenia wartości wielkości fizycznych od ich wartości średnich, na przykład fluktuacje gęstości powietrza
 • Co to jest fizjologia Definicja fizjologia edukacja zajmująca się funkcjami żywych organizmów, ich narządami, tkankami i komórkami
 • Co to jest fiord Definicja morska wchodząca daleko w głąb lądu. Powstała w rezultacie zatopienia doliny lodowcowej. Występuje na przykład na wybrzeżu Norwegii
 • Co to jest faszyna Definicja faszyna wiązki gałęzi, wikliny stosowane do uszczelniania, umacniania rowów, brzegów rzek itp
 • Co to jest folia Definicja folia przezroczysta błona z tworzywa sztucznego albo cienka blacha
 • Co to jest fosylia Definicja fosylia, skamieniałość szczątki organizmów z minionych epok geologicznych i ślady ich działalności, które przetrwały w skałach
 • Co to jest filtracja ścieków Definicja ścieków w rezultacie ich przepuszczania poprzez materiał porowaty albo adekwatnie uziarnione złoża filtracyjne
 • Co to jest fermentacja osadu Definicja fermentacja osadu biochemiczny rozkład substancji organicznej w osadzie bez dostępu tlenu
 • Co to jest fauna Definicja na ustalonym obszarze, na przykład fauna puszczy, fauna gleby, fauna Polski i tym podobne Badaniem fauny zajmuje się faunistyka, jest to
 • Co to jest flotacja Definicja rozdzielania albo wzbogacania rozdrobnionych mieszanin minerałów, gdzie wykorzystuje się zdarzenie różnej zwilżalności ziaren ciał stałych
 • Co to jest fale sejsmiczne Definicja we wnętrzu Ziemi albo wzdłuż jej powierzchni, powstałe w rezultacie trzęsienia ziemi albo eksplozji. Trzęsienia ziemi wytwarzają fale
 • Co to jest farba Definicja stanowiąca mieszaninę barwników i pigmentów ze spoiwami, stosowana do malowania powierzchni elementów. Spoiwami są roztwory jednej albo
 • Co to jest faza drzewostanu dojrzewającego Definicja cechująca się brakiem przyrostu długości i znikomym przyrostem grubości drzew, z kolei drzewa osiągają umiejętność rozmnażania (kwitną
 • Co to jest fermentacja Definicja zachodząca pod wpływem enzymów produkowanych poprzez drożdże, pleśnie i bakterie. Następuje przemiana jednych substancji (na przykład
 • Co to jest feromony znakowania Definicja chemiczne używane poprzez zwierzęta do przekazywania informacji o otoczeniu, na przykład do zaznaczania ścieżek prowadzących do źródła
 • Co to jest ferromagnetyk Definicja bardzo sporą przenikalnością magnetyczną, wywołaną istnieniem domen, gdzie występuje samorzutne uporządkowanie momentów magnetycznych
 • Co to jest fitoaleksyny Definicja wydzielane miejscowo poprzez roślinę w trakcie infekcji, jest to obecności patogenów w organizmie, ograniczające postęp patogena (na
 • Co to jest fitoasocjacja Definicja fitoasocjacja typ zbiorowiska roślinnego wyróżniający się charakterystyczną, powtarzalną kombinacją zasadniczych gatunków; zespół roślinny
 • Co to jest foton Definicja udział w oddziaływaniach elektromagnetycznych jako nośnik tego oddziaływania, będący kwantem promieniowania elektromagnetycznego. Jego
 • Co to jest fluorowanie Definicja do zbiorników, mechanizmów wody pitnej na terenach, gdzie woda jest uboga we fluorki. Ma działanie profilaktyczne, wzmacnia zęby i
 • Co to jest fluoryzacja Definicja fluoryzacja działanie roztworów związków fluoru na zęby (na przykład przez wcieranie) zapobiegające próchnicy zębów
 • Co to jest fungicydy Definicja użytkowane do zwalczania grzybów pasożytniczych, powodujących dolegliwości roślin uprawnych; substancje chemiczne, do których należą
 • Co to jest fotochemia Definicja przebiegiem reakcji chemicznych pod wpływem działania promieniowania elektromagnetycznego widzialnego i nadfioletowego, jest to światła o
 • Co to jest fluoroapatyt Definicja fluoroapatyt minerał o strukturze chemicznej 3Ca(PO4)2·\CaF2. Wykorzystuje się go do produkcji nawozów fosforowych
 • Co to jest formalina Definicja formalina 40% roztwór aldehydu mrówkowego w wodzie
 • Co to jest forma ekologiczna roślin Definicja budowy morfologicznej i anatomicznej i fizjologii roślin wynikające z abiotycznych czynników środowiskowych, na przykład wilgotności
 • Co to jest firmament Definicja firmament, niebo sklepienie niebieskie, na którego tle obserwuje się ciała niebieskie
 • Co to jest filotaksja Definicja filotaksja, ulistnienie sposób ułożenia liści na łodydze, na przykład skrętoległe, naprzemianległe, okółkowe, naprzeciwległe
 • Co to jest fitotoksyczność Definicja toksyczny) substancji na rośliny, na przykład nadużywanie środków ochrony roślin w zabiegach agrotechnicznych, jest to pestycydów
 • Co to jest fizykoterapia Definicja ludzkiego, polegająca na poddawaniu go działaniu różnego rodzaju energii, na przykład cieplnej, świetlnej, elektrycznej itp
 • Co to jest fiksacja Definicja składników pokarmowych w glebie w rezultacie przyjęcia poprzez nie postaci nieprzyswajalnych dla roślin
 • Co to jest filogenetyczne drzewo Definicja przedstawienie ewolucji określonego organizmu (taksonu) w formie pnia (symbolizującego wspólnego przodka) od którego odchodzą konary
 • Co to jest fenol Definicja chemiczny o wzorze C6H5OH. Biała, krystaliczna i parząca substancja o temp. topnienia Tt = 42°C i temp. wrzenia Tw = 182°C. Silna trucizna
 • Co to jest flokulant Definicja flokulant substancja przyspieszająca flokulację, na przykład ałun dodany do zawiesiny koloidalnej skutkuje jej koagulację
 • Co to jest fitoterapia Definicja fitoterapia, ziołolecznictwo leczenie chorób wyciągami z ziół, świeżymi ziołami
 • Co to jest fekalia Definicja fekalia odchody, ekskrementy zwierzęce
 • Co to jest filtrat Definicja filtrat, przesącz ciecz pozostała po odsączeniu osadu
 • Co to jest fale radiowe Definicja fale radiowe fale elektromagnetyczne w dziedzinie od 30 kHz do 300 000 MHz
 • Co to jest FAO Definicja do spraw Żywności i Rolnictwa. Zajmuje się światową polityką żywnościową i działalnością na rzecz walki z głodem
 • Co to jest fibrynogen Definicja rozpuszczonej znajdujące się w osoczu krwi, biorące udział w krzepnięciu krwi. Pod wpływem enzymu trombiny zamienia się w fibrynę, tworząc
 • Co to jest fumarole Definicja wydzielające się z kraterów i szczelin wulkanicznych, które składają się z pary wodnej i gazów (siarki, dwutlenku węgla, fluoru, chloru
 • Co to jest fotofob Definicja fotofob organizm cieniolubny, jest to unikający silnego oświetlenia
 • Co to jest frakcjonowanie Definicja frakcjonowanie rozdzielenie mieszaniny na jednorodne części składowe, na przykład frakcjonowanie ropy naftowej
 • Co to jest formacja roślinna Definicja formacja roślinna zbiorowisko roślinne o specyficznych wymaganiach życiowych i podobnym pokroju, na przykład formacja stepowa
 • Co to jest front atmosferyczny Definicja atmosferze (kilkaset metrów) rozdzielająca dwie masy powietrza o różnych własnościach fizycznych, na przykład o innym ciśnieniu, sile
 • Co to jest fluorescencja Definicja świecenia ciał, następujące zaraz (10-7-10-9 s) po ich naświetleniu promieniowaniem o odpowiedniej energii. Wzbudzone promieniowaniem atomy
 • Co to jest fotosfera Definicja fotosfera powierzchniowa warstwa gwiazdy (Słońca), z której emitowana jest znaczna część energii promienistej
 • Co to jest fruticetyzacja Definicja podszycia (w szczególności jeżyn i bzu czarnego) wskutek prześwietlenia drzewostanu w rezultacie zrębów zupełnych albo wnikania do jego
 • Co to jest fumigacja Definicja szkodników (owadów, gryzoni) gazami związków chemicznych (tak zwany fumigantami) w pomieszczeniach zamkniętych
 • Co to jest fuzariozy Definicja spowodowane grzybami pasożytniczymi (na przykład pleśń śniegowa zbóż, sucha zgnilizna kłębów ziemniaka), które wywołują gnicie i więdnięcie
 • Co to jest fitoklimat Definicja fitoklimat klimat o zasięgu lokalnym, który tworzą określone zbiorowiska roślinne, na przykład klimat dżungli
 • Co to jest fotokataklizm Definicja fotokataklizm mechanizm przyspieszania szybkości reakcji chemicznej pod wpływem światła o ustalonym natężeniu i długości fali
 • Co to jest fermentacja metanowa Definicja fermentacja metanowa fermentacja zachodząca w środowisku alkalicznym, w rezultacie której powstają metan i dwutlenek węgla
 • Co to jest fototropizm Definicja fototropizm wzrostowa reakcja rośliny albo jej części na kierunkowe działanie światła, na przykład wygięcie pędu w stronę światła
 • Co to jest fagocyty Definicja fagocyty komórki posiadające umiejętność pochłaniania obcych ciał, na przykład bakterii, pierwotniaków, cząstek kurzu itp
 • Co to jest farma Definicja farma gospodarstwo rolne o wyspecjalizowanym profilu produkcji rolnej, na przykład hodowla drobiu
 • Co to jest faza młodnika Definicja momentu osiągnięcia zwarcia, tzn. zetknięcia się koron drzewek, do czasu rozpoczęcia obumierania dolnych gałęzi pni drzew. Etap ta trwa
 • Co to jest fenotyp Definicja przykład anatomicznych, fizjologicznych, biochemicznych), które są rezultatem współdziałania czynników dziedzicznych i warunków środowiska
 • Co to jest ferroelektryk Definicja się sporą przenikalnością dielektryczną, spowodowaną istnieniem domen ferroelektrycznych, gdzie momenty dipolowe cząsteczek są ustawione
 • Co to jest filogenetyka Definicja zajmująca się postępem rodowym grup organizmów. Bada ich chronologiczne drogi rozwojowe i stopnie pokrewieństwa opierając się na organizmów
 • Co to jest fala akustyczna Definicja ośrodku sprężystym zaburzenia, przenoszącego energię poprzez drgające cząsteczki, których średnie położenie nie ulega zmianie. Szybkość
 • Co to jest feromony agregacji Definicja wydzielone poprzez osobników tego samego gatunku, powodujące gromadzenie się osobników jednego gatunku w miejscu jego wydzielenia, na
 • Co to jest fanerofity Definicja pączki wysoko nad powierzchnią gruntu, tak zwany jawnopączkowe. Zalicza się do nich wszystkie drzewa, krzewy, liany. Pączki tych roślin
 • Co to jest fitohormony Definicja produkowane poprzez rośliny, wpływające na mechanizmy fizjologiczne organizmów roślinnych, na przykład pobudzają przyrost roślin, podział
 • Co to jest forma Definicja do nadawania kształtu określonemu materiałowi, który w formie ciekłej wlewa się do matrycy, a w dalszym ciągu się go schładza
 • Co to jest fuzel Definicja alkoholu etylowego sposobem fermentacji. Stanowi ją mieszanina alkoholi (pentylowy, izobutylowy, propylowy), estrów i kwasów tłuszczowych
 • Co to jest fitosfera Definicja żyją organizmy roślinne. Szacuje się, iż biomasa zawarta w organizmach roślinnych jest 2500 razy większa niż biomasa zawarta w organizmach
 • Co to jest fluoryt Definicja fluoryt minerał, fluorek wapnia CaF2, użytkowany w przemyśle chemicznym i ceramicznym. Wykazuje fluorescencję. Występuje na Dolnym Śląsku
 • Co to jest filtr biologiczny Definicja uniemożliwiający przedostawanie się drobnoustrojów i innych mikroorganizmów, stosowany w celu zabezpieczenia przed skażeniem ludzi

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja Filtr Biologiczny, Fluoryt, Fitosfera, Fuzel, Forma, Fitohormony, Fanerofity, Feromony Agregacji, Fala Akustyczna, Filogenetyka, Ferroelektryk, Fenotyp, Faza co to znaczy.

Słownik Filtr Biologiczny, Fluoryt, Fitosfera, Fuzel, Forma co to jest.